EST / RUS

Kutsume kõiki üles oma valijapiirkonna kandidaatidele nende kogukonna elu ja arengut puudutavaid küsimusi esitama.

Paljud meie ühenduse liikmed on pereinimesed ja lapsevanemad, kes tahavad ümbritsevat elukeskkonda hoida, et ka meie lastel siin hea elada oleks.
Puhas vesi, õhk ja maa on kõige väärtuslikum pärand järeltulevale põlvele. Seepärast eelistame kohalikus looduskasutuses säästvaid rakendusi, mis kasutaksid ümbritsevat keskkonda hoidlikult ja käiksid kaasas muutuva maailma arengutrendidega.

Kolmesammuline valija-aabits teadlikule kodanikule1) Kirjutada kohalikele kandidaatidele ja uuri, milline on nende nägemus kohalikust keskkonnapoliitikast,

2) Anna kandidaatidele teada, milliseid arenguid oma koduvallas või -linnas näha sooviksid.

3) Vali kandidaat, kelle küsitlemise põhjal selgus ühine nägemus kodukoha arengust.


Valija-aabits


Uuri, milline on Sinu piirkonna kandidaatide nägemus meie elukeskkonna jätkusuutlikkuse küsimuses, ja hääleta kohalikku omavalitsusüksusse oma isiklike vaadete täievoliline esindaja!


Kandidaatitelt saadud vastused on oodatud meie ühenduse infomeilile abi@liikumine.ee
Avalikustame need ka oma kodulehel!

Küsitle kandidaati!


EMA esitas valijapiirkondi puudutavad küsimused Tallinna, Harku, Viimsi, Jõelähtme, Kuusalu, Vormsi, Viljandi, Viljandimaa, Põlvamaa, Räpina, Narva, Tartu, Tartumaa ja Valgamaa peamistele kandidaatidele.
Kandidaate küsitletakse nii asulat/linna puudutavate keskkonnateemade pealt kui üldise maailmavaate küsimustes.


