9.03.2018: TÄIENDAVAD KÜSIMUSED TÕRAMAA RAIETE KOHTA

 

TÄIENDAVAD KÜSIMUSED KESKKONNAINSPEKTSIOONILE TÕRAMAAL TOIMUNUD RAIE ASJUS 

 

Lugupeetud Keskkonnainspektsioon

 

Esitasime Teile 7.03.2018 avalduse Tõramaa m/ü raiele. Käesolevaga lisame eraldiste kaupa omapoolsed küsimused, millele soovime vastuseid:

E.1. Kas harvendamine on teostatud nõuetekohaselt?

E.2. Kas antud eraldisel on alustatud händkaku pesitsuspiirkonnas raietega pärast 15.02.2018? Kui suur on rinnaspindala, juhul kui HR on teostatud?

Kas raietööde käigus on toimunud Lm ja Ks puuliigi väljaraie, mis Soomaa RP kaitse-eeskirja kohaselt on keelatud?

E.4. Kas HR on testatud nõuetekohaselt? Kui suur on rinnaspindala (G) peale raiet m^2/ha? Kas on toimunud mõne puuliigi väljaraie (Ku)?

E.5. Kas HR on teostatud nõuetekohaselt? Kui suur on G m^2/ha? Kas puurindest on toimunud mõne puuliigi (Ks) või vanuserühma väljaraie? (Soomaa RP kaitse-eeskiri §17 lg 1.)

E.6. Kas HR on teostatud nõuetekohaselt? Kui suur on G m^2/ha?

Võttes aluseks 2012. a. koostatud metsaregistrisse kantud Lm ja Ks vanust 75 a ja liites juurde jooksvalt 6 aastat, on tegemist 80 a. Lm enamusega pustuga, kus vastavalt Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 lg 1 p. 3 on üle 80 a. pehmelehtpuude väljaraie keelatud.

Kas antud eraldisel on raiutud üle 80 a Lv ja Ks?

Kas on rikutud Soomaa RP KE §17 lg 1 p 2 – tehtud puuliikide Ku ja Ks väljaraiet?

E. 7. Kas harvendusraie on teostatud vastavalt Metsa majandamise eeskirjale?

Kui suur on G m^2/ha?

Kas on rikutud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 lg 1 nõudeid?

E. 8. Kas veerraie teostamisel on kinni peetud langi laiuse nõudest?

Kas veerraie langi alale on jäetud säilikpuid vastavalt MME §13 nõuetele?

Kas veerraiega lagedaks raiutud riba kõrval on puistu kõrguse laiuse riba raiel täidetud MME §5 lg4 nõudeid? Kas nimetatud alal on säilitatud järelkasv?

Kas veerraiel raiutava veeru valikul loetakse lubatud võtteks, kui raiutud veerg on kogu eraldisele ringikujulise veeru raie?

Kas raiutud alal on kinni peetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõuetest: puuliigi Ku väljaraie jne?

E. 9. Kui vana on tegelikult sanglepik jt puuliigid? 2012. a. kavas on metsaregistri andmetel Lm 80a + 6a, mille alusel peaks metsaosa raie olema keelatud.

Kas harvendusraiega on välja raiutud vanemaid kui 80a pehmelehtpuud Ks, Lm, Hb jne ja kas on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõudeid?

E. 10. Kui vana on tegelikult sanglepik? 2012. a. metsainventeerimisandmetel on e. 10 lõunapoolses osas (endine e. 22) sanglepp 85+6 a, seega on raie kaitse-eeskirja järgi tegelikult keelatud. Kask oli 80+6 a, mille raie on samuti keelatud.

Kas on täidetud HR reegleid? Kui suur on G m^2/ha?

Kas harvendusraiega on välja raiutud vanemaid kui 80 a. Lm, Ks, Hb jne?

Keelatud on ka Ks kui vähemuspuuliigi väljaraie, sõltumata vanusest Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 alusel.

