UUDISED

10.08.2021: EMA SOOVITAB KESKKONNAAMETIL KIVISAARE KAITSEALA KAITSE ALLA JÄTTA. Kivisaarel elavad haruldased liigid peavad jääma kaitse alla: Eesti Metsa Abiks on Keskkonnaametiga eriarvamusel Kivisaare liigikaitseala kaitse alt väljaarvamise osas. KeA soovib hoolimata keskkonnaorganisatsioonide vastuseisule arvata kaitse alt välja Kivisaare liigikaitseala. Kivisaare liigikaitseala kaitse alt väljaarvamise korral võetaks kaitse alt välja 64,8 ha suurune ala ja kaitse alla jääks vaid kaks püsielupaika kogupindalaga 5,3 ha. Eesti Metsa Abiks soovitab esitatud ettepanekutes seni kaitstud ala looduskaitse alla jätta. Kivisaare liigikaitsealal on registreeritud liike, kes vajavad spetsiaalset majandamise- või kaitsekorda. Kaitset vajavad ka nende potentsiaalsed elupaigad, kuhu liigid võivad tulevikus tagasi tulla, sest hästi korraldatud kaitseala peabki koosnema erinevatest aladest, kus looduslikel protsessidel on võimalus omas tempos areneda. Loe edasi…

11.06.2021: EMA KOMMENTAARID MAK2030 TÖÖVERSIOONILE. Eesti Metsa Abiks esitas omapoolsed kommentaarid ja ettepanekud metsanduse arengukava aastani 2030 tööversioonile (31.05). Tutvu kommentaaridega siin.


2.06.2021: MINISTER ON VALMIS RISKIMA KÜMNETE TUHANDETE ELUDEGA, RAHUSTAMAKS TÖÖSTUSE KRIITIKAT. Keskkonnaminister Tõnis Mölder edastas keskkonnaametile kirjalikud juhised, mille eesmärk on piirata nende tööd kevadsuviste raierahu aegsete raiete peatamisel. Tähelepanuta jääb asjaolu, et keskkonnaamet on lähtunud oma otsustes kehtivast looduskaitseseadusest ning kohtupraktikast. Paratamatult tekitab selline avaldus küsimuse, kas ministri seisukoht tuleneb kehtivast seadusandlusest või metsatööstuse poolsest survest. Keskkonnaminister heidab ametile ette, et nende järelevalve on kevad-suviseid raietöid peatades käitunud ebaproportsionaalselt. Inspektorid on kontrolli käigus tuvastanud mitmeid looduskaitseseadusega vastuolus olevaid raieid ja harvesteride töö on seisma pandud umbes 30 langil. Selle tulemusel on päästetud nii kaitsealuste linnupoegade elusid kui ka kaitsekategooria alt välja jäävate lindude elusid tulundusmetsades. Keskkonnaamet on oma tööd tehes lähtunud looduskaitseseadusest ja Euroopa kohtu otsusest, mis keelab lindude surmamise raietööde teostamise läbi. Loe edasi…

28.05.2021: PESITSUSRAHU PIDAMISE KOHUSTUS TULENEB SEADUSEST. Pesitsusaegse raierahu võimaldamine lindudele ei ole uus ega ootamatu kodanikuaktivistide nõudmine, vaid probleem, millele ornitoloogid juba üle kahekümne aasta Keskkonnaministeeriumi ja puidutööstuse tähelepanu on juhtinud, teavitab kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA). Ehkki mitmed puidutööstuse esindajad väidavad, nagu oleks lindude pesitsusaegsete raiete peatamine käesoleval kevadel nende ärile hukutava mõjuga ning seda tehtavat nn aktivistide survel, siis tegelikult tuginetakse raiete peatamisel muu hulgas hiljutisele Euroopa Kohtu eelotsusele. Euroopa Kohtu otsuses nr C-473/19 leidis kohus, et pesitsusaegse häirimise ja tapmise keeld laieneb kõikidele looduslikult esinevatele linnuliikidele nagu on kirjas ka EU linnudirektiivi artiklites 1 ja 5. Lisaks EU direktiividele on pesitsusaegne raietegevus vastuolus ka Looduskaitseseaduse §55-ga, mis keelab muu hulgas pesitsevate metsalindude häirimise ja pesade lõhkumise. Loe edasi…

21.05.2021: LOODUSKAITSELISED PIIRANGUD TAGAVAD ELUKESKKONNA MEILE JA JÄRELTULEVATELE PÕLVEDELE. Eestimaa looduse tervis ja elujõud on meie kõigi huvides, ütleb kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks. Looduskaitse ja terve elukeskkonna eest seisvate kodanike vastandamine kohalike ettevõtjate ärihuvidega ei vii meid riigina edasi. Vastuseks erinevate organisatsioonide ühispöördumisele, mis sel nädalal Eesti avalikkuse ette jõudis ning kus justkui vastandatakse Eestimaa looduse kaitse ning Eesti maa- ja rannarahva eluspüsimine, tahab kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks meelde tuletada, et meie elukeskkonna tervis on otseselt seotud meie kõigi heaolu ja tervisega. Puhas põhjavesi, liigirikkad jõed, järved, mered, aasad ja metsad on meie riigi suurim vara ning nende hoidmine on absoluutselt kõikide eestimaalaste huvides. Pöördumine kajastab kindlasti Eesti erinevates piirkondades tegutsevate ettevõtjate huve, mida loomulikult mõistame. Nende väljakutsete lahendamine peab toimuma läbi avatud diskussiooni, kus lisaks lühiajalisele perspektiivile peame silmas ka meie ühise elukeskkonna pikaajalist tervist ja elujõudu. Ettevõtlus ja keskkonnaressursside ülekasutus ning kahjustamine ei pea olema sünonüümid. Nii Eestis kui mujal maailmas leidub küllaga näiteid ettevõtlusest, mis arvestab nii kohaliku kogukonna kui ka looduskeskkonna heaoluga ning on sealjuures ka majanduslikult jätkusuutlik.  Loe edasi…

26.04.2021: ÜHENDUS TEGI KESKKONNAMINISTRILE ETTEPANEKUD INIMESTE PAREMAKS KAASAMISEKS NENDE KODUMETSADE ÜLE OTSUSTAMISEL. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) tegi keskkonnaministrile ettepanekud kaasamise parandamiseks asustusüksuse lähedaste riigimetsade majandamisel, nii et RMK-l oleks võimalik arvestada kohalike huvidega, mis näevad ette raiete ära jätmist või siis lageraiete asendamist tagasihoidlikuma metsahooldusega, näiteks valikraietega. 19. märtsil tegi EMA keskkonnaminister Tõnis Mölderile esmase pöördumise, saamaks selgust, kes langetab otsuse, kui suures ulatuses inimeste kodumetsades raieid tehakse. Lisaks küsis kodanikuühendus, kas on õigustatud ootuseks, et sellised metsad peaksid varundama puidutööstust toormega. EMA pöördumine oli tingitud RMK uue kaasamise juhise avaldamisest 17. märtsil, millega koos avalikustati ka ulatuslikud puhkemetsade raiekavad üle Eesti. RMK uues kaasamise juhises tehakse inimestele kindlad ettekirjutused, missuguseid ettepanekuid metsatööde kava koostamisel oodatakse. Muu hulgas märgitakse, et riigimetsa majandajad saavad arvestada vaid nende ettepanekutega, mille üle otsustamine on nende pädevuses, kusjuures uuendusraiete mahtude üle otsustamine RMK pädevusse ei kuuluvat. Loe edasi…

21.04.2021: KODANIKUÜHENDUS ANDIS KOHTUSSE ÜLE SAJA LOODUSKAITSEALADELE VÄLJASTATUD RAIELOA. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) andis Tallinna Halduskohtusse kaebuse 111 raieloa vaidlustamiseks, mis ohustavad üle-euroopalise kaitsealade võrgustiku Natura loodusväärtuste seisundit. Otstarbekusest ja esinduslikkusest lähtuvalt valiti välja üle saja riigimaadele väljastatud teatise, mille vaidlustamisel on põhiargumendiks, et raiete lubamisel jäeti tegemata Euroopa Liidu looduskaitsedirektiividega nõutav mõjude hindamine. Kaebusega nõutakse kõnealuste metsateatiste kehtivuse peatamist kohtuprotsessi kestuse ajaks ning nende metsateatiste tühistamist. Valdavalt on tegu lageraie ja aegjärkse raie teatistega, aga vaidlustatud haldusaktide hulka kuulub ka harvendus- ja sanitaarraiete ning raadamiste teatisi. Loe edasi…

19.03.2021: EMA UUEST KAASAMISE JUHISEST – INIMESTE KODUMETSAD EI SOBI UUENDUSRAIETE MAHU TÄITMISEKS. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas keskkonnaministrile pöördumise seoses RMK uue kaasamise juhisega, mis sätestab ranged tingimused selles osas, millistes küsimustes saavad kohalikud elanikud oma kodumetsade majandamisel sõna sekka öelda. Muu hulgas välistatakse võimalus rääkida kaasa uuendusraiete mahtudes, mis on ometi avalikkuse tähelepanu tõmmanud juhtumite peamiseks murekohaks. 17. märtsil tuli RMK avalikkuse ette teatega, et asustusüksuse lähedaste metsade majandamises uuendatakse kaasamise korda. Ühest küljest sätestatakse uue juhisega, et kohalik kogukond, elanikud ja omavalitsus saavad juba metsatööde planeerimise esimeses järgus omapoolseid ettepanekuid esitada. Teiselt poolt piiratakse tugevalt kohalike elanike võimalusi esitatavate ettepanekute sisu osas, sätestades täpsed tingimused neilt oodatavale sisendile. Loe edasi…

12.03.2021: MUSTJÕE METSISE ELUPAIGA RAIELOAVAIDLUS JÕUDIS RIIGIKOHTUSSE. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas eile, 11. märtsil Riigikohtusse kassatsioonkaebuse Mustjõe metsise elupaika väljastatud raielubade asjus. Vaidlustatud metsateatistega on antud load harvendus-, sanitaar- ja lageraieteks ca 95 ha suurusel alal metsise elupaigas. Mustjõe metsise kohtusaaga algas möödunud aasta aprillis (3.04.2020), kui EMA andis Halduskohtusse kaebuse Keskkonnaameti (KeA) otsuse peale, millega lükati tagasi kodanikuühenduse vaie metsise elupaiga raiekavadele. Koos kaebusega anti kohtusse taotlus kaitsealuse linnuliigi elupaika väljastatud kahekümne ühe metsateatise kehtetuks tunnistamiseks. Kuna esimese astme kohus leidis, et Mustjõe metsise elupaigas lubatud raiete kahjulik mõju kaitsealusele linnuliigile ei ole piisavalt tõendatud, siis tellis EMA metsise kaitse ekspertidelt raietegevuse mõju hindavad analüüsid. Loe edasi…

1.03.2021: KODANIKUÜHENDUSE HINNANGUL KUKKUS RMK TEGEVUSE ARUTELU RIIGIKOGU KESKKONNAKOMISJONIS LÄBI. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis täna hommikul Riigikogu keskkonnakomisjonile pöördumise seoses eelmise nädala lõpus keskkonnakomisjonis toimunud aruteluga Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tegevuse üle Eesti metsade majandamisel. EMA hinnangul on kahetsusväärne, et istungil ei tõstatatud küsimusi RMK teostatava üleraie kohta ning rahulduti tavapäraste vastustega kohalike kaasamise ning loodusväärtuste kaitse osas, kuigi tegevus nendes valdkondades on riigimetsa majandajate õigustustele vaatamata avalikkuse ees küsimusi tekitanud. Keskkonnakomisjoni poolt 25.02 välja saadetud teates „Keskkonnakomisjon arutas RMK tegevust metsade majandamisel“ väideti, et avalikkusele on vaja paremini ja täpsemalt tutvustada piirkondi, kus soovitakse teha lageraiet. Samuti on vaja tutvustada oma tegevuse sisu ja eesmärke nendes piirkondades. Ometi on asulametsade majandamisel tekkinud probleemistiku tuumaks hoopis tõsiasi, et RMK ei kaasa kogukonda kaasamise hea tava järgi. Selle asemel teavitab RMK kohalikke omapoolsetest plaanidest, lähtudes eeldusest, nagu oleks riigimetsa majandajate kohustused sellega ammendatud ning RMK esindajatel nii või teisiti „õigus“. Loe edasi…