Küsimused Tallinna linnapeakandidaatidele
Milline on teie nägemus pealinna haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Kas pooldate pigem autoliikluse laiendamist või erinevate piirangute sisseseadmist, mis juhiksid autod linnasüdamest kaugemale?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie suhtumine Tallinna rohealade teemaplaneeringusse ja rohevõrgustiku säilitamise ning hoidmise vajadusse?
Kas tooksite sarnast rohealade teemaplaneeringut ja linnalooduse uurimistaset eeskujuks ka teistele Eesti linnadele?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Tallinna linnapeana?
Millisena tahaksite näha tuleviku-Tallinna?
Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Tallinna haljasalade ja linnalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Harku vallavanema kandidaatidele
Milline on teie nägemus Harku valla haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Kas pooldate pigem autoliikluse laiendamist või erinevate piirangute sisseseadmist, mis juhiksid autod linnasüdamest kaugemale?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie suhtumine Harku valla üldplaneeringuga sätestatud rohealade teemaplaneeringusse ja sellest kinni pidamisse?
Kas tooksite sarnast asulaplaneerimist eeskujuks ka teistele Eesti valdadele?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Harku vallavanemana?
Millisena tahaksite näha tuleviku-Harkut?
Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Harku haljasalade ja valla looduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Viimsi vallavanema kandidaatidele
Milline on teie nägemus Viimsi valla haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Kuidas suhtute läinud talvel RMK poolt teostatud lageraietesse, mis paljude Viimsi elanike hulgas laialdast rahulolematust tekitasid, ja lindude pesitsusperioodil Heki tänaval teostatud raietesse, mille käigus hävitati kümneid linnupesi?
Milline on teie nägemus sellest, kuidas sarnaseid intsidente tulevikus ära hoida?
Mida te arvate plaanist laiendada Viimsi metsade maastikukaitseala kõigile asula metsadele ning karmistada nende kaitse-eeskirja, et sealne rohevõrgustik tulevikus paremini hoitud oleks?
Kas kaalute võimalust tellida Harku valla eeskujul Viimsi vallale maastikuplaneerimise ja looduskaitse ekspertidelt üldplaneering, mis sätestaks ka rohealade säilitamise ja kaitse vajaduse, et säilitada Viimsi inimestele nende elu ja tervise seisukohalt olulisi ühiskondlikke ja ökoloogilisi funktsioone täitvaid metsasid?
Kuidas suhtute Pärnamäele kavandatavasse kinnisvaraarendusse, mis on tekitanud ümberkaudsetes külades laialdast rahulolematust, sest selle käigus võetaks taas maha sealseid metsi ning valla metsasuse- ja haljastuseprotsent väheneks veelgi, samal ajal kui inimeste arv ja koormus üldisele infrastruktuurile suureneks? Kas olete teadlik sellest, et Viimsi veevarustus suudab spetsialistide hinnangul täita vaid 25 000 elaniku vajadused – kas poleks õige seada selline elanike arv asulas ülempiiriks?
Kas olete kursis Haabneemele planeeritavast kinnisvaraarendusprojektist, mis näeb taas ette uute metsade maha võtmist ning massiivse elamurajooni rajamist?
Kuidas te sellesse plaani suhtute – kas toetate seda või soovite pigem ära hoida? Kuidas suhtute kohalike elanike ettepanekutesse rajada Haabneemele umbes viie kilomeetri jagu loodusradasid, mis seal praegu täielikult puuduvad?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse? Milline on teie suhtumine Harku valla üldplaneeringuga sätestatud rohealade teemaplaneeringusse ja sellest kinni pidamisse?
Kas tooksite sarnast asulaplaneerimist eeskujuks ka teistele Eesti valdadele? Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Viimsi vallavanemana? Millisena tahaksite näha tuleviku-Viimsit? Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Viimsi haljasalade ja vallalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Jõelähtme vallavanema kandidaatidele
Milline on teie nägemus Jõelähtme valla haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Kuidas suhtute ohtratesse lageraietesse, mis on mitmeid Jõelähtme inimesi tõsiselt ärritanud?
Mida liigse raiumise vältimiseks teha? Kas kaalute võimalust tellida Harku valla eeskujul Jõelähtme vallale maastikuplaneerimise ja looduskaitse ekspertidelt üldplaneering, mis sätestaks ka rohealade säilitamise ja kaitse vajaduse, et säilitada Jõelähtme inimestele nende elu ja tervise seisukohalt olulisi ühiskondlikke ja ökoloogilisi funktsioone täitvaid metsi?
Kas tooksite sarnast asulaplaneerimist eeskujuks ka teistele Eesti valdadele?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Jõelähtme vallavanemana?
Kuidas te ülepea väärtustate rohevõrgustikku kui sellist – kas te näete seda valla elanike elus tähtsal kohal või pigem ebatähtsal kohal olevana?
Millisena tahaksite näha tuleviku-Jõelähtmet? Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Jõelähtme haljasalade ja vallalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Kuusalu vallavanema kandidaatidele
Milline on teie nägemus Kuusalu valla haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Kuidas suhtute ohtratesse lageraietesse, mis on mitmeid Kuusalu inimesi tõsiselt ärritanud?
Mida liigse raiumise vältimiseks teha?
Kuidas suhtute Kolga alevikus RMK ja kohalike elanike vahelisse kaasamiskokkuleppesse, mis ei vähendanud küll lageraiete mahtusid, ent pikendas tunduvalt ajavahemikku, mille jooksul raieid läbi viiakse?