E. 11. Kui vana on tegelikult metsaosa? Selle põhjaosa on endine e. 11, kus kuusk oli märgitud 90 (+6) (praegune metsakava näitab 75-aastast kuuske). Samuti on seal Lm, Ks, Hb 90+5, mille raie on keelatud. Selle eraldise lõunaosa on endine e. 20 sanglepik 75+6 a, mille raie on samuti keelatud (Ks 75+6).

Kas HR käigus on välja raiutud vanemaid kui 80-aastaseid Lm, Hb, Ks jne?

Kuna keskmine kuuse vanus on 2012. a. kavas hetke seisuga 96 aastat, siis pole välistatud, et metsaosas esineb ka vanemaid kui 140 aastaseid kuuski.

Kas HR käigus on raiutud vanemaid kui 140 aastaseid kuuski?

Kas on rikutud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõudeid?

E. 12. Veerraie. Kui vana on tegelikult metsaosa ja I rinde koosseisus olevad puuliigid? 2012. aasta inventeerimise andmetel: kuusk 90+6, Lm 90+6, Hb 90+6.

Vastavalt eeltoodule peaks puistus olema keelatud kõigi Lm, Ks, Hb puude väljaraie, samuti Ku 140+. Kas on raiutud Lm, Ks, Hb 80+ ja Ku 140+?

Juhul, kui raie on vanuse järgi seaduslik, kas sel juhul on täidetud kõiki veerraie reegleid vastavalt MMS §5-le? Kas lagedaks raiutud veeru kõrval on säilitatud järelkasv? Kas veerraiega raiutud veeru asukoht on nõuetekohane ja püsib eraldise piirides? Kas lagedaks raiutud alal esineb nõuetekohaselt säilikpuid?

E. 14. Kas harvendusraiega on rikutud MME nõudeid? Kui suur on G m^2/ha?

E. 15. Eraldis 15 on 4 a tagasi (endine e. 14) teostatud turberaiet (veerraiet). Kas see ala on nõuetekohaselt uuenenud? Kui ei, siis on keelatud lubada külgneval eraldisel nr 16 veerraiet. Selle e. 14 2012. a. inventeerimisandmed näitavad, et põhjapoolses osas (endine e. 13) esineb 2% sangleppa, 2% jalakat, 2% kuuske, ja 1% kaske, mis on alla 80. a. Soomaa RP kaitse-eeskiri §17 keelab puurindest puuliigi väljaraiet. Kas selles metsaosas on välja raiutud vähemuspuuliike Ja, Ku, Ks, Hb jne?

Kas on täidetud harvendusraie reegleid? Kui suur on G m^2/ha?

E. 16. Veerraie. Juhul kui e. 15, kus 4 aastat tagasi teostati turberaiet ja see pole uuenenud, siis on sellel eraldisel veerraie keelatud. Kas veerraiel on täidetud MME §5 lg 4 nõudeid (veeru laius jne?)

Kas on säilitatud 100% haab, mis on vana kava alusel 80+6 ja vähemuspuuliik (3%), vastavalt Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõuetele?

Kas on täidetud metsateatise kinnitamisel esitatud kirjalik nõue, et lagedaks raiutud koha kõrval raiutakse üksikpuid või häilud puistu kõrguse laiuselt nii, et puistu täius ei lange alla 50% ja et üksikpuude ja häilude raie on lubatud üksnes järelkasvu olemasolu korral?

Kas esineb nõuetekohane järelkasv ja kas see on säilitatud nii veerul kui veeru kõrval?

Kas sisseraiutud veeru asukoht on aktsepteeritav?

E. 17. Harvendusraie

Kas nii vanas valgelepikus – 60 a – ja nii tihedas metsaosas on harvendusraie õigustatud? Kas on täidetud HR reegleid? Kui suur on G m^2/ha? Kas on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõuded?

E. 18. Kas on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõuded? Kas on täidetud HR reegleid? Kui suur on G m^2/ha?

E. 19. Kas on täidetud HR reegleid? Kui suur on G m^2/ha? Kas on raiutud vanemaid kui 80-aastaseid lehtpuid? Kas on säilitatud kõik pärnad, kased, tammed ja jalakad, mis on vähemuspuuliigid ja kuuluvad vanusest sõltumata säilitamisele kaitse-eeskirja §17 alusel?

