Ettepanekud Kirmsi looduskaitseala kaitse-eeskirja avalikustamise eelnõule

Millal? 15.06.2020

Miks? Vastavalt Kirmsi looduskaitseala kaitse-eeskirja avalikustamise eelnõule: ”Eelnõukohase määrusega moodustatakse looduskaitseseaduse § 13 lõike 1 alusel looduskaitseala. Kirmsi looduskaitseala (edaspidi ka kaitseala) moodustatakse, et tagada piirkonna loodusväärtuste parem ja otstarbekam kaitse, liites üheks alaks Kirmsi hoiuala, Kirmsi variala, metsavajakute (laanemetsad) ning (tsenseeritud) kasvukohad. Kaitstava loodusobjekti tüüpi muudetakse, et tagada nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (edaspidi loodusdirektiiv) I lisas nimetatud elupaigatüüpide, samuti laanemetsade kaitse ning kaitsealuste liikide tõhusam kaitse. Kirmsi looduskaitseala hõlmab täielikult Natura 2000 võrgustikku kuuluva Kirmsi loodusala. Kaitse-eeskirja kehtestamise järgselt viiakse Natura võrgustikku kuuluva Kirmsi loodusala piirid kaitsealaga ühtivaks.”

EMA pani ette täiendada Kirmsi LKA kaitse-eesmärkide nimekirja; mitte arvata kaitse alt välja kõrge loodusväärtustega ala, mis on praegu Kirmsi
hoiuala (Natura 2000, loodusala), aga mis uue plaani kohaselt kaotab täielikult kaitse ning lisada tõhusamat kaitset vajavad kõrge loodusväärtusega alad Kirmsi LKA-sse.

Mis seisus asi on? Keskkonnaamet vastas meie ettepanekutele 16.07.2020, lükates need kõik tagasi, põhjendades, et kaitseala vähendatakse kaitseväärtuste puudumise tõttu, soovitatud kaitse-eesmärgid on riiklikul tasandil juba piisavalt kaitstud, vm põhjendustega.

Share

Teised uudised