Ettepanekud Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõule

Millal? 15.06.2020

Miks? Vastavalt Viljandi MKA kaitse-eeskirja muutmise eelnõule: ”Kaitse-eeskirja uuendamine on vajalik, et viia kaitsekord kooskõlla kehtivate õigusaktidega ning viia kaitseala piirijoon vastavusse uuenenud kaardimaterjaliga. Muudatuse on tinginud vajadus tagada nõukogu direktiivi nr 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (edaspidi loodusdirektiiv) I lisas nimetatud metsaelupaigatüüpide kaitse. Kaitseala hõlmab täielikult Natura võrgustikku kuuluva Viljandi loodusala.”

EMA pani ette täiendada Viljandi MKA kaitse-eesmärkide nimekirja Natura elupaikade, teiste kaitsealuste liikide ja Loodus- ja Linnudirektiivi liikidega, karmistada piiranguvööndi piiranguid (keelata lageraie, veerraie ja häilraie, mitte lubada biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamist, lubada jahipidamist vaid kaitseala valitseja nõusolekul juhul kui see on vajalik kaitse-eesmärgi saavutamiseks, esineb oht inimese elule või tervisele, see on vajalik uluki tekitatud kahjustuse vältimiseks ja ennetamiseks ning uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks) ja laiendada terve Viljandi MKA Natura 2000 võrgustiku alaks (vastavalt Viljandi MKA kaitsekorralduskavale 2011-2020).

Mis seisus asi on? 22.06.2020 vastas Keskkonnaamet, nõustudes EMA ettepanekuga keelata alal jahipidamine, ülejäänud ettepanekud jäeti arvesse võtmata.

Share

Teised uudised