E. 20. Kas on täidetud HR reegleid? Kui suur on G m^2/ha? Kas on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõuded, sh, kas on säilitatud vähemuspuuliigina kuusk?

E. 21. Kas on täidetud MME §5 nõudeid? Kui suur on G m^2/ha? Kas on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõudeid? Kas sisseraiutud veeru asukoht on nõuetekohane? Kas sisseraiutud veeru kõrval tohib täiendavalt turberaie võtteid kasutada, kui kaitseala valitseja pole seda märget teinud metsateatisele, nii nagu seda on tehtud e. 16 ja 28 juures? Kas raietööde käigus on säilitatud järelkasv? Kas sisseraiutud veerul on jäetud kasvama säilikpuid vastavalt MME §13 nõuetele?

E. 22. Kas HR vastab metsaseaduse nõuetele? Kui suur on G m^2/ha? Kas raie vastab Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõuetele?

E 23. Aegjärkne raie. Kas eraldise lääneosas lubatud aegjärke raie on üldse lubatud, kuna eraldise lõunaküljel olev e. 32 on 2017 a. detsembris inventeeritud lagedaks alaks – seega nõuetekohaselt (MME §15) uuenemata? Kas raie käigus on säilitatud järelkasv? Mitmenda aegjärkse raie järguga on tegemist, ja juhul, kui see on II järk, siis kas eelnevalt oli nõuetekohane järelkasv vastavalt MME §5 lg5? Kas on rikutud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõudeid?

E 23. Harvendusraie. Kas on täidetud MME nõuded ja kui suur on G m^2/ha? Kas on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõudeid?

E. 24. Kui kõrge on peapuuliik? Kas eraldisel lubatud raie on üldse seaduslik? MS §30 lg 6 p 4 ja Soomaa RP kaitse-eeskiri §17 (turberaie lubatud ühel hektaril). Nimelt külgneb planeeritud ja lubatud veerraie eraldisel 24 edelas eraldisega 32, mis hetkel on inventeeritud lagedaks alaks. Seega on raie keelatud. Juhul, kui raie on siiski lubatud (?), siis kas raie vastab MS §30 ja MME nõuetele? Kas veerraie alal on jäetud kasvama nõuetekohaselt säilikpuid? Kas veerraiel on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõudeid? Kas veerraie asukoht on nõuetekohane? Kas e. 24 veerraiel on säilitatud järelkasv?

E. 25. Veerraie. Kui suur on peapuuliigi tegelik kõrgus? Kas veerraiel on täidetud MS, MME nõuded? Kas veerraie alal on säilitatud nõuetekohaselt säilikpuid 5tm/ha kohta? Kas veerraiel on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõudeid, sh kas on jäetud alles kõik haavad (ainult 5%) ja kas on välditud II rinde, st vanuserühma väljaraie? Kas veerraiega lagedaks raiutud veeru asukoht on nõuetekohane?

E. 26. Harvendusraie. 2012. a koostatud metsa inventeerimise andmete (e. 24) alusel on tegu 75+6 a sanglepikuga, milles 4% kaske, vanus on hinnatud 80+6 aastat ja 1% kuuske 75+6 aastat. Seega võttes aluseks Soomaa RP kaitse-eeskirja, peaks selles metsaosas olema igasugune raie 100% keelatud. Kas raiega on välja raiutud vanemaid kui 80 a. Lm ja Ks ning vähemuspuuliiki kuuske?

E. 27. Harvendusraie. Kas harvendusraiega on täidetud MS ja MME nõuded? Kui suur on G m^2/ha? Kas raiega on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõudeid, sh kas on säilitatud kõik sanglepad kui vähemuspuuliigid ja 80+ vanusega puud? Kas on raiutud 140+ vanusega okaspuid või kas on toimunud vanuserühma väljaraie?