24.02.2021: KODANIKUÜHENDUS VAIDLUSTAS ÜLE 6000 LOODUSKAITSEALADELE VÄLJASTATUD RAIELOA. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) vaidlustas üleeile (22.02.2021) viimase 12 kuu jooksul Keskkonnaameti (KeA) poolt üle-euroopalise kaitsealade võrgustiku Natura aladele väljastatud raie- ja raadamisload, vaidlustades kokku 6345 teatist. EMA toonitab, et Eesti Vabariigi aastapäeval tasub rahval meenutada, kuidas loodus on eestlastele rasketel aegadel alati kaitset pakkunud. Rahva- ja looduspärandi uurija Ahto Kaasik on koguni öelnud, et vaid loodust tundes, arvestades ja austades on meil võimalik püsima jääda. Eesti loodusele paremat kaitset soovivas vaides osutab kodanikuühendus asjaolule, et Keskkonnaamet ei ole hinnanud raiete mõju Natura 2000 võrgustiku aladele, sealhulgas alade kaitse-eesmärkide täitmisele. Euroopa Liidu loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 kohaselt tuleb hinnata kavandatava tegevuse mõju Natura ala terviklikkusele juhul, kui olulise negatiivse mõju avaldumine ei ole välistatud. Kodanikuühenduse hinnangul on ilmne, et majanduslikul eesmärgil teostatavad raied võivad loodusaladele olulist negatiivset mõju avaldada. Loe edasi…

16.02.2021: VANA METS ON KLIIMAKANGELANE! Pildile on jäädvustatud Eestimaa uhkus – 178 aasta vanune kuuse enamusega segamets koos noore häiluga. Kõik üle 100 aastased metsad on kliimakangelased, kes vajavad täna hoidmist rohkem kui iial varem! Mõistagi on aeg ja inimene meie kliimakangelast kujundanud, aga seda on tehtud tasakaalukalt, säilitades piisavalt vanu puid. Kliimakangelaseks kuulutatud metsa vanimad puud seovad süsinikku juba aastast 1843, talletades seda pidevalt oma võimsatesse tüvedesse. Ka murdumise ja suremise korral säilib puudesse kogunenud süsinik pikka aega seotuna, talletudes lagunemise käigus osaliselt mulda. Läheb üle saja aasta aega, et lageraie tulemusel vabanenud süsinik uuesti metsa tagasi saaks seotud. Loe edasi…

9.02.2021: LOODUSKAITSEÜHENDUSED ON MATSALU RAHVUSPARGIS LAGERAIE LUBAMISE NING KAITSE-EESKIRJA LEEVENDAMISE VASTU. Looduskaitseühendused Eesti Metsa Abiks (EMA), Roheline Läänemaa ja Roheline Pärnumaa esitasid Keskkonnaametile (KeA) mahukad parandusettepanekud Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõule, millega amet soovib ulatuslikku looduskaitsealaste piirangute leevendamist rahvuspargis. Muu hulgas soovib KeA uue eeskirjaga lageraie lubamist, mis on kehtiva eeskirja järgi Matsalu rahvuspargis keelatud. Looduskaitseühendused kritiseerisid mitmete kaitsemeetmete põhjendamatut leevendamist ning sellise tegevuse mittevastavust rahvuspargi kaitse-eesmärkidele. Pakuti välja ka terviklikumat kaitset tagavad alternatiivid, uued kaitse-eesmärgid ja kaitseala uute piiride korrigeerimise võimalused. Loe edasi…

29.01.2021: EUROOPA KOHUS LÜKKAS RAHVUSVAHELISE BIOMASSIKAEBUSE TAGASI, KUNA PUIDU MASSPÕLETAMINE MÕJUTAB KAEBAJAID SAMAMOODI, NAGU ÜLEJÄÄNUD ÜLDSUST. Üle-eelmise aasta märtsis Euroopa Kohtusse antud kaebus, mille hagejate hulgas oli isikuid ja organisatsioone kuuest riigist, lükati lõplikult tagasi kaebajate kaebeõiguse puudumise tõttu. Nimelt leidis kohus, et taastuvenergia direktiivi puidulist biomassi puudutav osa mõjutab kaebajaid samamoodi nagu ülejäänud üldsust. Samas ei eitanud kohus hagejate esitatud probleemide reaalsust. Kaebajate hulka kuulusid Slovakkia, Iirimaa, Prantsusmaa, Rumeenia, USA ja Eesti isikud ning organisatsioonid. Eestist osales SA Hiite Maja esindajana luuletaja ja esseist Hasso Krull, kelle kaebuse sisuks oli, et puidu põletamise toetamine kiirendab looduslike pühapaikade hävimist. Kohtuasja ette valmistamisel osales kohaliku koordinaatori ja nõustajana ka kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA). Loe edasi…

26.01.2021: EMA LOODAB UUELT VALITSUSELT KORRA TAASTAMIST LOODUSKAITSEALADEL. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) soovib ametisse astuvale valitsusele jõudu, avaldades samas lootust, et uued otsustajad suudavad taastada korra looduskaitsealadel. Satelliitandmestiku põhjal on Eestis aastatel 2001-2019 rahvusvahelise tähtsusega kaitsealustelt Natura aladelt kadunud üle 15 000 hektari metsakatet, kusjuures 80 protsenti sellest raiuti aastatel 2015-2019. Viimase Keskkonnaagentuuri (KAUR) raporti järgi on üheteistkümnest Natura metsaelupaigast 10 halvas või ebapiisavas seisundis. Kodanikuühendus analüüsis möödunud aastal looduskaitsealadele väljastatud raielubasid ning hindab numbritele otsa vaadates, et paljudel juhtudel on tegemist majanduslikel eesmärkidel läbi viidavate raietega. Ainuüksi lageraielubasid on eelmisel aastal looduskaitsealadele väljastatud enam kui 750 hektarile. Võrreldes RMK-ga raiuvad erametsaomanikud looduskaitsealasid tunduvalt agaramalt kui riigimetsa haldajad. Loe edasi…

23.01.2021: EMA VASTULAUSE RMK-LE – KAAGVERE KOMPROMISSETTEPANEKUGA EI ARVESTATUD. Neljapäeval (21.01) saatis RMK vastulause Eesti Metsa Abiks (EMA) teatele, kuidas riigimetsa majandajad alustasid eelmise nädala lõpus lageraieid Tartumaal Kaagvere küla metsas, avades niimoodi laastavatele tormituultele I kaitsekategooria liigi limatünniku elupaiga ning kohaliku kogukonna rajatud loomade surnuaia. RMK väitel sisaldab EMA uudis mitut valeväidet, ent kodanikuühendus riigimetsa majandajate seisukohaga ei nõustu. RMK sõnulolevat nad enne kaasamiskoosoleku korraldamist selgitanud välja huvirühmad, kellele koosoleku info edastasid. EMA väidet, nagu oleks koosolekul osalenud vaid üks kohaliku kogukonna liige, peab RMK valeks, kuna koosolekul osalesid ka valla esindajad.EMA juhib tähelepanu sellele, et pidas kogukonna liikmetena silmas inimesi väljaspool otsustajate ringi, kelle hulka kuuluvad nii RMK kui vallavalitsuse esindajad. Vallavalitsuse esindajad on raieplaanidesse nii või teisiti kaasatud, kuna kõrgendatud avaliku huviga ehk KAH alade raietest teavitavad koosolekud on mõeldud just inimestele väljaspool otsustajate ringi. Loe edasi…

18.01.2021: RMK VASTAS KAAGVERE METSAVÄÄRTUSTE HOIDMISEKS TEHTUD KOMPROMISSETTEPANEKULE LAGERAIEGA. Eelmise nädala lõpus alustas RMK lageraieid Tartumaal Kaagvere küla metsas, avades laastavatele tormituultele nii I kaitsekategooria liigi limatünniku elupaiga kui kohaliku kogukonna rajatud loomade surnuaia. Raied algasid päev pärast seda, kui kogukonna poolt appi kutsutud kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) tegi RMK-le ettepaneku säilitada käesoleval aastal raiesse planeeritud 4,7 hektarist 0,6 hektarit Kaagvere staadioni kõrval kasvavast metsast. Ettepanek sündis koostöös kohalike elanikega, kusjuures kokku kavandab RMK raiuda järgmise kümne aasta jooksul lagedaks ligi 10 hektarit küla metsa. Metsatüki säilitamise korral saanuks tuulte eest kaitsta nii limatünniku elupaika kui ka loomade surnuaeda. Samal ajal jätnuks see RMK-le võimaluse suurema osa kavandatud raietest siiski läbi viia. Loe edasi…

14.01.2021: METSAKAITSJATE VIIS SOOVI UUELE VALITSUSELE. Valitsuse laialiminekuga seoses paneb kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) tulevastele otsustajatele südamele, et juba mitmendat aastat vältav metsanduskriis vajab ikka veel pakiliselt sekkumist.Kuni viivitatakse üleraie peatamiseks vajalike otsuste vastu võtmisega, seni mureneb ühiskonna usk vastutavate institutsioonide heasoovlikkusse ja pädevusse. EMA juhib tulevaste otsustajate tähelepanu viiele peamisele tulipunktile, mis vajaksid kiiret ja otsustavat sekkumist.
1. Üleraie peab lõppema. Maksimaalselt 8 miljoni tihumeetrist aastast raiemahtu peetakse säästlikuks nii kliimatingimuste ja elurikkuse hoidmise kui stabiilse puidukasutuse mõttes. Loe edasi…

30.12.2020: MÄRJAMAA METSAPARGI RAIEVAIDLUS LIIKUS TAGASI HALDUSKOHTUSSE. Möödunud suvel riigikohtusse jõudnud raievaidlus Märjamaa lauluväljaku äärse metsapargi saatuse üle jätkub halduskohtus, sest keskkonnaameti väljastatud metsateatiste aegumise tõttu lõpetas riigikohus oktoobris juhtumi menetlemise. “Kuna keskkonnaamet kellegi kodumetsi ei kaitse, on kohalike elanike aktiivsus ainus strateegia, millega raieintensiivsust reguleerida,” ütles Raplamaa Loodushoiu MTÜ eestvedaja Mari Laanesaar. “Meil on vaja muutust keskkonnaameti suhtumises kohalikesse elanikesse, kellel on ometigi õigus oma kodumetsade kaitseks sõna sekka öelda. Loodetavasti hakkab riik peatselt arvestama ka inimeste põhjendatud arvamustega.” Loe edasi…

23.12.2020: KESKKONNAMINISTRI SÕNUL PEAB RMK ENNE METSATÖÖDEGA ALUSTAMIST JÕUDMA KOHALIKU KOGUKONNAGA KOKKULEPPELE. Keskkonnaminister Rain Epler vastas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) küsimustele Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tegevuse osas kõrgendatud avaliku huviga ehk KAH alade majandamisel, kinnitades, et enne metsatöödega alustamist peab RMK saavutama kohalike elanike ja omavalitsustega töödele esitatavates tingimustes kokkulepped. Keskkonnaminister selgitas, et RMK poolt läbi viidavad kaasamispraktikad lähtuvad 2017. aasta 1. septembrist kehtima hakanud seadusemuudatusest (Metsaseaduse § 43 lõige 9), mille kohaselt on riigimetsa majandajal kohustus kaasata asustusüksuse lähedal asuva metsa majandamisel tööde planeerimisse kohalik kogukond või selle elanikud. Loe edasi…