Kas kaalute võimalust tellida Harku valla eeskujul Kuusalu vallale maastikuplaneerimise ja looduskaitse ekspertidelt üldplaneering, mis sätestaks ka rohealade säilitamise ja kaitse vajaduse, et säilitada Kuusalu inimestele nende elu ja tervise seisukohalt olulisi ühiskondlikke ja ökoloogilisi funktsioone täitvaid metsasid? Kas tooksite sarnast asulaplaneerimist eeskujuks ka teistele Eesti valdadele?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Kuusalu vallavanemana?
Kuidas te ülepea väärtustate rohevõrgustikku kui sellist – kas te näete seda valla elanike elus tähtsal kohal või pigem ebatähtsal kohal olevana? Millisena tahaksite näha tuleviku-Kuusalu?
Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Kuusalu haljasalade ja vallalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Vormsi vallavanema kandidaatidele
Milline on teie nägemus Vormsi valla haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Kuidas suhtute ohtratesse lageraietesse, mis on mitmeid Vormsi inimesi tõsiselt ärritanud?
Mida liigse raiumise vältimiseks teha? Kas kaalute võimalust tellida Harku valla eeskujul Vormsi vallale maastikuplaneerimise ja looduskaitse ekspertidelt üldplaneering, mis sätestaks ka rohealade säilitamise ja kaitse vajaduse, et säilitada vormsilastele nende elu ja tervise seisukohalt olulisi ühiskondlikke ja ökoloogilisi funktsioone täitvaid metsasid?
Kas tooksite sarnast asulaplaneerimist eeskujuks ka teistele Eesti valdadele?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Vormsi vallavanemana?
Kuidas te ülepea väärtustate rohevõrgustikku kui sellist – kas te näete seda valla elanike elus tähtsal kohal või pigem ebatähtsal kohal olevana?
Millisena tahaksite näha tuleviku-Vormsit?
Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Vormsi haljasalade ja vallalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Viljandi linnapeakandidaatidele
Milline on teie nägemus Viljandi haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Viljandi linnapeana?
Millisena tahaksite näha tuleviku-Viljandit?
Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Viljandi haljasalade ja linnalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Viljandimaa vallavanema kandidaatidele
Milline on teie nägemus Viljandimaa valla haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Kas kaalute võimalust tellida Harku valla eeskujul Viljandimaa vallale maastikuplaneerimise ja looduskaitse ekspertidelt üldplaneering, mis sätestaks ka rohealade säilitamise ja kaitse vajaduse, et säilitada viljandimaalastele nende elu ja tervise seisukohalt olulisi ühiskondlikke ja ökoloogilisi funktsioone täitvaid metsasid?
Kas tooksite sarnast asulaplaneerimist eeskujuks ka teistele Eesti valdadele?
Milline on teie suhtumine Emajõe äärde planeeritavasse tselluloositehasse, mille ühe võimaliku asukohana on välja käidud ka Viljandimaad – kas pooldate sellist tehast täielikult, osaliselt või olete selle vastu?
Milliseks hindate tehase võimalikku mõju meie metsaressursile ning Emajõele?
Kas olete teadvustanud ka tehasega kaasnevat reostuse- ja katastroofi ohtu?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Viljandimaa vallavanemana?
Kuidas te ülepea väärtustate rohevõrgustikku kui sellist – kas te näete seda valla elanike elus tähtsal kohal või pigem ebatähtsal kohal olevana?
Millisena tahaksite näha tuleviku-Viljandimaad? Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Viljandimaa valla haljasalade ja vallalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Põlvamaa vallavanema kandidaatidele
Milline on teie nägemus Põlvamaa valla haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Kuidas suhtute põlvamaalaste kriitikasse, kes leiavad, et ümbruskonna metsasid on liiga agaralt raiutud?
Kas liigse raiumise vältimiseks tuleks teie meelst midagi ette võtta – kui jah, siis mida täpselt?
Kuidas suhtute RMK poolt Taevaskojas, Himmaste tee ja Neitsikoopa tee vahelisele alale planeeritavasse 5 ha suurusesse lageraiekavasse?
Kuidas suhtute Puhkekeskuses töötavate kohalike inimeste muresse, et kuna see lageraie jääb otse nende puhkemaja kõrvale, siis soovitakse tegelikult maha võtta just see mets, mille tõttu kliendid sinna ülepea tulevad, võimaldades kohalikel oma ettevõtlusasutust pidada?
Kuidas te suhtute RMK kavasse, et kuigi puhkekeskusest käib aastas läbi 3000-4000 inimest, planeeritakse järgmise 30 aasta jooksul puhtaks võtta u 35 ha suurune ala otse Taevaskoja kaitseala kõrvalt, puhkekeskuse külje alt külaserval, ohustades ühtaegu nii sealset loodust kui kohalike ettevõtlusvõimalusi?
Kas sooviksite vallavanemana selle kava vastu midagi ette võtta?
Kas kaalute võimalust tellida Harku valla eeskujul Põlvamaa vallale maastikuplaneerimise ja looduskaitse ekspertidelt üldplaneering, mis sätestaks ka rohealade säilitamise ja kaitse vajaduse, et säilitada vormsilastele nende elu ja tervise seisukohalt olulisi ühiskondlikke ja ökoloogilisi funktsioone täitvaid metsi? Kas tooksite sarnast asulaplaneerimist eeskujuks ka teistele Eesti valdadele?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Põlvamaa vallavanemana?
Kuidas te ülepea väärtustate rohevõrgustikku kui sellist – kas te näete seda valla elanike elus tähtsal kohal või pigem ebatähtsal kohal olevana?
