Ettepanekud Valga maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise eelnõusse

Millal? 3.11.2019

Miks? Keskkonnaameti ettepanek näeb ette arvata kaitse alt välja 1,5 hektarit 189-aastaseid mände, 1,23 hektarit 113-aastaseid mände, 2 hektarit 143-aastaseid mände ja Natura elupaiga 9010*. Nendele muudatustele on EMA kategooriliselt vastu ja leiab, et nimetatud kaitse alt väljaarvamisi ei tohi mingil juhul lubada. Samuti soovib Keskkonnaameti arvata kaitse alt välja 82,8 hektarit põhjusel, et RMK olevat antud aladel juba liiga palju raiunud, mistõttu alal ei ole enam loodusväärtusi säilinud. EMA on täielikult sellise loogika vastu, sest kaitse peab alale jääma vaatamata loodusväärtuste vähenemisele ning nüüd on vaja lasta alal taastuda. Hävitatud loodusväärtused peab RMK aga teiste alade ja liikide parema hoidmise kaudu kompenseerima.

Mis seisus asi on? Tuginedes liigikaitselisele aspektile ja arvestades suurt avalikku huvi jätta Malluste männikud riikliku kaitse alla, otsustas Keskkonnaamet eemaldada männikud Valga maakonna kaitsealuste parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise määrusest ning selgitas, et männikud jäetakse kaitse alla riigile kuuluva maa ulatuses ja objektile määratakse uus piir. Keskkonnaamet oli nõus korraldama ka mõningaid uusi inventuure alal. Muude ettepanekutega jäeti arvestamata.

Jaga

Teised uudised