22.12.2020: VASTUSKIRI: TAANI MINISTER VÄLJENDAB MURET PUIDU MASSPÕLETAMISE MÕJUDE ÜLE EESTI METSADELE. Eile saabus Taani kliimaministri Dan Jørgenseni vastus kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) algatatud 313 eestlase läkitusele Taani rahvale ja otsustajatele. Minister väljendas muret Taani biomassikasutuse mõju üle Eesti metsadele ja osutas juunis Taani parlamendiparteide enamuse poolt tehtud otsusele, mille kohaselt tuleb biomassi tarbimine suunata puidule, mis on kogutud aladelt, kus süsinikuvaru on stabiilne või suureneb. Keskkonnaagentuuri andmetel on Eesti metsa süsinikuvaru aga pikaajalises ja pidevas kahanemises. Taani kliimaminister kinnitas, et jagab eestlaste muret ning viitas taastuvenergia direktiivi uuendusega kaasnevatele rangematele nõuetele. Viimaseid hindavad spetsialistid siiski ebapiisavateks. Minister Jørgenseni sõnul on Taani valitsus tellinud ka analüüsi, et selgitada välja mõjusid puidu kütteks ning elektriks kasutamise vähendamisele pikas perspektiivis. Ometi on selline tegevuskava üsna kaugel Euroopa Teaduste Akadeemia teravast soovitusest vähendada järsult biomassipõhist energiatootmist. Loe edasi…

12.12.2020: RIIGIKOHUS PEATAS MUSTJÕE METSISE ELUPAIKA KAVANDATUD RAIED. Riigikohus peatas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) poolt vaidlustatud metsateatiste kehtivuse kuni põhikohtuasjas otsuse tegemiseni. Metsateatistega soovis RMK teostada ulatuslikke harvendusraieid Mustjõe metsise elupaigas. Kõrgeima kohtu hinnangul ei ole kaebus perspektiivitu ning raiete menetluse ajaks peatamisega ei tekitata olulist kahju, mistõttu on looduskaitseline avalik huvi olulisem kui soov võimalikult kiiresti raietöid teostada. Metsiseraiete juhtum sai alguse kevadel, kui EMA esitas Keskkonnaametile vaide Mustjõe metsise elupaika väljastatud 21 metsateatise kehtetuks tunnistamiseks. Vaidlustatavad metsateatised asuvad Mustjõe metsise püsielupaiga piiranguvööndis metsise elupaigas kanade sigimisalal ja metsise mängudeaegses elupaigas, samuti Mustjõe metsise elupaigas kanade sigimisalal. Metsateatistega on antud luba harvendus-, sanitaar- ja lageraieks ca 95 ha suurusel alal metsise elupaigas. Loe edasi…

8.12.2020: EMA HINNANGUL SAADAB MINISTER EPLER METSANDUSE ARENGUKAVA LAIALI, ET VABANEDA TÜLIKATEST HUVIRÜHMADEST. Keskkonnaminister Rain Epler saatis eile ilma igasuguse ette teatamiseta laiali metsanduse arengukava 2030 protsessis otsustavat rolli täitva juhtrühma, tuues ettekäändeks, et arengukava koostamine on läinud üle algse tähtaja. Laiali saadetud juhtrühma töös osalenud kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) leiab, et tegemist on ilmsesti otsitud põhjusega, mille tegelikuks eesmärgiks näib tülikatest huvirühmadest vabanemine. Epler andis avalikkusele teada, et kutsub kokku uue juhtkogu, kuid plaanib enne seda pidada nõu ministeeriumi ametnike ja väliste ekspertidega. Minister lisas, et arengukava sisulise ettevalmistamisega peavad tegelema valdkonna eksperdid ja juhtkogu peab olema see organ, kes „tempot“ hoiab ja eriarvamuste puhul kompromissi leidmise nimel töötab. Loe edasi…

4.12.2020: ROMANTILISE RANNATEE RAIEKAVAD ON VASTUOLUS FSC REEGLITEGA. Eesti Metsa Abiks (EMA) analüüsis Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsamajandamiskavasid Ikla-Oandu matkaraja ja Treimani-Metsapoole küla ümbruse metsades, tuvastades hulgaliselt puudujääke FSC säästva metsamajandamise sertifikaadi reeglite täitmisel. Täna varahommikul edastati analüüs sertifikaadi järelvalveorganisatsioonile NEPCon. FSC sertifikaadi omanikuna peab RMK järgima NEPConi metsamajandamise standardit, kusjuures sertifikaati on RMK-l vaja selleks, et tööstustele varutav puit oleks rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimeline. Loe edasi…1.12.2020: INIMESED KODUMETSADE KAITSEL. Mis toimub Suurupis, Iklas ja Kosel? Kolm erinevat lugu, üks ühine eesmärk – hoida eestimaalaste kodumetsasid! SUURUPIS toimus eile (30.11) kohalike töökoosolek. Piirkondlik liikumine sai alguse novembri alguses, kui kokku tulnud initsiatiivgrupp koostas RMK-le ettepanekud lageraie- ja metsakuivenduskavade peatamiseks, et koguda kogukonna valitud eksperdiga novembrikuu jooksul täiendavat infot metsade olukorra kohta, saamaks selgust, kas rannametsade lageraie ja kraavide rekonstrueerimise kavad on ikka parim lahendus piirkonna metsadele. Pöördumine anti riigimetsa majandajatele üle 6. novembril toimunud teavituskoosolekul. Loe edasi…

19.11.2020: UUELT KESKKONNAMINISTRILT SOOVITAKSE SELGUST KOGUKONNAMETSADE MAJANDAMISE SEADUSLIKKUSE OSAS. EMA saatis täna varahommikul peaministrile, keskkonnaministrile ja rahandusministrile küsimused RMK tegevuse osas kõrgendatud avaliku huviga ehk KAH alade majandamisel, et saada selgust, kuidas suhtub praegune valitsus RMK tegevusse asustuse lähedal asuvate metsade raiumisel. Muu hulgas juhtis kodanikuühendus ministrite tähelepanu tõsiasjale, et RMK on seadusega kohustatud kohalikke elanikke asustusüksuse lähedal asuvate metsade majandamisse kaasama, kusjuures kaasamine tähendab reaalset kaasa rääkimise võimaluse pakkumist, aga mitte lihtsalt raietest informeerimist. Ministritele meenutati ka murettekitavat asjaolu, et kui RMK oma arengukava täita kavatseb, siis raiutakse kõik küpsusvanuse saavutanud metsad väljaspool kaitsealasid järgmise 10 aasta jooksul maha. Sinna hulka arvestatakse ka kõrgendatud avaliku huviga alade metsad, kuna hetkel ei ole KAH alad majandusmetsadega võrreldes eristaatuses. Loe edasi…

11.11.2020: EMA TAUNIB RMK AUDITI TULEMUSI. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) avaldab nördimust RMK tänavuaastase säästva metsanduse sertifikaadi FSC auditi üle, mille tulemused lähevad otseselt vastuollu keskkonna- ja kodanikuorganisatsioonide vaatlustele. Auditi läbiviijad on NEPCon OÜ ja BM Certification Estonia OÜ. EMA hinnangul tagavad FSC sertifikaadi tingimused säästliku metsamajanduse, aga selleks tuleb neist ka reaalsuses kinni pidada. Paraku jälgitakse kriteeriume valikuliselt ning audiitorid tõlgendavad sertifikaati metsamajandaja kasuks, kusjuures seletusi oma otsuste kohta ei anta. Ka on sertifitseerimissüsteem sedavõrd läbipaistmatu, et pole võimalik öelda, milliste üleastumiste puhul tehtakse „parandusnõue”, milliste puhul „soovitus” ja millised viivad sertifikaadi kaotamiseni. Loe edasi…

7.11.2020: ESMANE EDU SUURUPIS. RMK tuli vastu ettepanekule peatada lageraie- ja metsakuivenduse kavad, et koos kohalike elanike initsiatiivgrupi valitud eksperdiga novembrikuu jooksul Suurupi metsade seisundi kohta täiendavat infot koguda. Seejärel soovivad kohalikud elanikud RMK esindajatega uuesti kokku saada, et arutada täiendava info valguses, kas praegused majandamise kavad on Suurupi metsadele ja maastikule ikkagi asjakohased. Suurupi metsadele sobiva hoidmisrežiimi kujundamisel tuleb arvestada elurikkuse säilimist maksimaalses mahus ning ajalooliselt väljakujunenud puhkevajadusi. Lisaks kohalikele elanikele puudutab see ka pealinnast ja ümberkaudsetest valdadest pärit inimesi, kelle teed Peeter Suure merekindluse objektideni lageraied otseselt häiriksid. Kuna tegemist on rohekoridori alaga, kust poole kilomeetri kaugusel asub looduskaitseala, lisaks veel mitmeid vääriselupaiku ja muinsusväärtusi, siis on otstarbekas leida viis, kuidas mööda Suurupi poolsaare ranna-ala peaaegu katkematult kulgevat rohevööndit mitte lageraietega hakkida. Terviseradade loomisel on säästev kasutada juba inimeste poolt sissetallatud radu ja jalutuse teid.

6.11.2020: EMA TAUNIB MARTIN HELME KESKKONNAMINISTRI KANDIDAATI. Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) hinnangul pole EKRE esimehe Martin Helme poolt eile uueks keskkonnaministri kandidaadiks seatud Rain Epler vastutusrikka positsiooni täitmiseks sobilik valik, kuna Epleril puudub keskkonnaalane kvalifikatsioon ning keskkonnavaidluste tasakaalustamise kogemus. Keskkonnaalase taustaga inimese ametisse nimetamine näitaks ministriportfelli hoidva erakonna head tahet leida keskkonnaga seonduvatele põletavatele küsimustele lahendused. Seetõttu oleks EMA hinnangul parimaks valikuks nimetada keskkonnaministri ametisse mitmekülgse keskkonnaalase tausta ja teadmistega parteitu kandidaat. Loe edasi…4.11.2020: RIIGIKOHTU LAHEND SELGITAB KODANIKE ÕIGUSI METSATEATISTE VAIDLUSTAMISEL. Märjamaa lauluväljaku parkmetsa lageraievaidluse käigus selgus Riigikohtu tasandil, et metsateatisi vaid Metsaportaalis avaldades ei ole kodanikke nende vaidlustusõigusest piisavalt teavitatud, kuna nii metsateatise kinnitamise kui ka kinnitamata jätmise puhul on kohtu hinnangul tegemist haldusaktiga. See tähendab, et haldusmenetlusseaduse järgi peaks Keskkonnaamet iga raiet lubavat otsust põhjendama ning lisama otsusele ka vaidlustusviite. Lisaks määratles Riigikohus kinnitatud metsateatist kui „raieluba“, kuna varasemalt on puidutööstuse ja Keskkonnaministeeriumi esindajad leidnud, et metsateatis seda ei ole. Ka nõustus Riigikohtu kolleegium kaebajaga selles osas, et efektiivse õiguskaitse ja -kindluse tagamiseks on oluline, et Keskkonnaamet teeks raiet lubavad otsused kõigile kaebeõigust omavatele isikutele õigel ajal ja nõuetekohaselt teatavaks. Loe edasi…

3.11.2020: EMA SEISAB OJA LIIGIKAITSEALA ÄRA KAOTAMISE VASTU. Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas omapoolsed ettepanekud Oja liigikaitseala kaitse alt välja arvamise eelnõule, olles seisukohal, et liigikaitseala ära kaotamise asemel tuleks see muuta hoopis looduskaitsealaks, liites alaga ka lähedalasuvad kõrge loodusväärtusega metsad. Keskkonnaameti (KeA) sõnul arvatakse kaitse alt välja alad, „kus on levinud inimtegevusest tugevasti mõjutatud ja kuivendatud metsad”. Eesti Metsa Abiks juhib ameti tähelepanu tõsiasjale, et Oja liigikaitseala on olnud kaitse all alates 1992. aastast ning riigi suutmatus piisava kaitse tagamisel ei saa olla likvideerimise ettekäändeks. Loodusväärtuste kahjustamine peaks suunama ameti tähelepanu ala parema kaitse vajadusele, mitte saama argumendiks kaitseala lõplikul maha kandmisel. Loe edasi…

