7.03.2017: AVALDUS KESKKONNAINSPEKTSIOONILE SOOMAA RAIETE PEATAMISEKS

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA)
7.03.2018

 

Avaldus Keskkonnainspektsioonile

 

Pr Naima Täär
Keskkonnainspektsioon (KKI)
Viljandimaa büroo juhataja
naima.taar@kki.ee

Hr Uno Luht
Keskkonninspektsioon (KKI)
looduskaitse osakonna juhataja
uno.luht@kki.ee

 

Pöördume teie poole seoses Soomaa Rahvuspargis toimuvate raietöödega Tõramaa m/ü 36001:001:0080 kinnistul nr 157539. Meie pöördumine Teie poole on kaheosaline.

1. Soovime, et peataksite raietegevuse eraldistel 6, 9, 10, 11, 12, 26 ja 32, 23, 24, 34, 28.

Aluseks võttes 2012 aaastal koostatud ja riiklikusse registrisse kantud avalikke andmeid (puistu koosseis ja vanus) ja 5 aastat hiljem 07.12.2017 riiklikusse registrisse kantud avalike andmete võrdluse, on meil kindel kahtlus, et eraldistel 6, 9, 10, 11, 12 ja 26 on viimase metsainventeerimisega teadlikult näidatud pehmelehtpuistumetsa (Lm) nooremana kui 80 aastat.

Näiteks eraldisel 9 on sanglepik koguni 15 aastat noorem kui eelmistes andmetes, samuti on eraldise 12 koosseisus olevad lehtpuud (Ks ja Lm kokku 45%) hinnatud 20 aastatnooremaks. Tundub, et metsa koosseisus olevate pehmelehtpuude näitamine nooremana kui 80 aastat on teadlik tegevus, vastasel juhul oleks nende raie Soomaa RP kaitse-eeskirja alusel keelatud.

Eraldis 32 on inventeeritud lagedaks alaks üksikpuudega, kus on Metsaseaduse alusel lubatud raiuda üksikpuid sanitaarraie korras. Tegelikult ei tohiks see ala üldse lage olla, sest neli aastat tagasi teostati seal vanal eraldisel numbriga 32 veerraie (vt praegust eraldist 33) ja nimetatud ala pidi püsti jääma – vastasel juhul oleks tegu õigusnormide rikkumisega. Hetkel näitab aerofoto, et seal on siiski mets peal, ning Keskkonnaameti poolt hetkel lubatud SR metsateatis võimaldab teha seal lageraiet, mis on Soomaa rahvuspargis keelatud.

Juhul, kui metsakorralduslike normide järgi on eraldis 32 lage ala, siis pole avalikust infost näha, et seal oleks mets uuenenud. Sel juhul on eraldisel 23 ja eraldisel 24 metsateatisega lubatud AR ja VE samuti seadusevastased.

Kahtlusi tekitavad ka metsateatises lubatud veerraied eraldistel 34 ja 28, sest need külgnevad 4 aastat tagasi teostatud veerraietega, ning me sooviks täpsustada, kas eraldised 33 ja 30 on ikka nõuetekohaselt uuenenud, mis oleks tingimuseks, et nende alade kõrvale võiks uued turberaied teha.

Ka vajab täpsustamist, kas eraldisel 34 on olemas nõutav järelkasv, mis lubaks teha viimase järgu aegjärgse raie.

Kuna eelpooltoodud probleemid, küsimused, kahtlustused puudutavad peamiselt metsaregistri ja litsenseeritud metsakorraldaja tööd, siis oleme pöördumas ka nende poole, et audiitor teeks koha peal uue metsainventeerimise.

Teie poolt sooviksime, et peataksite nendel aladel raie kuni andmete saabumiseni, st palume, et tagaksite sellele metsale n-ö esialgse õiguskaitse. Vastasel juhul võimaldatakse Soomaa rahvuspargi metsale pöördumatu kahju sündimist.

2. Meie pöördumise teine osa puudutab soovi, et teeksite järelvalvet kogu kinnistul metsateatisega lubatud raietele.

Selles osas oleme teile ette valmistamas konkreetseid küsimusi, mille esitame teile kirjalikult lähipäevil.

 

Lugupidamisega
Eesti Metsa Abiks (EMA)
abi@eestimetsaabiks.ee

Jaga

Teised uudised