19.12.2017: METSASEADUSE MUUDATUSETTEPANEK

 

Muudatusettepanekutes sooviti ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike huvigruppide kõrval tagada ka kultuuriliste huvigruppide kaasamine metsanduse arengukava koostamisse.

Samuti pandi ette, et metsanduse arengukava tugineks seaduse järgi sellistele valdkonnaülestel arengudokumentidel nagu Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030, Eesti säästva arengu riiklik strateegia “Säästev Eesti 21” ja Eesti Vabariigi Põhiseadus. Tehtud ettepanekud rõhuvad eesti kultuuri jätkusuutlikkusele ning meie kultuuriruumi kaitsele, mille mainimist soovivad ühendused uues seaduses kindlasti näha.

Ettepanekud allkirjastasid MTÜ Ambla Metsaühistu, MTÜ Kesk-Eesti Metsaomanikud, MTÜ Halinga Metsaomanike Selts, MTÜ Tallinna Metsaomanike Selts, MTÜ Visa Metsaühistu, MTÜ Hiiumaa Metsaselts, MTÜ Tartu Metsaomanike Selts, Seltsing Sõrve Metsaühing, MTÜ Eesti Metsaühistu, TÜ Rakvere Metsaühistu, MTÜ Viljandimaa Metsaselts, Erametsaseltsing ja MTÜ Eesti Metsa Abiks.

Jaga

Teised uudised