20.10.2020: LOODUSKAITSEORGANISATSIOONID ÜLE KOGU MAAILMA NÕUAVAD METSADE PÕLETAMISE LÕPETAMIST TAASTUVENERGIA SILDI ALL. Üle 70 organisatsiooni kogu maailmast nõuab Euroopa Liidult puidulise biomassi toetamise ja taastuvenergiana käsitlemise lõpetamist. Wemove.eu keskkonnas allkirju koguva petitsiooni haldajateks on EMA Eestist, Rumeenia ühendus “2Celsius”, Hollandi “Puhta Õhu Komitee” (Clean Air Committee), Saksamaa ühendus “ROBIN WOOD”, Slovakkia ühendus “Hunt” (WOLF) ja Poola ühendus “Kõikide Olendite Töökoda” (Workshop for All Beings). Eestist toetavad petitsiooni veel Eestimaa Looduse Fond, Hiite Maja SA ja kodanikuühendus Päästame Eesti Metsad. Pöördumine on adresseeritud Euroopa Komisjoni asepresidendile ja Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele, juhtides tähelepanu biomassitoetuste negatiivsetele mõjudele nii metsaökoloogia, kliima, inimeste tervise kui kodanike rahakoti osas. Loe edasi…

15.10.2020: SEI TALLINN SELGITAB OMA ROLLI METSANDUSE ARENGUKAVA PROTSESSIS. Kopeeritud “Loodusaja” listist. Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus (SEI Tallinn) peab vajalikuks esitada omapoolne seisukoht metsanduse arengukava mõju hindamisega seoses, kuivõrd meedias levib palju vastukäivat infot. Kohati võib jääda isegi mulje, et SEI Tallinna töö tõttu on metsanduse arengukava koostamine takerdunud või omistatakse meie juhtimisel tehtud analüüsile keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) staatus. Sellega seoses soovime selgitada oma rolli selles protsessis. Meie osalemine metsanduse pikaajalise arengukava koostamise protsessis sai alguse eelmise aasta juunis, kui riigikantselei kuulutas välja riigihanke “Metsanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine ja oluliste mõjude analüüs”. Loe edasi…

12.10.2020: EMA LÄKS MUSTJÕE METSISE KAITSEKS TAAS KOHTUSSE. Kuna esimese astme kohus leidis, et Keskkonnaameti poolt Mustjõe metsise elupaigas lubatud raiete kahjulik mõju metsisele ei ole piisavalt tõendatud, siis tellis EMA metsise kaitse ekspertidelt raietegevuse mõju hindavad analüüsid. Eksperthinnangutele tuginedes tegi kodanikuühendus kohtule apellatsioonikaebuse, tõendades spetsialistide uuringutele tuginedes raiete kahjulikkust kaitsealusele linnuliigile. EMA esindaja kohtus on SA Keskkonnaõiguse Keskus. 16. märtsil esitas EMA Keskkonnaametile vaide Mustjõe metsise elupaika väljastatud 21 metsateatise kehtetuks tunnistamiseks. Vaidlustatavad metsateatised asuvad Mustjõe metsise püsielupaiga piiranguvööndis metsise elupaigas kanade sigimisalal ja metsise mängudeaegses elupaigas, samuti Mustjõe metsise elupaigas kanade sigimisalal. Metsateatistega on antud luba harvendus-, sanitaar- ja lageraieks ca 95 ha suurusel alal metsise elupaigas. Loe edasi…

8.10.2020: KESKKONNAAMET ARVESTAS EMA ETTEPANEKUTEGA TILGA LOODUSKAITSEALA LAIENDAMISEKS. Kodanikuühendus tervitab Keskkonnaameti otsust liita Tilga looduskaitsealale 1,4 hektari suurune loodusmetsaala. Septembri alguses tegi EMA Keskkonnaametile ettepanekud seoses Tilga looduskaitseala piiride, eesmärkide, kaitsekorra ja hoiuala tüübi muutmisega. Muu hulgas tegi EMA ettepaneku liita Tilga kaitsealaga edelas piirnev riigimaa osa (1,4 ha) ja praeguse Prassi hoiualaga läänes piirnev ala (u 40 ha). Kodanikuühendus selgitas, et esimesele alale ulatub esmatähtis elupaigatüüp vanad loodusmetsad (9010*). Teisel alal asuvad aga esmatähtsad elupaigatüübid vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), samuti kanakulli kunagine elupaik. Loe edasi…

14.09.2020: EMA VASTUS NEPCONILE: BIOENERGEETIKA LOBISTID EI SOBI METSARAIE SÄÄSTLIKKUST SERTIFITSEERIMA. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) avaldas täna vastuse NEPConi tegevjuhi Peter Feilbergi kommentaarile 313 eestlase biomassiteemalisele kirjale. Vastuses mõistetakse hukka NEPConi seisukoht, et Eesti metsanduses suuremaid probleeme ei esine ja vastatakse Feilbergi avalduse igale punktile argumentidega, mis toetuvad teadustöödele või eksperthinnangutele. Lõpetuseks kutsub EMA kõiki sertifitseerimisskeemide väljastajaid üles NEPConiga ärisuhteid katkestama. Loe edasi…

10.08.2020: EESTLASTE AVALIK KIRI VANNUTAB TAANLASI ENERGIAKAVAS IMPORTPUIDUST LOOBUMA. Läinud teisipäeval (4.08) saadeti Taani kliima-, energia- ja teenuste ministrile Dan Jørgensenile, keskkonnaminister Lea Wermelinile, kliima-, energia- ja teenuste komiteele Taani parlamendi Folketingeti juures ja Taani rahvale 313 eestlase allkirjastatud „Kiri taanlastele nende osast Eesti metsade ülekasutuses“. Kirjas viidati taanlaste praegusele biomassikasutusele oponeerivatele teaduslikele argumentidele ning kirjeldati Eesti metsapoliitika problemaatilist olukorda. Kirja on allkirjastatud mitmed Eesti tunnustatud kultuuritegelased ja silmapaistvad teadlased. Loe edasi…

31.07.2020: PADISE ELANIKUD KOONDUVAD KOHALIKE METSADE KAITSEKS VAJADUSEL KA INIMKETIKS. Eile (30.07) toimus Lääne-Harju kultuurikeskuse Padise rahvamajas avalik kogunemine, et arutada kogukonna poolseid samme kohalike metsade hoidmiseks kavandatavate raiete eest. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) plaanib raietega alustada juba käesoleva aasta augustis, ehkki tegemist on kogukonnale olulise rekreatiivala ja elukeskkonna osaga. Kogunemise kutsus kokku kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) koostöös kohalike elanikega, kes abi leidmiseks EMA poole pöördusid. Enam kui kümne hektari ulatuses lageraieid, aegjärkseid ja harvendusraieid soovitakse teostada majapidamiste, suuremate teede, puhke- ja suusaradade ning metsast läbi jooksva Kloostri jõe vahetus ümbruses. Loe edasi…

16.07.2020: KODANIKUD OTSIVAD PADISE PUHKEMETSADE KAITSEKS VALLALT JA FSC-LT ABI. Täna hommikul esitati Lääne-Harju vallale ja Riigimetsa Majandamise Keskusele kaks eraldiseisvat pöördumist, et suve lõppu ja sügise algusesse planeeritud raiekavad Padise metsades peatada. Pöördumised koostas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) koostöös Padise elanikega, kes EMA-ga abi leidmiseks ühendust võtsid. RMK raiekavad Padise alevi ja Kasepere küla vahel kasvavas männikus tekitavad kohalike seas laialdast vastuseisu. Tegemist on kogukonnale olulise puhke- ja virgestusmetsaga, millel on oluline roll nii kohaliku puhkemajanduse toimimises kui piirkonna elanike rekreatiivalana. Metsa on rajatud ka tervise- ja suusarajad. Loe edasi…

2.07.2020: HARKUS ARUTLETAKSE KODANIKE VÕIMALUSTE ÜLE KOOS OMAVALITSUSTE JA RIIGIAMETITEGA LOODUST KAITSTA. Täna toimub Harkus avalik arutelu rohevõrgustiku seisundi ja hoidmise teemadel, keskendudes võimalustele, kuidas kohalikud elanikud koostöös omavalitsuste ja riigiasutustega looduskeskkonda hoidvate otsuste tegemist edendada saaksid. Üritust korraldab kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) koostöös kohaliku looduse ja rohevõrgustiku eest seisvate inimestega. Arutelu algab kell 18 Harkus Muraste kogukonnakeskuses (Lee tee 9) ökoloogi ja looduskaitsja Lauri Kleini ettekandega „Harjumaa rohevõrgustiku hetkeseis, ideaal ja võimalik tulevik“, selgitamaks spetsialisti pilgu läbi praegust olukorda ning nii meie võimalusi kui ka kitsaskohtasid rohevõrgustiku hoidmise küsimuses. Ettekandele järgneb paneeldiskussioon, milles otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas taastada tasakaalu era- ja avalike huvide (eriti looduse hüvedega seotud huvide) võrdväärsel kohtlemisel ruumilises ja ka strateegilises planeerimises ning kuidas ülepea tagatakse rohevõrgustiku toimimine vallas või muus omavalitsusüksuses. Loe edasi…

29.06.2020: RMK RIKKUMISTELE KOGUKONNA KAASAMISEL JUHITAKSE RAHVUSVAHELIST TÄHELEPANU. Täna esitati Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tegevuse osas kaebus rahvusvahelisele FSC sertifitseerimisskeemi akrediteerimisfirmale Assurance Services International (ASI). Tähelepanu juhiti RMK puudulikele kaasamispraktikatele ja tõsiasjale, et riigimetsa majandajate eksimused Eestis ohustavad sertifikaadi head nime kogu maailmas. EMA dokumenteeritud andmetel on RMK-le valdavalt omane inimeste vähene teavitamine kavandatavatest raietest, laekuvate ettepanekute ja argumentidega mitte arvestamine, hoolimatu suhtumine looduskeskkonda ning üldine lugupidamatu suhtumine nii kogukondade kui keskkonnaorganisatsioonide esindajatesse, mis on korduvatel juhtudel päädinud kogukondadele ja ka omavalitsusüksustele valetamisega. Selline tegevus läheb vastuollu FSC nõuetega kogukondade korrektse kaasamise osas, ehkki RMK sertifikaadi omanikuna selle turueeliseid kasutab, esitledes meie metsadest varutud puitu muu hulgas ka kogukonnasõbralikuna. Loe edasi…

04.06.2020: PÖÖRDUMINE KESKKONNAMINISTEERIUMILE – KODANIKUÜHENDUSTE HINNANGUL KASVATAB RMK TEGEVUS KUUSE-KOOREÜRASKI POPULATSIOONI MEIE METSADES. Kodanikuühendused Eesti Metsa Abiks, Päästame Eesti Metsad ja Eesti Roheline Liikumine andsid eile keskkonnaminister Rene Kokale üle pöördumise, mis sisaldab ülevaadet Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) pikaaegsete metsamajanduslike eksimuste ajas kumuleeruvatest tagajärgedest, mistõttu on pöördumise esitajate hinnangul kasvanud ka kuuse-kooreüraski populatsioon ja kahjustuste kasv meie kuusikutes. Loe edasi…


14.04.2020: TALLINNA HALDUSKOHUS LEIDIS, ET EMA VAIDE LÄBI VAATAMATA JÄTMINE OLI ÕIGUSVASTANE. Eesti Metsa Abiks (EMA) vaidlustas 3. aprillil Tallinna Halduskohtus Keskkonnaameti (KeA) otsuse lükata tagasi kodanikuühenduse vaided 21 metsateatise kehtetuks tunnistamiseks. Vaidlustatavate metsateatistega lubati raied Mustjõe metsise elupaigas circa 95 hektari suurusel alal. Kohus võttis EMA kaebuse menetlusse ning asus samas seisukohale, et Keskkonnaamet oleks pidanud EMA poolt esitatud vaided läbi vaatama. Loe edasi…


13.04.2020: AMET ARVESTAB EMA ETTEPANEKUGA KEELATA ALLIKU LOODUSKAITSEALAL UUTE MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE LOOMINE JA VEEJOONE MUUTMINE. EMA-l on heameel teatada, et Keskkonnaamet arvestab kodanikuühenduse ettepanekuga keelata Alliku looduskaitsealal uue maaparandussüsteemi rajamine ning veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine. Ettepanekud Alliku looduskaitseala moodustamisele on ühed paljudest, mis kodanikuühendus Keskkonnaametile on esitanud seoses liigikaitsealade, parkide ja puistute kaitse alt välja arvamise, kaitse-eeskirjade muutmiste ja kaitsealade moodustamisega. Loe edasi…

8.04.2020: ORGANISATSIOONID KÕIKJALT MAAILMAST TAUNIVAD METSANDUSE ARENGUKAVA MÕJUHINNANGU TAGASI LÜKKAMIST KESKKONNAMINISTEERIUMI POOLT. Ülemaailmne Metsakoalitsioon, mis koosneb enam kui sajast valitsusvälisest ja põlisrahvaste organisatsioonist, ning lisaks veel 27 ühendust, nende hulgas nii Läti kui Leedu kliimanoored, Hollandi tööstusliku biomassi jaamade vastu võitlevad organisatsioonid ning Eesti turismiettevõtjate ja hiiekaitsjate esindusühendused, kutsuvad Eesti keskkonnaministeeriumi üles muutma oma otsust metsanduse arengukava MAK 2030 koostamise protsessi raames SEI Tallinnalt tellitud mõjuhinnangu tagasi lükkamisel. Tagasilükkamise põhjusena osutas ministeerium sellele, et mõjuhinnang raamistas ülesannet kliima ja elurikkuse eesmärkidega. Loe edasi…

7.04.2020: EMA PÖÖRDUS KOHTUSSE PEATAMAKS KESKKONNAAMETI POOLT LUBATUD RMK RAIED 95 HEKTARIL METSISE ELUPAIGAS. Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas eelmise nädala lõpus (3.02.2020) Tallinna Halduskohtule kaebuse Keskkonnaameti (KeA) otsuse peale, millega lükati tagasi EMA vaie Mustjõe metsise elupaiga raiekavadele. Koos kaebusega andis kodanikuühendus kohtusse taotluse kaitsealuse linnuliigi elupaika väljastatud kahekümne ühe metsateatise kehtetuks tunnistamiseks. 16.03.2020 esitas Eesti Metsa Abiks Keskkonnaametile vaide 21 metsateatise kehtetuks tunnistamiseks 95 hektaril Mustjõe metsise elupaigas. Amet lükkas vaide tagasi põhjendusega, et kodanikuühendus olevat vaidlustamise tähtaja mööda lasknud ning tähtaja ennistamiseks puuduvat mõjuv põhjus. EMA hinnangul on vaide läbi vaatamata jätmine ja tagastamine KeA poolt õigusvastane, rikkudes kodanikuühenduse õigust vaidemenetlusele ning takistades kodanikuühendusel keskkonnakaitseliste eesmärkide täitmist. Loe edasi…

31.03.2020: METSATÖÖSTUS PITSITAB METSAKAITSJAID. Erametsaliit, Metsa- ja Puidutööstuse Liit ning Jahimeeste Selts tegid ettepaneku arvata “Kultuuri Tegu 2019” nominentide seast välja MTÜ Eesti Metsa Abiks, tuues põhjuseks laimavad ja vägivallaga ähvardavad postitused MTÜ Facebooki lehel. Eesti Metsa Abiks ütles ERR-ile, et “Kultuuri Tegu 2019” nominendiks saamine on olnud MTÜ-le suur au ja kahtlemata kurvastab nende aktiivi, et kolm lugupeetavat ja ühtlasi meie metsanduspoliitilisteks oponentideks olevat organisatsiooni soovivad seda au kahtluse alla seada. Loe edasi…


21.03.2020: VASTULAUSE ERAMETSALIIDU ÜLESKUTSELE KAITSEALADELT TULUNDUSMETSADESSE LEVIVATE ÜRASKITE OSAS. Rahvaliikumine “Eesti Metsa Abiks” ei nõustu Erametsaliidu arvamusega üraskite levimise kohta kaitsealustest metsadest eraisikuile kuuluvasse tulundusmetsa, ja esitavad omapoolse vastulause Bioneeri külgedelErametsaliidu pressiteate pealkiri “Kaitsealadel kasvatatud ürask on tungimas erametsadesse” ei vasta teate tegelikule sisule, olles seega avaliku kommunikatsiooni mõttes eksitav ja tendentsliku suunitusega. Pealkirjas esitatud väide, et “kaitsealadel kasvatatud ürask on tungimas erametsadesse”, ei leia ülejäänud tekstis kinnitust ega vasta ka Keskkonnaagentuuri spetsialistide hinnangutele. Loe edasi…


18.03.2020: MIDA TEHA, ET KAITSTA PESITSEVAID LINDE RAIETEGEVUSE EEST? Mida teha, et kaitsta pesitsevaid linde raietegevuse eest ja aidata nii metsade majandajatel kui ülejäänud ühiskonnal probleemist teadlikuks saada? Uuri EMA metsakaitse ABC-st ja anna oma panus metsaelustiku kaitseks! Käesoleval hetkel Keskkonnaministeeriumi poolt ette valmistatavast eelnõust ei piisa Looduskaitseseaduse täitmiseks. Kuigi eelnõuga kehtestatakse alates järgmisest aastast üldine raierahu kaitsealadel, siis keelab seadus pesitsevate metsalindude häirimist ja nende pesade ning koos pesadega ka kurnade ja/või tibude hävitamist kõigis metsades, olgu nad otsese looduskaitse all või mitte. Loe edasi…

16.03.2020: ÜLE VIIE HEKTARI METSISE MÄNGUALASID LAGERAIEST PÄÄSTETUD! 29. veebruaril vaidlustasime kolm Ida-Virumaale metsise mängualale väljastatud lageraieluba. 4. märtsil ehk viis päeva pärast vaiete esitamisest tegi RMK Keskkonnaametile avalduse, et lageraieload tühistataks. Täname RMK-d kiire tegutsemise eest ja töötame edasi selle nimel, et metsise mängualadele väljastatud lageraieload päevavalgele tuua ja peatada! Meile teadaolevalt on suured lageraied kaitsealuste liikide sigimis- ja pesitsusaladel otseses vastuolus FSC säästva metsamajandamise sertifikaadi nõuetega, millega on seletatav seegi, miks RMK mängualadele väljastatud lageraieteatised avaliku tähelepanu korral tagasi võtab, kuigi Keskkonnaamet on need seaduslikuks tunnistanud.

29.02.2020: METSISE ABIKS JA MÄNGUALADE KAITSEKS. Metsise mänguala lageraieplaan Alutagusel, Virunurme raba ja Muraka looduskaitseala vahelises kaitsealuste linnuliikide elupaigas on otseselt vastuolus 2015. aastal keskkonnaministri poolt kinnitatud metsise kaitse tegevuskavaga, mis tunnistab lageraiete negatiivset mõju metsisele, rõhutades mõju olulisust lindude mängualadel. Kokku on ühte ja samasse metsise elupaika ja metsise mängualadele praegu teada olevate andmete põhjal väljastatud 3 lageraieteatist, kogupindalaga üle 5 hektari vana männi- ja kuusemetsa, aga on võimalik, et edasise kontrolli käigus tuvastame samas piirkonnas veel metsateatisi, rääkimata raietest, mis on teostatud juba varasematel aastatel ning mille kohta oleme samuti RMK-lt andmed välja küsinud. Hetkel ootame vastust viimase 10 aasta jooksul looduskaitsealadel ja kaitsealuste liikide elupaikades toimunud raiete kohta, et saada tervikpiti meie kaitsealuse metsa majandamisest. Loe edasi…

24.01.2020: MINISTEERIUMI OMAVOLI METSANDUSE ARENGUKAVA PROTSESSIS. Keskkonnaministeerium otsustas juhtrühma liikmetega läbi rääkimata lükata tagasi Metsanduse arengukava 2030 arengustsenaariumite mõju analüüsi. Möödunud aasta lõpul läbi viidud juhtrühma kohtumiste käigus ei soovinud KKM kõnealuseid materjale juhtkogu liikmetele isegi avalikustada, mis tõi kaasa pikki (protokollitud) arutelusid juhtrühmas, sest mitmed rühma liikmed siiski soovisid tagasi lükatud mõjuhinnanguga tutvuda. Samuti sooviti aru saada põhjustest, miks Keskkonnaministeerium MAK2030 arengustsenaariumitele tellitud mõjuanalüüsi tagasi lükkas. Loe edasi…

24.01.2020: ALUSTATI PETITSIOONI ERVU TULIMÄE KAITSEKS. Tulimägi on ajalooline looduslik pühapaik Rannu kihelkonnas Ervu külas (praegune Elva vald). Mäel asuvad mitmed pärandkultuuri, muinsus- ja looduskaitse alused objektid. See on kohalikele oluliseks kooskäimise kohaks, nii üksi mõtisklemiseks kui rahvapidude pidamiseks. Hiie eestkostjad on mures Tulimäe ning sealse elurikkuse säilimise pärast. Praeguseks on Kaarsemäe karjääris kruusa kaevandamise tulemusena hävinud mäe tipp. RMK on juba aastate eest avaldanud soovi taasavada oma vahepeal kasutamata seisnud kruusakarjäär. 50-60 aasta eest Tulimäele istutatud kuused pole elujõulised ning on langenud juurepessu ja üraski ohvriks. 2019 augustis teatas RMK kavatsusest metsast välja lõigata üraskikahjustusega puud ning istutada asemele uued kuused. Oleme metsa loodusliku taastumise poolt, mis oleks pühapaigas õige teguviis. Viimastel aastatel toimunud lärmakate motovõistluste korraldamine Tulimäel ei sobi pühapaika. Loe edasi…

16.01.2020: KOSE ALEVIKU METSAD TULEB NII KOHALIKE ELANIKE KUI PEALINLASTE VEE PUHTUSE HOIDMISEKS KAITSE ALLA VÕTTA. Kohalikud elanikud juhivad tähelepanu Kose aleviku metsade märkimisväärsele allikarikkusele ja maastiku eripärasest geoloogiast kõnelevatele karstialadele, mis vajavad vee- ja maastikukaitseala loomist, hoidmaks Pirita jõkke suubuvate allikate keskkonda ning sedakaudu ka tallinlasteni jõudva vee puhtust. Hetkel ohustatakse metsaraietega looduskauni Rahksoone veesüsteemi, samuti kaardistamata ja Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) kandmata allikaid, vääriselupaikasid, kultuuriväärtusi  ja ka võimalikke hiiepaikasid, millele allikatega seotud pärimus viitab. Edasiste majanduslike tegevuste või tegemata jätmiste planeerimiseks on vaja registreerida väärtuslikud leiud ning teostada vajalikud täienduuringud. Loe edasi…

