EMA olulisemate ettepanekutega metsanduse arengukava mõjuhindamisprogrammis arvestati

Oktoobri alguses (seisuga 5.10.2021) tegi Eesti Metsa Abiks Keskkonnaministeeriumile oma kommentaarid ja ettepanekud metsanduse arengukava 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise ja muude oluliste mõjude strateegilise hindamise programmile. Praeguseks (seisuga 2.11.2021) oleme saanud tagasiside tehtud ettepanekutele, millest olulisematega arvestati täielikult.

Dokumendis sai tänu tehtud ettepanekutele muu hulgas ära märgitud:

  • metsade olulisus süsiniku TALLETAMISES;
  • vajadus KARMISTADA looduskaitsealade kaitse-eeskirju seal, kus need on liiga leebeks muudetud (näiteks raiete osas), tingides sellega kaitstavate liikide ja koosluste kahjustamise;
  • tõsiasi, et tselluloositööstuses kasutatavat biomassi “jääb üle” vaid praeguste raiemahtude säilitamise juures, aga ühiskonnas ja teadlaste ringis on tekkinud tõsine kahtlus, et seniste raiemahtude püsimine EI OLE metsade ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike hüvede säilimist arvestades võimalik. Seepärast on ka ennustatav, et peale jätkusuutlike raiemahtude kehtestamist ei teki enam varasega võrreldavat biomassi ülejääki

Tutvu EMA kommentaaride ja ettepanekutega siin: https://www.eestimetsaabiks.ee/wp-content/uploads/2021/11/EMA_tagasiside_MAK2030_KSH_ja_muude_oluliste_mojude_hindamise_programmile_5.10.2021.pdf?fbclid=IwAR163TFTlzzL2fOP6OQWLn4SRkukWXLdOYSTtYwiGt5SPs68wMIJPMC3t9w

Tutvu Keskkonnaministeeriumi tagasisidega tehtud ettepanekutele siin: https://www.eestimetsaabiks.ee/wp-content/uploads/2021/11/KeM_Tagasiside-metsanduse-arengukava-2030-keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-ja-muude-oluliste-mojude-strateegilise-hindamise-KSH-programmi-koht_.pdf?fbclid=IwAR0VXvwCEruXPaXVlva1Hzawk3VWretp-J3vGQGrQ3dIe_PQ8mU9gwFoOr4

Tutvu ka Metsanduse arengukava 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise ja muude oluliste mõjude strateegilise hindamise programmi algse kavandiga, millest EMA ettepanekud lähtusid: https://old.envir.ee/sites/default/files/Mets/mak_2030_mojude_hindamise_programm_2021.09.20.pdf

*Foto autor on Karl Adami

Jaga

Teised uudised