10.10.2018: RMK RAIUB ROHEVÕRGUSTIKKU

Läinud kuul algasid kohalike ägedale vastuseisule vaatamata raied kahes kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) poolt vaatluse all olevas ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) hallatavas metsas: Kloogal ja Roobukal.

EMA on proovinud mõlema loo juures nõuandja ja infolevitajana rolli täita, aga paraku pole see metsade päästmisel vilja kandnud. Tunneme kaasa kohalikele elanikele ja raietest räsitud elusloodusele ning avaldame avalikku nördimust selle üle, kuidas meie riigimetsade väidetavalt heaperemehelikud majandajad rahvast üle sõidavad. Loodetavasti aitab nende ja teiste lugude kajastamine pikemas perspektiivis protsessi muuta. Siinkohal esitame teile lühikese ülevaate mõlemast loost, sest selliste asjade tolereerimine ei saa enam vaikides jätkuda.

Klooga metsa raie

KLOOGA METSA LUGU

KUS? Klooga ja Kloogaranna vahelisel alal.
MIS? 10,9 hektarit lageraiet asustuse kõrval männikus
KES OLID VASTU?
(1) Kohalikud elanikud kogusid Klooga metsa raie vastu omal algatusel üle 1200 allkirja. Tõstatati ka kohaliku holokaustimemoriaali ja raiete vahelise vastuolu küsimus.
(2) Tartu Ülikooli maastikuökoloog Anneli Palo esitas RMK-le taotluse, tehes ettepaneku peatada raietegevus täpsemat inventuuri vajavate loodusväärtuste selgumiseni (VEP-id, loodusdirektiivi metsaelupaigad). Samuti tõi Palo välja, et piirkonda kasutatakse aktiivselt mitmefunktsioonilise puhkemetsana, kuna seal on valdavalt tegu endiste kaitsemetsadega, mida seni majandati ja hooldati sanitaar- ja valikraietega.
(3) Ka Tartu Ülikooli doktorandid olid huvitatud piirkonda samblike teemalise õpperaja rajamisest ning olid alustanud ka samblikuliikide uurimist kõnealuses piirkonnas.
(4) Eesti Metsa Abiks viis metsa kõrval läbi püsimetsapäeva, milles teavitati nii kohalikke elanikku kui laiemat avalikkust sellest, et Klooga metsi ohustab lageraie. Tutvustati teistsugust, püsimetsanduslikku nägemust nendele metsadele.
RIIGIMETSA MAJANDAJATE OTSUS? Lageraie.
MÕJU KOGUKONNALE? Kuna osa metsa läks raiesse otse küla kõrval, siis võib eeldada ka suuremat hoonete avatust tuulele, lumele ja mürale, kinnisvarahindade langust ning kodanike psühholoogilist muserdumist, sealhulgas pettumist riiklikes struktuurides.
MIS SAAB EDASI? Järgneval kümnendil plaanib RMK suure osa Klooga männikutest maha raiuda, kuna tegemist on nende hinnangul „küpsete metsadega“. Kohalik kogukond ja ökoloogid näevad metsa seevastu väärtusliku rohealana. EMA seisab selle eest, et lageraieid riigimetsades oluliselt piirama hakataks ning meie rahvast ja loodusest üle sõitmine enam senisel moel jätkuda ei saaks.

Roobuka metsa raie

ROOBUKA METSA LUGU

KUS? Roobuka küla, Saku vald, Harjumaa
MIS? 1,9 hektarit lageraiet otse küla kõrval. Lagedaks raiuti osa raudtee ja inimasustuse vahelisest müratõkkest.
KES OLID VASTU?
(1) Kohalikud elanikud, kelle kodu kõrvale raie jäi, võttis korduvalt ühendust nii valla, Keskkonnaministeeriumi kui RMK-ga, kellest ükski tema palvetele vastu ei tulnud.
(2) Vahetult enne raiet pöördus ka EMA RMK ja valla poole, juhtides tähelepanu sellele, et majandamisele kavandatud alad on osa asula rohevõrgustikust ja müratõkkest. RMK Lääne-Harju valla metsaülem Jürgen Kusmin vastas standardsse vastusega, milles pidas kohalike elanike soovi vähepõhjendatuks, ning märkis ära, et langile jäeti tavapärasest rohkem säilikpuid ning et uut raiet ei plaani RMK antud metsatukas teha enne 15 aasta möödumist, mil uuendatud mets tema hinnangul peaks taas müratõkkena toimima hakkama. 
RIIGIMETSA MAJANDAJATE OTSUS? Lageraie.
MÕJU KOGUKONNALE? Raiega sai kahjustada kogukonna rekreatiivala, müratõke ning raie juurde jäänud kinnisvara väärtus. Samuti meie metsade ökoloogiline tervis laiemalt.
MIS SAAB EDASI? Järgneval kümnendil plaanib RMK Roobukal aktiivsemalt majandama hakata, kuna nende hinnangul on seal kogunenud „rohkesti raieküpset metsa“.

EMA seisab selle eest, et lageraieid riigimetsades oluliselt piirataks ning meie rahvast ja loodusest üle sõitmine senisel moel ei jätkuks. Vaata ka www.lageraie.ee ja allkirjasta lageraieid riigimetsades piirav rahvapetitsioon siin: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/40bed752-854e-4cab-9cf0-e055480d4a45

Tutvu dokumentidega:

Loe ja vaata lisaks:

Jaga

Teised uudised