E. 28. Veerraie. Seoses e. 28 veerraie lubamisega on oluline hinnata kas e. 30 ikka kasvab vastavalt MME §16 nõuetele hetkel inventeeritud 5-aastased kuused 1,3 meetri kõrgusena. Juhul kui EI, siis on e. 28 veerraie keelatud, kuna see ala külgneb e. 30-ga. Juhul kui e. 30 loetakse uuenenuks, siis palun hinnata, kas tehtud veerraie – ringikujulise veeruna ümber eraldise – on nõuetekohane ja sobib Soomaa rahvusparki. Kas veerraie lagedaks raiutud alal on säilitatud järelkasv? Kas veerraie lagedaks raiutud veeru kõrval, kus on loodusliku uuenduse olemasolu korral lubatud raiuda 26 m. laiuse alana turberaie aegjärgset raiet kuni täiuseni 50% — on see täius tagatud? Kas nimetatud alal on säilitatud ka järelkasv? Kas veerraie lagedaks raiutud ala kõrval, kus on loodusliku uuenduse olemasolu korral lubatud raiuda 26 m laiuse alana turberaie aegjärgset raiet kuni täiuseni 50%, kas see täius on tagatud? Kas eelnimetatud alal on säilitatud ka järelkasv?Kas veerraie alal on säilitatud nõuetekohaselt säilikpuid 5tm/ha kohta? Kas veerraiega on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõuded – on säilitatud kõik üle 80-aastased pehmelehtpuud, kõik vanuserühmad ja tagatud vähemuspuuliikide (KS, Lm) mitte välja raiumine? Kas on raiutud 140+ aastaseid okaspuid?

E. 29. Kas sanitaarraiega raiutud puud on raiutud vastavalt Metsaseaduses lubatule? 2012. a. koostatud inventeerimisega on alal kasvanud Lm 80+6, Ks 89+6 ja 10% Ku 80+6. Kas SR-ga on raiutud välja vanemad kui 80-aastased pehmelehtpuud? Kas raiega on rikutud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõudeid?

E. 30. Kas 4 aastat tagasi tehtud veerraie on nõuetekohaselt uuenenud? Kas 2018 a. raiega ja väljaveoga on rõhutud looduslikku uuendust ja kas on rikutud pinnast? Kas antud alal on 2018. a. jäetud säilikpuid või enam kui 80-aastaseid lehtpuid?

E. 31. Kas harvendusraie on teostatud nõuetekohaselt? Mis on ala rinnaspindala G m^2/ha? Kas raiega on raiutud vanemaid kui 80-aastaseid lehtpuid ja vanemaid kui 140-aastaseid okaspuid? Kas raiega on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõudeid, sh kas on säilitatud kõik 80+ kased, mis on ühtlasi säilitamisele kuuluv vähemuspuugrupp?

E. 32. Sanitaarraie. Metsaregistri (avalik) andmetel on tegemist lageda alaga. Kuid arvestades sellega, et metsateatisega on lubatud SR 34 tm, siis nõenäoliselt on need kirjeldatud üksikpuudena. Juhul, kui ala on tõesti lage, siis on keelatud põhjapoolses küljes e. 24 AR ja e. 24 VE. Kuna üksikpuude puhul on SR lubatud ka n. ö. elusate ja tervete puude korral, siis tundub, et tegemist on „legaalse“ lageraiega, mis Soomaal on täiesti keelatud. Nimelt on praegune e. 32 üks osa 4. a. tagasi teostatud e. 32 veerraie alast, kus antud eraldisel olevad puud pidid kasvama jääma. Ka ortofoto näitab, et seal kasvab puid. Seega oleks vaja hinnata ära, kas on tegemist I rinde puistuga või ongi lage ala üksikpuudega.

Kas raiega on täidetud Soomaa RP kaitse-eeskirja §17 nõudeid, kus peab säilitama kõik haavad vähemuspuuliigina ja kas on tagatud, et ei ole välja raiutud vanusegruppi (II rinde Ku)? Kas on jäetud säilikpuid min 5tm/ha kohta?

