16.05.2018: EMA JA LOHUSALU ELANIKUD ESITASID VAIDE TEEMAPLANEERINGULE, MILLEGA KAVANDATAKSE EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMIST JA RAADAMISI

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas vaide Lääne-Harju Vallavolikogu otsusega vastu võetud Lohusalu küla osalisele teemaplaneeringule, millega kavandatakse rohevõrgustiku tuumalale kokku 215 parkimiskohaga parklaid. Vaidele kirjutasid alla ka mitmed kohalikud elanikud, teiste seas helilooja Arvo Pärt ja tema naine Eleonora Pärt.

 

Parkla 1 jaoks planeeritud ala (2)

Kolm suurt parklat kavandatakse otse kaitsemetsadesse, kohtade arvuga vastavalt 50, 60, ja 70 kohta, ning kaks väiksemat parklat plaanitakse vastavalt 15 ja 20 kohaga. Paraku on ehitusega kaasnevad metsaraadamised ning ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks EMA hinnangul selges vastuolus nii kohalike elanike huvide kui ala looduskaitseliste eesmärkidega. Samuti võib sarnaste pretsedentide alusel arvata, et parklate ehitusele ja ehituskeeluvööndi vähendamisele võib järgneda edasine kinnisvaraarendus.

Planeeringu seletuskirjast selgub, et parklad on kavandatud kõvakattega ning paigutades need maa-ameti kaardile ja mõõtes nende pindala, siis saab tulemuseks, et kavandatavate parklate alla jääv metsapind on kokku ca 1,3 hektarit ehk 13 000 m2. Kuna antud piirkonna tüüpilises männimetsas on keskmiselt 70-90 puud 1000 m2 kohta, siis tähendab see, et 1,3 hektari suurusel alal saame me rääkida ligi tuhande puu hävitamisest, millest enamik on rannametsa männid.

Rannaäärse ehituskeeluvööndi vähendamine, mida samuti planeeringu seletuskirjaga taotletakse, on kodanikuühenduse ja kohalike elanike hinnangul aga täiesti lubamatu, sest ehituskeeluvööndid on kindlate põhjustega kehtestatud. Looduskaitseseaduse § 34 kohaselt on ranna kaitse eesmärk rannal asuvate looduskoosluste säilitamine ning inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine ja see, et teemaplaneering teeb ettepaneku ehituskeeluvööndi vähendamiseks, ei muuda olematuks suure 70-kohalise ja ca 6000 m2 suurusel alal paikneva parkla negatiivseid mõjusid merele.

Parkla 1 jaoks planeeritud ala (1)

Samuti leitakse seletuskirjas, et „planeeritud asukohal on lage ala ja mida kasutatakse parkimiseks käesoleval ajal. /…/ Parkla 1 kavandatakse lagedale alale ja seega looduslikult sobivasse alasse.“. Seletuskirja pt-s 3.14 täpsustatakse veel, et „ranna ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse Lohusalu tee 108 maaüksusel tingib asjaolu, et olemasoleva avalikult kasutatava tee lõpus asub looduslikult sobiv asukoht parkimisalale.“ Kohapeal alaga tutvudes selgub, et parkla 1 ala on 90% ulatuses kaetud metsaga, kus kasvab väga väärtuslikke üksikpuid. Ala keskel kasvab Laulasmaale ja Lohusalule iseloomulik kuldne kibuvits ning seal leidub ka hulgaliselt noort männikut. Puhast lagedat ala on antud asukohas vaid mõnisada ruutmeetrit, aga parkla jaoks on reserveeritud sellest mitukümmend korda rohkem maad ehk ligi 6000 m2 männimetsa.

Kohalike sõnul on täiesti vale väide, et parkla 1 ala kasutatakse parkimiseks, kuna sellele alale sõitmine on keelatud ning sinna on paigaldatud ka keelumärk. Autode ranna-alale pääsemise piiramiseks on võimalik paigutada Lohusalu tee 108 maaüksuse ja Lohusalu puhkekodu tee piirile tõkkepuu. Reaalselt pargivad autod suviti Lohusalu puhkekodu tee rannapoolses tupikotsas, aga mitte parkla 1 alal. Äärmiselt eksitav on nimetada parkla 1 tarbeks planeeritud 6000m2 suurust platsi lagedaks alaks, veel enam aga olemasolevaks parkimisalaks. Seega rajanevad ka peamised põhjendused, millele ehituskeeluvööndi vähendamine selles asukohas tugineb, ekslikele alustele.

Parkla 2 jaoks planeeritud ala

Veel selgitatakse planeeringu seletuskirjas, et „parklate 2 ja 3 asukoht Laulasmaa-Lohusalu tee läheduses on valitud välistamaks parkimist riigitee nr 11395 maaüksusel lõunapoolset puhkeala ja randa külastavate inimeste poolt ning Lohusalu sadamas toimuvate kontserdite – ürituste ajal.“ Ometi on ilmne, et ükski ürituse külastaja ei pargi sõidukit 2 km kaugusele, sest selleks, et kontserdile pääseda, peaks ta kõndima edasi-tagasi 2+2 kilomeetrit. Võib eeldada, et ka nende parklate rajamise korral jätkavad inimesed parkimist sadamale lähemal maantee ääres. Lisaks sellele on parkimine Lohusalu sadamas toimuvate ürituste ajal täiesti ajutine vajadus, mis toimub vaid loetud korrad suve jooksul.

EMA hinnangul on otstarbetu korraldada Lohusalu sadama ürituste aegset parkimist alal, mis jääb sadamast 2 km kaugusele, kuna kõvakattega parkla rajamine rohevõrgustiku tuumalasse ja otse mererannale, pakkumaks kaheldavat tuge väga hooajalisele ning ajutisele tegevusele, ei saa üle kaaluda kohalikele elanikele ja loodusele põhjustatavat kahju. Lohusalu sadamapubi ajutine üritusteks kasutamine ei kaalu üles Harju maakonna tasemel rohevõrgustiku tuumala metsakoosluse jäädavat hävitamist.

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised