Tänaseks on laekunud vastus ainult ühelt erakonnalt, Eestimaa Rohelistelt.

MTÜ Eesti Metsa Abiks pöördus 14. novembril kirjalikult Eestimaa erakondade ja ka peaministri poole, et saada selgust, kas poliitikud on praeguses kriisiolukorras kliima- ja raiemahu küsimuses lahendust otsimas.

EMA poolt saadetud kiri erakondadele: https://www.facebook.com/…/pfbid0G9SaiXJApRAGanniFbeYkf…

Tänaseks on laekunud vastus ainult ühelt erakonnalt, Eestimaa Rohelistelt.

EMA avalikustab erakond Roheliste kirja täisversioonis, olgu see ühtlasi ka teejuhiks ja eeskujuks teistele erakondadele, kes poliitilisel maastikul tegutsevad.

Erakond Eestimaa Roheliste vastus: „Tere!

Aitäh asjaliku pöördumise eest – te teete head tööd!

Oleme EMA pöördumise kätte saanud ja oleme kaasanud teie ekspertide sisendit ka oma programmi. Kinnitan, et Eestimaa Roheliste põhiline eesmärk on seista keskkonna kestliku majandamise eest ja teeme seda ka edaspidi. Oleme jätkuvalt starteegiline poliitiline partner Eesti keskkonna- ja kodanikuorganisatsioonidele.

Meie missiooniks on luua selline metsamajandus, mis on jätkusuutlik ja koosneb lisaks metsa raiumisele ka elavast metsaturismist ja metsasaaduste väärindamisest. Soovime muuta Eesti lageraieriigist püsimetsamajandusriigiks, kus metsaomanik on väärtustatud ka siis, kui ta metsa ei raiu. Riik, kus pesitsusrahu on püha ja põlismetsi ei raiuta.

Roheliste metsateemaline peatükk on visualiseeritud ülevaatlikult ja on kättesaadav siin: https://rohelised.ee/visioon/mets/. Teie tagasisidet programmile hindame kõrgelt.

Toon järgnevalt välja lubadused, mida Eestimaa Rohelised Riigikogus teha soovivad:

Piirame metsaraie mahu 5 miljoni tihumeetriga aastas, et tagada jätkusuutlik majandamine ja kompenseerida viimase 10 – 15 aasta üleraie.

Loome keskkonnakaitsefondi, et looduskaitseliste seaduste ja direktiivide täitmist kontrollivad vabatahtlike MTÜ-d ei peaks oma kuludega kohtus käima.

Keskkonnamõjude hinnang tuleb teha sõltumatu hindaja poolt, mille tasub riik. Hetkel tellib sobiva hinnagu huvitatud osapool ise.

Metsateatisi ei tohi Natura aladel, looduskaitsealadel ja piiranguvööndites välja anda ilma keskkonnamõju hindamiseta. Kaitsta tuleb elupaiku ja nende säilimist, mitte ainult üksikisendeid.

Võtame suuna püsimetsamajandusele. Tagame metsade säästva majandamise nõuded nii era- kui riigimetsas. Metsade kasutus peab tagama erinevate metsatüüpide ja vanade metsade säilimise, mille pidev olemasolu on vajalik elurikkuse säilimiseks.

Kasvatame ühiskonnas austust looduse vastu. Loome võimalusi ja toetusi metsa kui ökosüsteemiga tutvumiseks ning metsast saadavate hüvede väärtuse tundmaõppimiseks kõigile: lasteaiast kuni pensionärideni.

Kehtestame puhvertsoonid, kus kaitse all oleva ala kõrvale ei tohi rajada kaevandusi ja muid taolisi radikaalselt erinevaid tsoone.

Teeme metsaandmed avalikuks, sest igal kodanikul on õigus teada, kui suur on metsavaru ja mida Eesti metsaga tehakse. Aastaid on Keskkonnaministeerium ja nende allasutused varjanud Eesti metsa kohta käivaid alusandmeid, mistõttu pole keskkonnaühendused ega teadlased saanud kontrollida andmete ja metoodika õigsust. Varjatud andmed seavad ohtu metsa jätkusuutlikkuse.

Pesitsusrahu! Kehtestame raierahu nii riigi kui erametsas alates 15. aprillist kuni 15. juulini, et mitte häirida lindude ja loomade pesitsemist.

Muudame keskkonnamõjude hindamise kohustuslikuks. Lõpetame raie Natura aladel, kui ei ole varasemalt tehtud Natura hindamist.

Tõstame erametsaomanike toetused 5-kordseks, et korvata mitteraiumise tõttu saamata jäävat tulu ja soodustada püsimetsamajandamist.

Ümarpalk ei tohi minna pelletiks – metsa biomass ei ole taastuvenergia.

Täispika programmiga saab avalikkus tutvuda uue aasta alguseks.

Heade soovidega


Johanna Maria Tõugu

Erakond Eestimaa Rohelised MTÜ
Kaasjuht

+372 50 83 887

Fofo: Rohelised ja EMA tegid selle aasta kevadel avalduse, et sõlmitud on hea tahte koostöölepe ja tugev koostöö looduse kaitsmisel toob meid üha uuesti kokku.

Jaga

Teised uudised