Ettepanekud Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõule

Millal? 22.05.2020

Miks? Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõus selgitatakse: ”Kavandatav kaitsekorra muudatus puudutab riigikaitse korraldamist, ehitustegevust kaitsealal, olemasolevate sihtkaitsevööndite laiendamist ning loodusreservaatide muutmist sihtkaitsevöönditeks. Kaitseala kaitse eesmärke ja välispiiri ei muudeta.”

EMA teeb ettepanekud: 1. Täiendada Ohepalu LKA kaitse-eesmärkide nimekirja EMA töörühma poolt alalt leitud Natura elupaikade ja liikide ning teiste kaitsealuste liikidega; 2. Muuta kõrgete loodusväärtustega alade kaitse piiranguvööndist sihtkaitsevööndiks; 3. Piiranguvööndi piirangud peaksid olema karmimad; 4. Lisada tõhusamat kaitset vajavad kõrge loodusväärtusega alad Ohepalu LKA-sse.

Mis seisus asi on? 25.06.2020 lükkas Keskkonnaamet kõik ettepanekud tagasi.

Jaga

Teised uudised