E. 33. Antud ala on endise kava e. 32, kus teostati ca 4 aastat tagasi veerraie. Kas see ala on nõuetekohaselt uuenenud? Kas 2018. a. raiega on raiutud sel alal olevaid säilikpuid?

E. 34. NB! Juhul, kui e. 33 ala ei ole nõuetekohaselt uuenenud (60% 5-aastaseid kuuski 1,3 kõrgusega ja 40% 20-aastaseid kuuski 5-meetrise kõrgusega) siis ei ole metsateatisega lubatud aegjärkse raie viimane järk tegelikult lubatud. Kas raiega on täidetud kõik aegjärkse raie reeglid Metsaseaduse ja MME alusel, sh kas enne viimast raiejärku on olnud ala seisukord selline, mis vastab MME §5 lg 6 nõuetele: peab olema vähemalt 0,5 m kõrgusi puid vähemalt 1500 tk/ha (Ku, Ma, arukask, Lm, Hb). Kas peale raiet on säilinud eelnimetatud nõutud järelkasv? Kas raiega on raiutud välja vanemaid kui 80-aastaseid kaski, sangleppi, haabasid? Kas raiega on säilitatud vastavalt Soomaa RP kaitse-eeskirja §17-le vähemuspuuliigid Lm ja Ks? Kas on jäetud säilikpuid min 5tm/ha kohta?

E. 35. Harvendusraie.

2012 a. koostatud ja riiklikusse registrisse kantud kava alusel (endine e. 35) kasvab selles metsaosas: Lm 75+6a, Ks 75+6a, mille raie on keelatud SRPKE §17 kohaselt (80+ a). Lisaks eelnimetatule kasvab seal 3% Ku, mis on nooremad ja mille väljaraie on keelatud, kuna need on vähemusgrupp ja nn ainuke puuliik, selles vanusegrupis. Seega peaks terves selles metsaosas raie olema keelatud.

Kas raiega on täidetud HR reegleid? G m^2/ha? Kas raiega on raiutud vanemaid kui 80+ lehtpuid? Kas raiega on välja raiutud kuuski ja vanusgruppi?

 

Lõpetuseks mõned üldised küsimused raieala ja tööde kohta:

  1. Kas raie käigus on säilitatud õõnsustega puid vastavalt MT täiendavatele tingimustele?

  2. Kas raiealal on lõhutud pinnast ja kui suurel pindalal? Mida ette võtta?

  3. Kas kõikidel harvendusraiete lankidel on kinni peetud kokkuveoteede laiusest ja tihedusest?

  4. Kas uuendusraiete teostamise ajal on omanik-kasutusvaldaja kinni pidanud MS nõudest: tähistada ala raiet tegeva firma infoga? Siiani ei ole meie seal käinud esindajad seda näinud.

  5. Kas metsafirmal on olemas kokkulepe RMK-ga, et ta tohib seda teed ja laoplatse kasutada?

  6. Kas raie käigus on vigastatud kasvama jäävaid puid?

  7. Kas raie käigus on hävitatud (väljaveoga) looduslikku uuendust, või on ka see lihtsalt raie käigus maha lõigatud?

  8. Kas raie käigus on hävitatud piiripunkte ja ristikive?

  9. Keskkonnaamet viitab metsateatise täiendavate tingimuste osas III kategooria liigi registreeritud elupaiga ja ka händkaku elupaiga puhul järgmist: „LKS §55 lõike 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.“ Küsime, kas Keskkonnaameti poolt lubatud ja ka kaitseala valitseja poolt raie lubamist nii suures ulatuses – 2780 tm – peaks tõlgendama kui kaitsealuse liigi tahtlikku häirimist talvitumise ajal?

  10. Kui suur on 2017. a. metsakava alusel arvutatud 10 a. metsakasutuse maht tihumeetrites. Kas 2780 tihumeetri raie on säästev metsamajandus?

 

Lugupidamisega

Eesti Metsa Abiks (EMA)
abi@eestimetsaabiks.ee

Jaga

Teised uudised