11.01.2020: KOSE ELANIKE JA RMK VAHELINE VASTASSEIS SÜVENEB. Kose aleviku metsad on allikaterikkad, eripärase geoloogiaga maastikud, mis pakuvad rõõmu nii kohalikele elanikele, kooliõpilastele kui kaugemalt tulnud ränduritele. Möödunud aasta lõpul alustas Riigimetsa Majandamise Keskus Kose metsades ulatuslike raiekavade ellu viimist. Kohalikud elanikud võtsid ühendust kodanikuühendusega Eesti Metsa Abiks ja üheskoos suudeti raied peatada – ometi on nende jätkamine vaid aja küsimus. Loe edasi…


3.01.2020: EMA VAIDLUSTAS RMK MASSILISED RAIED C. R. JAKOBSONI KODUKOHTA ÜMBRITSEVATES VÄNDRA METSADES. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas esmaspäeval (30.12.2019) Keskkonnaametile (KeA) vaide kolmeteistkümne Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsateatise osas, mis 2019. aasta detsembrikuu jooksul KeA-le edastati. Kokku on vaadeldavale alale väljastatud teatisi üle kaheksakümne. RMK massilistest raiekavadest sai Eesti Metsa Abiks teada tänu murelikele Pärnumaa elanikele ning käesolevaks hetkeks on selgunud, et vaadeldaval alal kavatseb RMK teostada lage- ning harvendusraiet ca 75 ha ulatuses. Muu hulgas on lageraiesse plaanitud potentsiaalsete vääriselupaikadega metsad väljaspool loodavat maastikukaitseala, samuti kanakulli elupaik (ca 6 ha), Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS) vana loodusmetsa elupaigatüübina kirjas olev 200-aastane männimets ning rohkesti üle saja-aastaseid, kõrge looduskaitselise väärtusega männi- ja kuusemetsi. Loe edasi…

20.12.2019: EMA PALUB RMK-LT ROHKEM AEGA KOSE METSADE INVENTEERIMISEKS. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) pöördus täna hommikul Riigimetsa Majandamise Keskuse poole Eesti FSC Hea Metsanduse Koja liikmena, teavitamaks riigimetsa majandajaid sellest, et nende metsamajandamiskavad lähevad vastuollu kohalike elanike esitatud argumentidega Kose aleviku metsadesse plaanitud lageraiete vastu ning RMK pole esitatud argumente piisavalt analüüsinud. Ühendus tegi riigimetsa majandajatele ettepaneku vaadata lageraiekavad sõltumatute ekspertide kaasamisel ja ekspertuuringute tellimiseks ühte aastaringi võimaldades täiendavalt üle, kuna praegusel juhul on põhjendatud oht, et lageraietega kahjustatakse ülemääraselt nii Kose alevikus elavate inimeste elukeskkonda kui aleviku metsade ökoloogilisi ja kultuurilisi väärtusi. Loe edasi…

9.12.2019: VASTUSEIS KOSE LAGERAIETELE KASVAB. Möödunud nädalal (5.12.2019) palus Eesti Metsa Abiks kohalike elanike nimel lageraiete peatamist Sinilille ja Soone ning samuti Võlle-Ravila tee äärde jäävates metsades, mis on ühtlasi paljudele majapidamistele otseseks tuule-, maanteemüra- ja põllumajandussaastetõkkeks. Pöördumise järel pidurdati raietegevust vaidlusalustes metsades, samal ajal jätkub raiumine aga aleviku ülejäänud metsades, mille säilimise avalikule huvile ja ökoloogilisele väärtusele kodanikuühendus täna hommikul RMK, valla ja Nepconi tähelepanu juhtis. Loe edasi…


5.12.2019: KOSE VALLAS TOIMUVAD RAIED VAJAVAD KOHEST PEATAMIST. Hetkel toimuvad Kose vallas Riigimetsa Majandamise Keskuse poolsed raietööd (kaart nr 1), mis lähevad vastuollu koostatava kohaliku üldplaneeringuga ning kahjustavad Sinilille ja Soone tänavate äärde jäävat alevikku, vajades seetõttu senisest tunduvalt laiapõhjalisemat kaasamist ning mõjude eelnevat hindamist. Osad raiete alla jäävad alad on perspektiivse üldplaneeringuga rohealadeks määratud ning lageraie kahjustaks nende toimimist sellisel määral, et õigustaks ala rohevõrgustikust välja määramist.  Loe edasi…21.11.2019: KODANIKUÜHENDUS VAIDLUSTAB KAITSEALADE MASSILISE VÄHENDAMISE JA PIIRANGUTE LEEBEMAKS MUUTMISE. Keskkonnaamet on asunud massiliselt – kokku ligi 730 hektaril – looduskaitse all olevaid alasid kaitse alt välja arvama ja kaitsealadel majandustegevust piiravaid meetmeid leevendama. Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) hinnangul pole avalikkusele selgitatud, millistest ajenditest lähtudes ja millistele eesmärkidele tuginedes looduskaitsealade ulatuslikku kärpimist läbi viiakse ja kuidas selline tegevus Eesti riigi üldiste põhimõtetega kokku läheb. Loe edasi…


14.10.2019: OHTULASED SOOVIVAD PIHU METSA LAGERAIEST SÄÄSTA. Ohtu metsa säilimisest huvitatud külaelanikud teavitasid Lääne-Harju vallavalitsust ja RMK-d sellest, et ehkki RMK väidab olevat neid metsamajanduskavadesse kaasanud ja need ühiselt kooskõlastanud, tulevad valdavale osale külaelanikest lageraieplaanid uudisena. Septembri lõpus pöördus EMA Lääne-Harju vallavalitsuse poole kaebusega, et RMK ei ole kaasanud kohalikku Ohtu kogukonda Pihu metsa majandamise kavadesse, rikkudes sellega muu hulgas ka säästliku metsamajandamise ehk FSC-sertifikaadi nõudeid. Vallavanema Jaanus Saati vastuse järgi olevat aga RMK kohalikku kogukonda külaseltsi läbi nõuetekohaselt kaasanud, väites, et kokku on lepitud Pihu metsa majandamise iseloomus, täpsemalt raielankide suuruses, paiknemises ning majandamise ajalises kestvuses. Ohtu külaelanike sõnul on aga vallavanema poolt viidatud „nõusolek“ kõigest väikese grupi juhatuse liikmete arvamus, mis ei ühti valdava osa elanike seisukohaga Pihu metsa majandamise küsimuses, kusjuures kitsa ringi poolt tagaselja langetatud otsuse tagajärjed võivad mõjutada terve küla elukeskkonda järgnevateks aastakümneteks ja veelgi kauemaks. Loe edasi…

3.10.2019: KODANIKUÜHENDUS TAOTLEB RMK-LT LAGERAIETE TÜHISTAMIST KAITSEALADEL. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) taotleb Riigimetsa Majandamise Keskuselt raiete peatamist Välgi ja Kiisli metsise püsielupaikade piiranguvööndites. Möödunud nädalal (26.09) palus EMA Kääpa maastikukaitsealale Välgi piiranguvööndi vanadesse metsadesse väljastatud lageraielubade viivitamatut peatamist. Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) raiekavad lähevad vastuollu Natura 2000 võrgustikku kuuluva kaitseala eesmärkidega ja jätkusuutliku metsanduse FSC sertifikaadi põhimõtetega. Kodanikuühendus tunnustab riigimetsa majandajaid selle eest, et möödunud nädalal esitatud vaide järel taotleb RMK 1. oktoobrist viiel eraldisel raieloa tühistamist, kuna eraldistele ja nende lähiümbrusse on määratud vääriselupaigad. Samal ajal soovib ühendus tungivalt, et raieload tühistatakse ka teistel, alles raiumata looduskaitsealustel eraldistel. Loe edasi…

26.09.2019: KODANIKUÜHENDUS VAIDLUSTAB RMK LAGERAIELOAD METSISE ELUPAIGAS JA NATURA 2000 ALAL. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) nõuab Keskkonnaametilt (KeA) Kääpa maastikukaitsealale, sealhulgas metsise elupaikadesse väljastatud lageraielubade viivitamatut peatamist, kuna Riigimetsa Majandamise Keskuse raiekavad lähevad vastuollu Natura 2000 võrgustikku kuuluva looduskaitseala seaduslikult sätestatud eesmärkidega. Lageraielubasid väljastades on Keskkonnaamet läinud vastuollu EÜ nõukogu direktiividega, mille järgi tuleb Kääpa maastikukaitsealal kui Natura 2000 alal tegevuse kavandamisel hinnata mõju loodusala kaitse eesmärkidele. Loe edasi…


LAGERAIEVASTASE PETITSIOONI ARUTELU TÕI RIIGIKOKKU METSA KAITSEKS KÕNELEMA EESTI SILMAPAISTVAMAD LOODUSKAITSEÜHENDUSED. Riigikogu Keskkonnakomisjonis toimunud “Lageraied ajalukku!” petitsiooni arutelul said kokku Eesti mõjukamad organisatsioonid nii keskkonnakaitse- kui metsandusringkonnast. Lisaks Eesti Metsa Abiks (EMA) liikumisele olid petitsioonile toetust avaldama tulnud ka Eestimaa Looduse Fond (ELF), Eestimaa Keskkonnaühenduste Koda (EKO), Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) ja Eesti Roheline Liikumine (ERL). Kriitilisemat seisukohta esindasid Eesti Erametsaliidu (EEML) ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) esindajad. Loe edasi…


13.09.2019: EMA JA KESKKONNAAMET POOLDAVAD KEVADSUVIST PESITSUSAEGSET LINNURAHU. Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) ja Keskkonnaameti (KeA) kohtumisel tõdeti üksmeelselt, et lindude pesitsusaegset raierahu pole otstarbekas lahendada läbi üksikteatistele eritingimuste seadmise, vaid üldise seadusemuudatusega. Kui lindude pesitsusrahu tagamise küsimust soovitaks lahendada läbi Keskkonnaameti töötajaskonna, kes peaksid hakkama üksikteatistele eritingimusi seadma ning metsades lindude pesitsemist kontrollimas käima, siis vajaks see KeA metsaosakonna juhataja Olav Etverki hinnangul vähemalt 27 lisaametniku tööle palkamist ainuüksi pesitsusrahu tagamise saavutamiseks, samuti tekiks tarbetuid vaidlusi metsaomanike ja KeA vahel. See tähendaks taas täiendavat töömahtu. Loe edasi…

2.09.2019: KODANIKUÜHENDUS PALUB HARKU JÄRVE ÄÄRSED KANAKULLIDE JA PALUKUKLASTE KODUMETSAD KAITSE ALLA VÕTTA. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) tegi Harku vallavalitsusele ettepaneku kohaliku kaitseala moodustamiseks Harku järve äärse Harkujärve küla maastikest, kus leidub ka looduskaitsealuste kanakullide pesi ja palukuklaste pesakuhjasid. Hetkel ohustavad metsaala eelkõige kinnisvaraarendusplaanid. Moodustatav kaitseala on aastatega kohaliku kogukonna jaoks oluliseks rekreatiiv- ja loodusharidusliku väärtusega piirkonnaks kujunenud, moodustades mitmekesiste kooslusetüüpidega metsa-ala. Tähtsamad registreeritud looduskaitsealused liigid on kanakullid ja palukuklased, lisaks leidub alal ka vääriselupaiga tunnuseid. Loe edasi…

23.-25.08.2019: EMA KOLMAS SUVELAAGER LUITEMAAL: KOKKUVÕTE. EMA tänavuaastane suvelõpulaager leidis aset juba kolmandat korda, tuues kokku metsakaitseaktiviste üle Eesti, samuti sarnaste püüdlustega vabaühendusi ja metsandusspetsialiste. Kolm päeva täis koolitusi, loenguid, seminare ja looduses luusimist leidis aset ornitoloogi ja looduskaitsja Mati Kose lahkel võõrustamisel Luitemaa looduskaitsealal, maalilise vaatega taluõuelt otse rannaniidul mäletsevale veisekarjale. Just rannaniidud on ühtlasi ka Luitemaa looduskaitseala uhkuseks, pakkudes poollooduslike, karjatatavate kooslustena arvukaid elupaikasid lugematutele taime- ja loomaliikidele. Loe edasi…

