Kes on EMA?

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks ehk EMA on sõltumatu rahvaliikumine, mis kasvas välja laialdasest rahulolematusest Eesti metsanduspoliitikaga.
Ühenduse sündimise päevaks loetakse 2016. aasta 16. detsembrit, kui rahvas avaldas Keskkonnaministeeriumi ja hiljem ka Riigikogu ees meelt kuuskede raievanuse langetamise ning kontrolli alt väljunud raietegevuse vastu. EMA eesmärk on viia raiemahud, -tempo ning -viisid metsaelustiku jaoks talutavatesse piiridesse ning tugevdada loodushoidlike huvigruppide positsioone tööstuse omaga võrreldava tasemeni.

EMA meeskonda kuulub inimesi kultuuri, metsanduse, ettevõtluse, majanduse, juura ja paljudest teistest valdkondadest.
Aktivistid töötavad oma vabast tahtest ning vaid üksikud, täiskohaga töötavad koordinaatorid saavad rahaliste vahendite olemasolu korral minimaalset stipendiumi. Meid ühendab armastus looduse vastu ning soov panustada sellisesse tulevikku, kus Eesti on paik, mille pinnal meie lapsed saavad ja ka soovivad elada.


Milline on meie VISIOON?

EMA ei ole raiumise vastu, vaid säästva majandamise poolt.
Usume, et Eesti metsade tervise tõsisesse ohtu seadnud laialdane lageraiemajandus ja pidevalt kasvavad raiemahud on võimalik asendada jätkusuutliku, metsa ökoloogiliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete väärtustega arvestava tasakaalustatud püsimetsandusega.

Püsimetsandus on traditsiooniline, metsa kui tervikuga arvestav kodukohapõhine majandamisviis.
Maastikku rikkuvale rasketehnikale ja lageraietele eelistatakse mootorsaage ning kergemaid masinaid. Odava paberipuu asemel kasvatatakse kvaliteetseid palke, võimaldades ajutiste, maastikku sobituvate raiehäiludega metsal looduslikult uueneda. Puukoolides väetistega kasvatatud ning inimeste poolt maha istutatud monokultuursete puistute asemel laiuksid meil sellisel juhul liigirikkad, looduslikud ning inimestele nauditavad metsad, mis suudaksid ühiskonda ka puiduga varustada.

 

Milline on meie MISSIOON?

EMA kõneleb huvirühmade eest, kelle hääl pole seni meie metsandus- ja keskkonnapoliitiliste otsustajate kõrvu jõudnud.
Edastame kodanikuühiskonna kõiki vahendeid ja võimalusi kasutades sõnumit, et mets ei ole ainult puit ja tööstuse toormeallikas. Mets ühendab endas nii elurikkuse kui puhta õhu ja põhjavee püsimise võimaluse ning seepärast peab metsaressurssi kasutama vastutustundlikult ja säästlikult.

Meie eesmärgiks on teavitada ühiskonda sellest, et Eesti metsanduses ja ka muus keskkonnapoliitikas on hetkel tõsiseid puudujääke ning kui me olukorda parandama ei hakka, tekitame oma maale tõsist kahju.
Selleks korraldame metsanduspoliitilistest probleemidest teavitavaid üritusi, koondame rahvast nii linna- kui maapiirkondades, õpetame inimestele, kuidas olulisi metsi jätkusuutmatu majandussurve eest kaitsta, otsime kontakti poliitikute ja ametnikega, et metsakaitset parandavaid seadusi läbi suruda, ning levitame igal viisil sõna selle kohta, et mets on eestlaste ainelise ja vaimse kultuuri kese ning hindamatu väärtus iseeneses.


Millised on meie VÄÄRTUSED?

Väärtustame ühist elukeskkonda ja soovime tagada meie lastele ja maailmale jätkusuutliku tulevikuperspektiivi.
Paljud EMA liikmetest on ka ise lapsevanemad. Mure ja hool järeltuleva soo pärast pärast on üheks oluliseks tõukejõuks, et vabatahtliku tööga meie metsade ja maa paremasse käekäiku panustada.

Väärtustame maad selle elurikkuses ja eripalgelisuses.
Nii, nagu inimesed siin tuhandeid aastaid enne meid on elanud, nii saavad nad siin elada ka tuhandeid aastaid peale meid. Kuid selleks, et see võimalik oleks, peame Maa ressursse arukalt ning mõõdukalt kasutama.

Teadvustame, et maailmas on aset leidmas suured muutused ning seda nii tehnoloogilises kui ka vaimses mõttes.
Looduse allutamise ja tühjaks pumpamise aeg on ümber saamas ning lootusrikka tuleviku võti seisneb selles, kuidas maailmaga hoopis ära leppida.


Soovime inimese ja looduse leppimisprotsessile kaasa aidata ning panustada oma aega ja energiat sellesse, kuidas ümbritsevas elukeskkonnas jätkusuutlikumalt ja võimalikult paljude asjaosalistega arvestades hakkama saada.