Sõrve looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja avaliku väljapaneku eelnõule

Millal? 10.05.2021

Miks?

EMA tervitab Sõrve looduskaitseala moodustamist otse Tallinna külje all: seda kaitseala on kaua oodatud ja väga vaja!

Leiame küll, et eelnõu oleks võinud pigem järgida ekspert Lauri Kleini koonduuringus soovitatud piire, mille tulemusel oleks kaitseala 561 hektari võrra suurem. Keskkonnaamet lähtub kaitseala loomisel peamiselt I ja II kaitsekategooria liikide kaitse vajadusest, samas kui meie leiame, et kaitsealadel tuleks kaitsta kõiki kaitsealuseid liike. Eriti tähtsaks peame Sõrve looduskaitseala seoses selle lähedusega Tallinnale — on tähtis, et Tallinna ja Harjumaa senine looduslähedus ei kahjustuks, vaid edeneks, ning et süveneks sealsete elanike side loodusega.

Liigikaitse kõrval tuleks meie hinnangul kaitsta ka maastikku. Oleme oma ettepanekus soovitanud lisada eelnõule alasid, kus paiknevad vana tüüpi rohumaad, kuna peame nende maastike säilimist oluliseks. Enamik neist aladest on KOV üldplaneeringus määratletud rohevõrgustiku aladena. Kuna rohevõrgustiku säilimine on täna ebapiisavalt tagatud, oleks rohevõrgustiku tegeliku toimimise seisukohalt kindlam lisada need alad Sõrve LKA koosseisu, mille eeskirja jõustamine pakub palju kindlamat kaitset.

Ka rangelt kaitstavad alad on eelnõus ekspert Lauri Kleini soovitatust väiksemad. Oleme teinud analüüsi, mille alusel kaitstaks sihtkaitsevööndina 6 linnuliigi elupaikadeks olevaid metsi (rähnide, kakuliste ja öösorri omi), kuna see on ainus viis neid metsaelupaiku tõhusalt kaitsta.

Samal ajal leiame, et uuel looduskaitsealal ei peaks lubatama lageraieid, nagu avalikule väljapanekule pandud kaitse-eeskiri ette näeb, kuna need kahjustavad ilmsesti loodava kaitseala kaitseväärtusi.

Sellepärast tegime Keskkonnaametile ettepaneku loobuda kõikidest uuendusraietest ja lubada piiranguvööndis majandada metsa ainult püsimetsana. Samuti tegime ettepaneku keelata raietegevus Sõrve looduskaitseala territooriumil lindude pesitsusajal ning palusime liita looduskaitsealaga sealt seni välja jäänud ümbritsevad metsaalad, täiendada alal kaitstavate liikide ja elupaikade kaitse-eesmärkide nimekirja.

Mis seisus asi on? Ootame Keskkonnaameti vastust.

Jaga

Teised uudised