28.06.2019: METSA- JA METSLOOMAKAITSJAD VAIDLUSTASID KOHTUS SÕBRALIKU ANIJA VALLA KARU JAHILOA. Eesti Metsloomaühing ja kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitasid Tallinna halduskohtule kaebuse Keskkonnaameti poolt väljastatud pruunkaru küttimise eriloa tühistamiseks ning isendile esialgse õiguskaitse kohaldamiseks. Kaebajad peavad kõnealust jahi eriluba õigusvastaseks, kuna nende hinnangul on selles jäetud Jahiseaduse § 24 lg 3 p-d 1 ja 3 sisustamata – ei ole selgitatud, milles seisneb „inimese elule või tervisele tekkiva ohu vältimine“ ja „uluki tekitatud kahjustuste vältimine“, ka pole selgitatud, milles seisneb konkreetsel juhul oht inimese elule või tervisele. Loe edasi…

19.06.2019: KESKKONNAMINISTEERIUM TULEB SEADUSERIKKUMISTE EEST VASTUTUSELE VÕTTA. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) nõuab Keskkonnaministeeriumilt selgitusi, kes vastutab looduskaitseseaduse massilise rikkumise eest ja millised konkreetsed sammud on plaanis olukorra lahendamiseks astuda. Õiguskantsleri hinnangul peab riik kindlustama looduskaitseseaduse täitmise ning pesitsevate metsalindude rahu tagamise. Ometi on majandusmetsadesse juba üle kümne aasta looduskaitseseaduse vastaseid lube väljastatud, võimaldades erametsaomanikel elusloodusele sobimatul ajal metsa raiuda. Loe edasi…

11.06.2019: ÕIGUSKANTSLERI HINNANGUL TULEB RIIGIL RAIETÖÖDE KAVANDAMISEL ARVESTADA PESITSEVAID METSALINDE KAITSVA SEADUSEGA. Õiguskantsler Ülle Madise selgitas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) tehtud pöördumise peale, milles paluti hinnangut kevadsuviste raiete seaduslikkuse asjus, et praegused riiklikud tegevused ei pruugi olla piisavad looduskaitseseaduses ja metsaseaduses sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Nimelt keelab Looduskaitseseadus § 55 lõige 6-1 pesitsevate metsalindude tahtliku häirimise ja tapmise, samuti nende pesade hävitamise. Õiguskantsler leidis sedagi, et riigil on kohustus seaduse täitmine tagada. Loe edasi…

7.06.2019: UUS KESKKONNAMINISTER MÄÄRAS METSAKAITSEÜHENDUSE ARENGUKAVA JUHTRÜHMA. Värske keskkonnaminister Rene Kokk määras kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) metsanduse arengukava 2030 juhtrühma, parandades sellega eelmise keskkonnaministri erapoolikut otsust rahvaliikumine juhtrühmast välja jätta. Tänu sellele saavad kodanikud jätkata tööd, mida probleemide kaardistamise ning huvirühmade arutelude faasis on tehtud. Loe edasi…28.05.2019: EMA ANDIS “LAGERAIED AJALUKKU” PETITSIOONI RIIGIKOGU ESIMEHELE ÜLE. Täna kell 14.00 andis EMA delegatsioon Riigikogu esimehele Henn Põlluaasale üle kampaania “Lageraied ajalukku” paberallkirjad ning tutvustas talle põgusalt Eesti metsapoliitika murekohti. Kampaania põhieesmärgiks oli riigimetsade lageraielangi pindala radikaalne kahandamine, kuid see sisaldas ka muid säästvamale metsakasutusele suunavaid ettepanekuid, muu hulgas üleriigilist raierahu. Kampaania oli Eesti mõttes väga edukas, kokku koguti digitaalseid allkirju 3352 ja paberallkirju 500 ringis, mis teeb sellest Rahvaalgatuse keskkonna seni edukaima kampaania, kusjuures 1000 allkirja koguti kampaania esimese nädala jooksul ning kampaania jooksul on meiega korduvalt ühendust võtnud inimesed, kellel digiallkirja andmine ei õnnestunud. Loe edasi…

24.05.2019: REPORTAAŽ: MIS TOIMUS METSANDUSE ARENGUKAVA ARUTELUDEL JA KAS MEIL ON LOOTUST METSAPOLIITIKAT NIIMOODI PARANDADA? EMA osales Keskkonnaministeeriumi kutsel MAK2030 koostamise huvirühmade aruteludel, mis on loogiline jätk probleemide kaardistamise protsessile. Kohal oli enamik kutsutud huvirühmadest, sealhulgas Kotkaklubi, Maastikuarhitektide Liit, Metsataimetootjate Liit, Eesti Puitmajaliit ja mitmed teised. Samuti olid esindatud suurem osa juhtrühma liikmetest, sealhulgas Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Erametsaliit, Metsatöötajate Ametiühing, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Loodusturismi Ühing ja Maavalla Koda ning mitmed teadlased (Asko Lõhmus, Paavo Kaimre jt). Kaasatud olid eksperdid nii Keskkonnaagentuurist kui Keskkonnaametist (EMA avaldab kahetsust, et puudu jäi tehniline tugi Keskkonnainspektsiooni spetsialistide näol, kuna keskkonnajärelvalve küsimus oli korduvalt arutluse all). Loe edasi…

23.05.2019: METSAKAITSEÜHENDUS TUTVUSTAS KESKKONNAMINISTRILE METSARAHU POSITIIVSEID KÜLGI. Eile kohtus Eesti Metsa Abiks (EMA) delegatsioon uue keskkonnaministri Rein Kokaga, et tutvustada kevadsuvise raierahu positiivseid külgi ja selgitada, kuidas raierahu pidamine parandaks lisaks metsloomade heaolule oluliselt ka meie metsakasvatuse ja puidu kvaliteeti. Loe edasi…


2.05.2019: EMA PÖÖRDUS RAIERAHU KÜSIMUSES ÕIGUSKANTSLERI POOLE. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) pöördus käesoleval nädalal õiguskantsler Ülle Madise poole seoses lindude hukkumisega kevadsuviste metsaraiete käigus ning puudustega lindude kaitseks ette nähtud õigusnormides või nende rakendamises asjakohaste asutuste poolt. Ehkki Looduskaitseseadus (§ 55 lg  6-1) keelab looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlikku hävitamist ja pesitsevate lindude häirimist, väljastab Keskkonnaamet metsateatisi, mille alusel saab raietöid seaduslikult läbi viia ka lindude ja loomade pesitsusajal. Loe edasi…


22.04.2019: EMA LÄKS HARKU ROHEVÕRGUSTIKU KAITSEKS KOHTUSSE. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas Tallinna halduskohtule kaebuse, millega nõutakse Harku Vallavalitsuse korralduse nr 118 „Harkujärve külas Hobuseraua tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“  tühistamist ja antud kinnistul detailplaneeringuga määratud tegevuste esialgse õiguskaitse korras keelustamist kuni vaidluse lõpuni. Loe edasi…16.04.2019: ANNA ALLKIRI LINDUDE JA LOOMADE KAITSEKS! Keskkonnaministril on Metsaseadusega õigus piirata loomastiku kaitseks sigimisperioodil tehtavaid raieid mitme rindega puistus ja segapuistus 15. aprillist 15. juunini. Rahvas nõuab, et Keskkonnaministeerium oma põhiülesannet täidaks ja meie metsaelanikele rahulikku järelkasvu üles kasvatamist võimaldaks. RAHVAS NÕUAB RAIERAHU! Loe edasi…16.04.2019: KKM JA PUIDUTÖÖSTUS EIRAVAD RAIERAHU KÜSIMUSES LOODUSKAITSESEADUST – TÄHTIS POLE HUKKUVATE LINDUDE HULK, VAID NENDE TAPMISE TAHTLIKKUS. Eile (15.04) kogunesid Keskkonnaministeeriumisse arutelule ministrilt kohase määrusega üldist kevadsuvist raierahu palunud organisatsioonid, keda esindasid kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA), juhtivaid linnueksperte koondav Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ), Eesti Roheline Liikumine (ERL) ja loomade eestkoste organisatsioon Loomus. Raierahu vastu argumenteerisid Eesti Erametsaliit (EELM), Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL), Eesti Talupidajate Keskliit (ETK) ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPK). Puidutööstusele ja teistele pidevast metsaraiest huvitatud osapooltele vastu tulles jättis Keskkonnaministeerium üldise raierahu ka sel aastal välja kuulutamata. Loe edasi…

15.04.2019: SILVER SEPA JA MANDOTRIO SINGEL KRISTIINA EHINI SÕNADELE “NÕUAN LINNURAHU” KUTSUB ÜLES AUSTAMA METSADES ALGAVAT RAIERAHU. Teatavasti algab täna riigimetsas osaline raierahu aeg, kuid erametsades käivad raietööd edasi. Igal kevadel kuuleme uudiseid paanikas lindudest, kelle pesitsuskohad maha raiutakse ja metsaettevõtjate kasumikeskseid õigustusi sellisele tegevusele. Eesti Ornitoloogiaühingu spetsialisti Veljo Volke sõnul väheneb Eestis metsalindude arvukus kuni 59 000 linnupaari võrra aastas. Oma osa selles on kevadsuvistel raietel, mille tõttu jääb igal aastal koorumata või sureb üle 200 000 linnupoja. Loe edasi…

14.04.2019: EMA MAK 2030 PROBLEEMILAHENDUSTE TABEL. Eesti Metsa Abiks (EMA) edastas Keskkonnaministeeriumile metsanduse arengukava MAK 2030 töörühmade esmaste kohtumiste käigus kaardistatud probleemide lahendusettepanekud. Tegemist oli loogilise jätkuga seni tehtud tööle, sest probleemide kaardistamise faasis osalesid aktiivselt ka EMA koordinaatorid, kes kogusid omakorda sisendit lugematutelt huvirühmadelt ja inimestelt üle kogu Eesti. Loe edasi…8.04.2019: VASTULAUSE – RAIERAHU AJAL SAAB METSANDUSSEKTOR KESKENDUDA ISTUTUSTÖÖDELE. Reedel (5.04) pöördusid Eesti Erametsaliit, Metsatöötajate Ametiühing, Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Talupidajate Keskliit keskkonnaministeeriumi ja avalikkuse poole, nimetades 2-kuust raierahu soovivaid keskkonna-, loomakaitse- ja teadusorganisatsioone „roheäärmuslasteks“, kes ohustavat oma ettepanekuga kümnete tuhandete maainimeste sissetulekut. Loe edasi…5.04.2019: MINISTRILT RAIERAHU NÕUDVATE ORGANISATSIOONIDE HULK KASVAB. Nädala alguses pöördusid kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA), Eesti Loomakaitse Selts (ELS) ja loomade eestkoste organisatsioon Loomus Keskkonnaministeeriumi poole, et vastutav minister kasutaks oma kohast õigust (Metsaseadus § 40 lg 10) piirata määrusega lindude ja loomade sigimisperioodil tehtavaid raieid, et hoida ära metsaelanike tarbetut hukkumist. Praeguseks on pöördumisega ühinenud ka juhtivaid linnukaitseeksperte koondav Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ), samuti Eesti Metsloomaühing (Estonian Wildlife Center) ja USA teaduspõhiste poliitlahenduste mõttekoda Partnership for Policy Integrity (PFPI). Loe edasi…

2.04.2019: SOOVIME KESKKONNAMINISTEERIUMILT RAIERAHU! Täna hommikul saatsid kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA), Eesti Loomakaitse Selts (ELS) ja loomade eestkoste organisatsioon LoomusKeskkonnaministeeriumile avaliku kirja, milles palutakse vastutava ministri kohase määrusega üldise raierahu välja kuulutamist, et hoida pesitsevaid linde ja poegivaid loomi. Eestis pesitseb veebruarist augustini 229 linnuliiki, kellest üle saja liigi on metsalinnud: kokku üle kümne miljoni linnupaari. Loe edasi…