Millisena tahaksite näha tuleviku-Tartu valda? Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Tartu valla haljasalade ja vallalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Tartumaa vallavanema kandidaatidele
Milline on teie nägemus Tartumaa haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Kas kaalute võimalust tellida Harku valla eeskujul Tartumaale maastikuplaneerimise ja looduskaitse ekspertidelt üldplaneering, mis sätestaks ka rohealade säilitamise ja kaitse vajaduse, et säilitada vormsilastele nende elu ja tervise seisukohalt olulisi ühiskondlikke ja ökoloogilisi funktsioone täitvaid metsi?
Kas tooksite sarnast asulaplaneerimist eeskujuks ka teistele Eesti valdadele?
Milline on teie suhtumine Emajõe äärde planeeritavasse tselluloositehasse – kas pooldate sellist tehast täielikult, osaliselt või olete selle vastu?
Milliseks hindate tehase võimalikku mõju meie metsaressursile ning Emajõele?
Kas olete teadvustanud ka tehasega kaasnevat reostuse- ja katastroofi ohtu?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse? Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Tartumaa vallavanemana? Kuidas te ülepea väärtustate rohevõrgustikku kui sellist – kas te näete seda valla elanike elus tähtsal või pigem ebatähtsal kohal olevana? Millisena tahaksite näha tuleviku-Tartumaad? Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Tartumaa haljasalade ja vallalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Räpina vallavanema kandidaatidele
Milline on teie nägemus Räpina haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Kuidas suhtute nende kodanike kriitikasse, kes leiavad, et Räpina valla metsasid on liiga agaralt raiutud, kahjustades sellega nii piirkonnas elavate inimeste kui üldist keskkonna olukorda?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Räpina vallavanemana?
Millisena tahaksite näha tuleviku-Räpinat? Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Räpina haljasalade ja vallalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Narva linnapeakandidaatidele
Milline on teie nägemus Narva haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Narva linnapeana? Millisena tahaksite näha tuleviku-Narvat?
Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Narva haljasalade ja linnalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Tartu linnapeakandidaatidele
Milline on teie nägemus Tartu haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Kas pooldate pigem autoliikluse laiendamist või erinevate piirangute sisseseadmist, mis juhiksid autod linnasüdamest kaugemale?
Milline on teie suhtumine Emajõe äärde planeeritavasse tselluloositehasse, mis muutub juhul, kui selle asukohaks saab mõni ülikoolilinna lähedastest valdadest, mis peagi Tartuga liidetakse, otseselt teie küsimuseks – kas pooldate sellist tehast täielikult, osaliselt või olete selle vastu?
Milliseks hindate tehase võimalikku mõju meie metsaressursile ning Emajõele?
Kas olete teadvustanud ka tehasega kaasnevat reostuse- ja katastroofi ohtu?
Milline on teie suhtumine parkide täis ehitamise küsimusse – kas poleks mõistlikum teha käest lastud parke korda ja avada need inimestele, kui ehitada nende peale hooneid, mis vähendavad otseselt linna haljastuse osakaalu ja seega ka keskkonna tervislikkust ja kvaliteeti? Kas teil on plaanis pöörata senisest suuremat tähelepanu Tartu linnalooduse uurimisele ning linna rohevõrgustiku säilitamise ja hoidmise vajadusele?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Tartu linnapeana?
Millisena tahaksite näha tuleviku-Tartut? Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Tartu haljasalade ja linnalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Küsimused Valga vallavanema kandidaatidele
Milline on teie nägemus Valga valla haljastuspoliitika osas?
Kas pooldate pigem vanade puude ja põõsaste asendamist uutega või olemasolevate säilitamist?
Kas pooldate pigem haljasalade vähendamist kinnisvaraarenduste, teede, parklate ja tööstuse arendamise näol või pigem olemasoleva looduse säilitamist, olemasolevate haljasalade kaitse alla võtmist ning uute loomist?
Milline on teie üldine suhtumine keskkonnahoiu ja metsanduspoliitika küsimustesse?
Milline on teie peamine huviobjekt ja ambitsioon Valga vallavanemana? Millisena tahaksite näha tuleviku-Valgat?
Milliseid reaalseid muutusi sooviksite läbi viia, et muuta Valga haljasalade ja linnalooduse olukorda paremaks ning jätkusuutlikumaks?

Ühes küsimustiku laiali saatmisega on EMAl plaanis nii küsitlusse kuuluvate kui üle kogu Eesti kandideerivatele linnapea ja vallavanema kandidaatidele kodanikuühenduse poolt välja töötatud Eesti maastiku arendamise kava (EMAK). See kava on ühtlasi kodanikuühenduse valimisprogrammiks ja -lubaduseks, kuna meie ühenduse liikmete jaoks pole otsest vahet, millise partei või valimisliidu liige valituks osutub. Kõige olulisem on leida viis, kuidas erinevate huvirühmade soove poliitikuteni viia. annaks võimaluse kohalikel omavalitsusüksustel likvideerida lünka riiklikus keskkonnapoliitikas, mis hävitab üha tügevamalt meie looduskeskkonna ökoloogilist terviklikkust ning kahjustab ikka enam ka meie inimeste elutingimusi.
TÄHELEPANU!
EMA ei tegutse ühegi erakonna ega kandidaadi huvides.
Meie sooviks on jagada kaasmaalastele informatsiooni, edendada demokraatia traditsiooni ja hoidlikku keskkonnakasutust.

​ TOETA
EESTI METSA ABIKS MTÜ
EE667700771002643778