23.08.2017: TÄIENDAVAD MATERJALID VELISEST

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks raietest ja vee risustamisest Velise kinnistul: TÄIENDAVAD MATERJALID

Meie: 22.08.2017

 

Pr Triin Mägi, Keskkonnaamet, vee juhtivspetsialist

Hr Sulev Vare, Keskkonnaamet, Lääne regiooni juhataja

Hr Uno Luht, Keskkonnainspektsioon, looduskaitse osakonna osakonnajuhataja

Hr Marek Saar, Keskkonnainspektsioon, Raplamaa büroo juhataja

 

22.08.2017 esitas meie ühendus teile, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni vastava eriala spetsialistidele ja ametnikele, kaebuse käesoleval aastal Velise kinnistul (katastriüksus 65403:002:0094, Raplamaa, Raikküla vald) toimunud raiete kohta, mis puudutasid Veeseaduse mittetäitmist, raietingimuste vastu eksimist ning inspektorite poolset ametikohustuste teadlikku või tahtmatut eiramist. Oma kaebuses tuginesime sõltumatute EMA vaatlejate külastuskäigule ja vestlusele terve selle kevade ning suve väldanud sündmusi jälginud ja dokumenteerinud kohaliku elaniku, juba viimased 14 aastat naaberkinnistul elanud Vaike Martiniga.

Aegjärkne raie kaldakaitsevööndis 1

Peale kaebuse esitamist laekusid pr Martinilt täiendavad materjalid Velise kinnistul toimunud raieid inspekteerinud Keskkonnainspektsiooni inspektori Priit Langi kohta, mille soovime lisada täiendava protokollina Velise jõe ääres toimunud rikkumistele. Tegemist on olulise tõendusmaterjaliga Velise jõe ääres toimunud rikkumistegevuse kinnituseks ning inspektorite poolse ametikohustuste eiramise kohta, mis kinnitavad meie tungivat seisukohta peatada viivitamatult OÜ-le Hakkemeister väljastatud raieload nendel kinnistu eraldiste osadel, kus raieid pole veel teostatud.

13. juunil helistas Vaike Martin keskkonnainspektsiooni lühinumbril 1313 ning selle peale tulid rahvusvahelise tähtsusega Natura 2000 ala, Salavalge-Tõrasoo loodusala, mille alla kuulub ka Velise jõe hoiuala, vahetus läheduses tehtavat metsaraiet kontrollima keskkonnainspektsiooni Raplamaa büroo inspektorid Priit Langi ja Mairit Veedla. Inspektorid kinnitavad, et Velise kinnistu metsaraieks on olemas keskkonnaameti luba, ning leiavad, et raiutud on lubatu piires ja mahus.

Inspektoritega vestelnud Vaike Martini sõnul ignoreerisid kohal käinud inspektorid Langi ja Veedla teadlikult mitmesuguseid Velise kinnistul toimunud keskkonnarikkumisi.
Naine on valmis oma sõnade kohta vandega kinnitatavaid kohtulikke tunnistusi andma.

 

Siinkohal esitame täienduse 22.08 Velise jõe kinnistu kohta edastatud rikkumiste loetelule Velise jõe risustamise ning sanitaarraie ja harvendusraie tingimuste vastu eksimisele:

 

(1) Aegjärkne raie veekaitsevööndis

Aegjärkne raie kaldakaitsevööndis 2
Aegjärkne raie kaldakaitsevööndis 3

Velise jõe kinnistu eraldisel nr 3 on veekaitsevööndis tehtud aegjärkset raiet, mille käigus on puid võetud maha lähemalt kui 10 m kaugusel kaldast. Puud on maha võetud hinnanguliselt 5-9 m kaldast:

Siinkohal viitame Veeseadusele (§ 29 lg 4), mille kohaselt Veekaitsevööndis on keelatud:
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu teostamine;
2) puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel;
[RT I 2009, 3, 15- jõust. 01.02.2009]
3) majandustegevus, välja arvatud veest väljauhutud taimestiku eemaldamine, heina niitmine, roo lõikamine ja heina ning roo koristamine ning karjatamine käesoleva seaduse §-des 291 ja 292 sätestatud tingimustel.

 

(2) Sissesõidutee ning selle äärse kraavi risustamine

Raiejäätmed lükatakse kraavi 2
Raiejäätmed lükatakse kraavi 1

Raiet teostatud Velise jõe kinnistu vahetus naabruses elava Vaike Martini koduõue sissesõidutee ääres tehti kolme kuu jooksul (käesoleva aasta juunis, juulis ja augustis) raiega paralleelselt ka erinevaid tootmistöid (puude küttepuudeks lõhkumine, saagimine jms), mille käigus eraldunud risu jäeti kas niisama vedelema või visati sinnasamasse kraavi, rikkudes sellega nii pr Martini poolt kasutavat teed, kahjustades oluliselt tema liikumisvõimalusi ja elukvaliteeti ning rikkudes ka ümbritsevat keskkonda.

Palume hinnata ka Velise kinnistu lankidele hinnatud oksahunnikuid, et teha kindlaks, kas oksi on jäetud normi piires, kuna on tekkinud kahtlustus, et risu on jäetud langile liiga palju. Siinkohal viitame määrusele Tee seisundinõuded (§ 6 lg 1 punkt 7), mille kohaselt peab olema tagatud vee äravool sõidu- ja kõnniteelt. Praegusel hetkel on selleks tarbeks rajatud kraavid risust ummistatud. Lisaks on see tee päästeameti andmebaasi järgi tee veevõtuvõimalusele ning selle tee lõpus asuva majapidamise jaoks on see võimalus tulekahju vms õnnetuse korral abi saada.

 

Meie ühenduse hinnangul on Velise kinnistul toime pandud raiete puhul teostatud rikkumiste näol toime pandud seaduserikkumised, mille tegijad tuleb vastutusele võtta ning mille kohta seaduserikkumist eiranud inspektorid peavad tunnistusi andma ja mille eest nad peavad vastutama.

 

Lugupidamisega

 

kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks

abi@eestimetsaabiks.ee

 

Loe lisaks:

Share

Teised uudised