Metsa- ja planeerimisseaduse muudatused ei taga kodumetsade kaitset raiete eest

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) edastas täna Keskkonnaministeeriumile kommentaarid ja ettepanekud metsaseaduse (MS) ja planeerimisseaduse (PlanS) täiendamise seaduse eelnõule ja seletuskirjale. EMA hinnangul on eelnõus mitmeid puudusi, mis ei aita kogukonnametsade raiumise ja kaitse küsimust lahendada, vaid võivad olukorra kohalikele elanikele veelgi keerulisemaks teha.

Seadusemuudatused saatis Keskkonnaministeerium kooskõlastusringile oktoobri keskpaigas. Nende järgi määratakse asulate lähedal asuvad kogukondadele olulised riigimetsad edaspidi kohalike omavalitsuste üldplaneeringuis ning need metsad saavad kohalike elanike ja omavalitsusega kooskõlastatud majandamiskava. Kodanikuühenduse hinnangul on käesolevatel seadusemuudatustel kolm peamist ohukohta, mis takistavad seaduse eesmärgi täitmist ehk kohalike elanike kaasamist kodulähedaste metsade majandamisesse.

Esiteks ei pruugi RMK arvestada kõrgendatud avaliku huviga alade majandamiskavasid koostades kohalike elanike seisukohtadega uuendusraiete (lage- ja turberaied) ära jätmise ning inimestele olulistele metsadele suurema puutumatuse tagamise osas.

Teiseks võivad inimestele olulised alad, mis mingil põhjusel KAH aladena kirja ei saa, jääda igasuguse seadusandliku kaitseta RMK metsamajandusliku tegevuse eest.

Kolmandaks pole kuidagi tagatud üldplaneeringuprotsessi piisav paindlikkus ja kaasavus, andmaks kindlust selle kohta, et inimestele olulised alad ka õigeaegselt üldplaneeringus ära märkimisele jõuavad. Samuti tekib küsimus, mis saab nendest üldplaneeringutest, mis on valminud enne käesolevat seadusemuudatust ning kuhu seetõttu ka vastavat sisendit pole saadud anda.

Kui Keskkonnaministeerium ei likvideeri kehtivatest seadustest ega nende parandamiseks loodud seadusemuudatustest loetletud puudusi ega tekita vajalikke kontrollmehhanisme ning kaasamisvõimalusi, siis ei suudeta kodanikuühenduse hinnangul täita ka seaduse algset eesmärki ehk tagada kohalike elanike kodanikuühiskonna ootustele vastavat kaasamist asustusüksuse lähedaste metsade majandamise planeerimisse.

Tutvu EMA ettepanekutega MS-i ja PlanS-i muudatustesse siin: https://www.eestimetsaabiks.ee/wp-content/uploads/2021/11/Eesti-Metsa-Abiks-kommentaarid-ja-ettepanekud-metsaseaduse-ja-planeerimisseaduse-taiendamise-seaduse-eelnoule-ja-eelnou-seletuskirjale.pdf

Tutvu Keskkonnaministeeriumi MS-i ja PlanS-i muutva eelnõuga siin: https://www.eestimetsaabiks.ee/wp-content/uploads/2021/11/Metsaseaduse-ja-planeerimisseaduse-taiendamise-seaduse-eelnou-seletuskiri.pdf

Share

Teised uudised