Kes on EMA?

Eesti Metsa Abiks ehk EMA on sõltumatu rahvaalgatuslik liikumine, mis kasvas välja laialdasest rahulolematusest Eesti metsanduspoliitikaga.

Ühenduse sündimise päev on 2016. aasta 16. detsember, kui rahvas avaldas Keskkonnaministeeriumi ja hiljem ka Riigikogu ees meelt kuusikute raievanuse langetamise ning kontrolli alt väljunud raietegevuse vastu.

EMA eesmärk on viia raiemahud, -tempo ning -viisid metsaelustiku jaoks ohututesse ja jätkusuutlikesse piiridesse. Poliitilisel tasandil soovime loodushoidlike huvigruppide hääle tõsta tööstuse omaga võrreldava tasemeni.

EMA meeskonda kuulub inimesi kultuuri, metsanduse, ettevõtluse, majanduse, juura ja paljudest teistest valdkondadest.

Milline on meie VISIOON?

EMA soovib, et Eestimaa metsasid majandatakse jätkusuutliku ja säästva majandamise põhimõtteid silmas pidades. 


Pikaaegne lageraiemajandus on Eesti metsade ökoloogilise tervise tõsisesse ohtu seadnud ja vaja on astuda jõuliseid samme säästlikuma eluviisi suunas. Looduskeskkonda kahjustavad raied on võimalik asendada loodust väärtustava majandamisega, mis arvestaks metsa ökoloogiliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete väärtustega, tagasi au sisse tuleb tuua metsade majandamine kasutades püsimetsanduslikke võtteid. Oluline on taas meelde tuletada vanu metsamajandamise ja looduskaitse tarkuseid, mis on ajaga kaduma läinud.



Püsimetsandus on traditsiooniline, metsa kui tervikuga arvestav kodukohapõhine majandamisviis.
Maastikku rikkuvale rasketehnikale ja lageraietele eelistatakse mootorsaage ning kergemaid masinaid. Odava paberipuu asemel asvatatakse kvaliteetseid palke, võimaldades ajutiste, maastikku sobituvate raiehäiludega metsal looduslikult uueneda. Puukoolides väetistega kasvatatud ning inimeste poolt maha istutatud monokultuursete puistute asemel laiuksid meil sellisel juhul liigirikkad, looduslikud ning inimestele nauditavad metsad, mis suudaksid ühiskonda ka puiduga varustada.


 

Milline on meie MISSIOON?

Eesti Metsa Abiks kõneleb looduslähedase rahva ja looduse enda eest, sest nende hääl pole metsandus- ja keskkonnapoliitiliste otsustajateni kahjuks veel jõudnud. 


EMA eesmärk on viia raiemahud, -tempo ning -viisid metsaelustiku jaoks ohututesse piiridesse ning tugevdada loodushoidlike huvigruppide positsioone tööstuse omaga võrreldava tasemeni.


Meie eesmärgiks on teavitada ühiskonda sellest, et Eesti metsanduses ja ka muus keskkonnapoliitikas on hetkel tõsiseid puudujääke ning kui me olukorda parandama ei hakka, tekitame oma maale tõsist kahju.
Selleks korraldame metsanduspoliitilistest probleemidest teavitavaid üritusi, koondame rahvast nii linna- kui maapiirkondades, õpetame inimestele, kuidas olulisi metsi jätkusuutmatu majandussurve eest kaitsta, otsime kontakti poliitikute ja ametnikega, et metsakaitset parandavaid seadusi läbi suruda, ning levitame igal viisil sõna selle kohta, et mets on eestlaste ainelise ja vaimse kultuuri kese ning hindamatu väärtus iseeneses.


Millised on meie VÄÄRTUSED?

Väärtustame ühist elukeskkonda ja soovime tagada meie lastele ja maailmale tervikuna jätkusuutliku tuleviku.

Paljud EMA liikmetest on ka ise lapsevanemad. Meie mure ja hool järeltulevate põlvede ees on üheks oluliseks tõukejõuks looduse päästmisel. Meie kätes on lastele antav pärand ja võimalus tagada neile elukeskkond, milles ise sooviksime elada. Panustame looduskaitse töösse igapäevaselt, kuna usume, et metsade, maade, järvede, soode ja elukeskkonna käekäiku saab parandada oma jõu ja tahtega ning alla ei tohi anda isegi siis kui raskused tunduvad ületamatud.

Väärtustame maad selle elurikkuses ja eripalgelisuses.
Nii, nagu inimesed siin tuhandeid aastaid enne meid on elanud, nii saavad nad siin elada ka tuhandeid aastaid peale meid. Kuid selleks, et see võimalik oleks, peame Maa ressursse arukalt ning mõõdukalt kasutama.

Teadvustame, et maailmas on aset leidmas suured muutused ning seda nii tehnoloogilises kui ka vaimses mõttes.
Looduse allutamise ja tühjaks pumpamise aeg on ümber saamas ning lootusrikka tuleviku võti seisneb selles, kuidas maailmaga hoopis ära leppida.


Soovime inimese ja looduse leppimisprotsessile kaasa aidata ning panustada oma aega ja energiat sellesse, kuidas ümbritsevas elukeskkonnas jätkusuutlikumalt ja võimalikult paljude asjaosalistega arvestades hakkama saada.