EESTI METSA ABIKS


METSA JA LOODUSE ABIKS

EMA ootab kõiki, kes tahavad oma kodumetsade kaitseks rohkem ära teha, meie aktiiviga ühendust võtma, et saaksime aidata teil nõu ja muu võimetekohase abiga kohalikku looduskaitseühendust käima lükata ja elus hoida, et kodupiirkonna loodusväärtusi paremini hoida ja kaitsta.

Võta meiega ühendust abi@eestimetsaabiks.ee või 5393 6991, kui soovid oma koduümbruse paremasse hoidmisse kodanikuna panustada.

Meie eesmärgiks on julgustada kodanike looduskaitselist ühistööd ja edendada kodanikuühenduste vahelise info- ja kontaktvõrgustikku loomist, et üksteist vajadusel toetada ning võimalusel suuremaid, kogu maad hõlmavaid aktsioone edukalt läbi viia.

TEAVITUSKAMPAANIAD

Kevadsuviste raiete käigus hukkuvad nii metsa linnud kui loomad, seepärast hoiab heaperemehelik metsamajandaja raierahu.

Tutvu kampaanialehega siin.

Eesti metsades pesitseb 228 linnuliiki, millest 96 on metsalinnud ehk kokku 12 miljonit linnupaari.

Ühel hektaril metsasel alal pesitseb keskmiselt 4 paari linde. Looduslikus metsas on pesitsejaid keskmiselt 11 paari hektari kohta.

Aktiivseim lindude pesitsusaeg toimub märtsi keskpaigast augusti lõpuni, seepärast toetab liikumine Eesti Metsa Abiks (EMA) ornitoloogide üleskutset pidada sellel eriti tundlikul ajal raierahu.
Kunagi varem pole Eestis nii palju metsa lageraiutud, seepärast ootame liikide ja elukeskkonna hoidmiseks lageraiete piiramist.

Tutvu kampaanialehega www.lageraie.ee
ja kampaania uudistega siin
.

Kui 2007 raiuti lageraiega ligi 3,5 miljonit tihumeetrit puitu, siis 2017. aastal ligi 9 miljonit tihumeetrit.
Kokku väljastas keskkonnaamet möödunud aastal lageraielube 55 000 hektarile. RMK raius lageraiega aga 10 736 hektarit, küündides Vormsi suuruse alani.

Anna oma allkiri Rahvaalgatuse lehel, et saaksime teha kollektiivse pöördumise Riigikogule, et riigimetsades lõppeks lageraie ja mindaks üle loodust väärtustavale püsimetsandusele.Üle poole Eestis raiutavast puidust kuulub põletamisele, seepärast soovime rangemaid nõudeid biomassi säästlikkusele.

Tutvu kampaanialehega http://eubiomasscase.org/ ja kampaania uudistega siin.

Viimastel aastatel on valitsused toetanud fossiilkütuste asendamist bioenergiaga, põhjendades seda kliimamuutustele reageerimisega. Tegelikult on puidu põletamise näol tegu kliimamuutusi fossiilkütustest enamgi soodustava energiavarumisvormiga ning selle vastu on sõna võtnud sajad teadlased ja keskkonnaühendused, teiste hulgas ka Euroopa Akadeemiate Nõukogu.EMA visiooni leiad siit
EMA koordinaatorite kontaktinfo leiad siit
EMA tegevust saad toetada siin