22.03.2019: EMA ESITAS MAAELUMINISTEERIUMI TAIMEKAITSEVAHENDITE TEGEVUSKAVA EELNÕULE PARANDUSED. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas Maaeluministeeriumile parandusettepanekud „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava 2019-2023“ (TSKT) eelnõule, mis tegeleb peamiselt erinevate taimekaitsevahendite lubatavate tasemete sätestamisega. Maaeluministeeriumi esmaseks suunaks eelnõus oli erinevate taimekaitsemürkide regulatsioonide lõdvendamine nii lõpp-produkti mürgisisalduse, põhjavee mürgisisalduse kui ka eeldatavate rikkumiste taseme osas. Sellised arengud on ühenduse hinnangul vastuolus Euroopa Liidu veedirektiiviga, Euroopa Parlamendi nõuetega rahvatervise kaitse osas, hea põllumajandustavaga ning säästvusele suunatud eesmärkidega. Loe edasi…


11.03.2019: EMA LIITUS RAHVUSVAHELISE SÄÄSTVA KAEVANDAMISE VÕRGUSTIKUGA. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) võeti rahvusvahelise võrgustiku “Yes to Life, No to Mining” (“Jah elule, ei kaevandamisele”) liikmeks. Võrgustik tegeleb keskkonnaohtliku kaevandamise murekohtadega, sealhulgas kogukondade õigusega ise oma elu mõjutava maakasutuse üle otsustada. Hetkel kuulub võrgustikku üle 60 organisatsiooni erinevatest maailma nurkadest ning võrgustiku heaks töötab 11 koordinaatorit. Loe edasi…6.03.2019: EMA TAUNIB METSANDUSE ARENGUKAVA PROTSESSI KALLUTATUST. Täna koguneb esimest korda Metsanduse arengukava 2030 juhtrühm, mille koosseisust Keskkonnaministeerium kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) välja jättis. Viimasel kahel nädalal on EMA pidanud ministeeriumiga intensiivseid läbirääkimisi, selgitades ühenduse juhtrühma kaasamise vajadust. Nii näiteks läks 101’st kaardistatud probleemist, millega metsanduse protsessis edasi minnakse, EMA poolt sisse lausa 14 probleemi. Ka mitmed juhtrühma kutsutud, sealhulgas Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO), on väljendanud nördimust enam kui kaks aastat metsade kaitseks liikuva rahvaühenduse kaasamata jätmise pärast. Loe edasi…

5.03.2019: KESKKONNAÜHENDUSED ANDSID PUIDUENERGIA TOETUSSKEEMI EUROOPA KOHTUSSE. Eile jõudis Euroopa Kohtusse märgiline kohtuasi, mille hagejad väidavad, et Euroopa Liidu uuendatud taastuvenergia direktiiv kätkeb endas metsade hävingut ja kasvuhoonegaaside heitmete tõusu, soodustades metsapuidu põletamist „taastuva” ja “süsinikuneutraalse” energiaallikana. Hagejad on pärit Eestist, Prantsusmaalt, Iirimaalt, Rumeeniast, Slovakkiast ja USAst. Kohtuasi põhineb juba läbi viidud hävitava mõjuga raietel ja biomassi põletamise kahjulikul mõjul, samuti eeldusel toetuste tõstmise kestes edaspidi tekkivast kahjust. Loe edasi…

2.03.2019: EMA KIRJUTAS ALLA AVALIKULE ÜHISKIRJALE CORDEMAIS’ ELEKTRIJAAMA PUIDUMASSIKASUTUSELE ÜMBEREHITAMISE VASTU. Kiri on osa laiemast kampaaniast mittesäästliku puiduenergia kasutamise vastu, mille tähtsus Eestile seisneb selles, et Baltikum on üks peamistest puidugraanulite tootmise keskuseks. Puiduenergeetika kasvu Eestis on soodustanud Euroopa Liidu taastuvenergia direktiiv, mille järgi puitu arvestatakse süsinikuneutraalseks, ent sajad teadlased üle maailma on selle arusaama ümber lükanud. Loe edasi…


27.02.2019: KESKKONNAMINISTEERIUM ON OTSUSTANUD METSANDUSE ARENGUKAVA PROTSESSI FARSIKS PÖÖRATA. Möödunud nädalal üllatas Keskkonnaministeerium avalikkust teatega, et metsanduse arengukava hakatakse koostama loosimise teel valitavas metsakogus ning huvirühmade aruteludes, aga lõplik kava pannakse paika ministeeriumi valitud juhtkogu poolt. Aktiivselt metsade kaitseks tegutsevat kodanikuühendust Eesti Metsa Abiks (EMA) juhtkokku kaasatud ei ole, andes sellega rahvaühenduse hinnangul selge signaali riigi kallutatusest säästvama metsanduse suunas liikuva rahvaosa vastu. Loe edasi…


22.02.2019: EMA KANDIDAADIKÜSITLUSE VASTUSED SAID VALIMISFOORILE. Jaanuari lõpus saatis EMA enam kui tuhandele Riigikokku kandideerijale küsimustiku, et uurida nende seisukohti EMA poolt hetkel allkirjade kogumise faasis oleva ning kevadel ametisse valitavale Riigikogule esitatava rahvapetitsiooni “Lageraied ajalukku!” asjus. Lisaks petitsioonipunktidele uuriti kandidaatidelt ka biomassi kasutuse, kliimamuutuste pidurdamise, raiemahtude järelvalve, looduslähedasema metsanduse, jahinduse probleemkohtade ja keskkonnateenuste, sealhulgas Keskkonnaministeeriumi töö toimimise kohta. Loe edasi…

This image has an empty alt attribute; its file name is EMA_valimisfoor-300x170.jpg

31.01.2019: EMA ANALÜÜSIB VALIMISLUBADUSI JA KÜSITLEB KANDIDAATE. Rahvaühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) analüüsis kuu aja pärast (2019. aasta 3. märtsil) toimuvatel Riigikogu valimistel kandideerivate erakondade metsandusprogramme, et selgitada välja, missugused on EMA hinnangul kõige metsasõbralikumad, missugused seevastu ennustavad tööstusliku lageraiemajanduse jätkumist. Loe edasi…25.01.2019: GRETA THUNBERGI ÜRO KÕNE ILMUS EESTI KEELES. Keskkonnakriiside vastu tegutseva võrgustiku We Don’t Have Time Mediumi kanalis ilmus eestikeelne tõlge 16-aastase kliimaaktivisti Greta Thunbergi ÜRO peasekretärile suunatud kõnest. Thunberg on algatanud kampaania “Koolistreik kliima eest”, mille raames puudus läinud nädalal koolist üle 60 000 õpilase. Kõne eestikeelse tõlke ja toimetuse viisid ellu EMA koordinaatorid, hetkel on kõne avaldatud seitsmeteistkümnes keeles ning hulk tõlkeid ootab veel avaldamist. Loe edasi…9.01.2019: AITA LAGERAIED AJALUKKU SAATA. Kõik metsasõbrad saavad aidata EMA meeskonnal lageraiete ulatuslikuks piiramiseks ja metsade parema kaitse tagamiseks algatatud rahvapetitsioonile allkirju koguda, trükkides kodulehele üles riputatud allkirjalehe ning petitsioonipunktide selgitused iseseisvalt välja ning tehes oma kodupiirkonnas lageraiete teemalist selgitus- ja allkirjade kogumise tööd. Täidetud allkirjalehti oodatakse 14. aprilliks MTÜ peakontorisse, et need Riigikogule üle antavale petitsioonile lisada. Loe edasi…7.01.2019: EMA JÄTKAB LAGERAIEKAMPAANIAT KA UUEL AASTAL. Läinud aasta 5. septembril alustas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) kampaaniat „Lageraied ajalukku!“, mis on praeguseks hetkeks kogunud juba üle 2700 allkirja, olles seega Riigikogule esitamiseks küps. Kuna huvi allkirja anda pole vähenenud, vaid kasvab pidevalt, otsustas ühendus petitsiooni ülevalolekut pikendada 14. aprillini ning jätkata ka muid ulatuslike lageraiete negatiivsetest mõjudest teavitavaid üritusi. Lisaks on plaanis avada mitmeid käsitsi allkirjastamise punkte üle Eesti. Loe edasi…28.12.2018: EMA JA KESKKONNAINSPEKTSIOON SÕLMISID VABA TAHTE KOOSTÖÖLEPINGU. Vahetult enne jõulupühi, toomapäeval (21.12) sõlmisid kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) ja Keskkonnainspektsioon (KKI) vaba tahte koostöölepingu, mille eesmärgiks on ühendada mõlemapoolsed jõupingutused metsaõigusnormide rikkumiste vastu võitlemisel. Lepingut on ette valmistatud kevadest saadik ehk üle poole aasta, ühtlasi oli tegemist KKI pikaaegse peadirektori Peeter Volkovi viimase olulise allkirjaga enne pensionile siirdumist. Loe edasi…20.12.2018: EMA SÜNNIPÄEVAKONVERENTS RIIGIKOGUS LÄKS LAHTI LAULUGA JA MÖÖDUS PINGSAS ARUTELUS. 18. detsembril toimus Riigikogus kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks aastalõpukonverents „Mets ja kliimamuutused“, millega tähistati ühtlasi kahe aasta möödumist liikumise kokku tulemise päevast. Sellest, kuidas Eesti metsandust muutuva kliima tingimustes kujundada, andsid kaks veidi erinevat vaatepunkti Tartu Ülikooli teadur Aveliina Helm ja Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. Loe edasi…
18.12.2018: EMA TÄHISTAB SÜNNIPÄEVA KONVERENTSIGA RIIGIKOGUS. Täna keskpäeval algab Riigikogus kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) aastalõpukonverents teemal „Mets ja kliimamuutused“. Sellest, kuidas Eesti metsandust muutuva kliima tingimustes kujundada, räägivad Tartu Ülikooli teadur Aveliina Helm ja Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. Loe edasi…
17.12.2018: EMA PALUB RIIGIKOGULT KESKKONNAINSPEKTSIOONI SÄILITAMIST. Täna hommikul saatis kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks Riigikogu saadikutele palve hääletada käesoleval neljapäeval (20.12) Keskkonnaametit ja Keskkonnainspektsiooni ühendada sooviva seaduseelnõu vastu. Loe edasi…

29.11.2018: EMA ESITATUD RIKKUMISKAHTLUSTUSED LAHEMAAL LEIDSID KINNITUST. Kuu aega tagasi (27.10) korraldas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Lahemaa rahvuspargis vabatahtlike aktivistide toel operatsiooni “Lahemaa rööbas”, mille käigus kontrolliti Lahemaal toimuva raietegevuse õigsust ja vastavust metsaseadusele. Loe edasi…
28.11.2018: EMA UURIS LAGERAIET KAITSEALUSTE NAHKHIIRTE ELUPAIGAS. Eesti Metsa Abiks (EMA) meeskond uuris kuue kaitsealuse nahkhiire elupaigaks oleva jõesaare lagedaks raiumist. Tööd teostati käesoleva suve jooksul ning nahkhiirte kohta on teada, et nende ohustatuse põhjuseks on sobivate, seest õõnsate pesapuude vähenemine. Lagedaks raiutud saar asub Natura 2000 kaitse all olevas Pärnu jões. Loe edasi…
8.11.2018: EMA EDASTAS KAHTLUSTUSED RMK TEGEVUSE KOHTA LOODUSKAITSEALUSTE LIIKIDE OHUSTAMISEST KUNI KOHALIKE ELANIKE TAHTEST ÜLE SÕITMISENI. EMA saatis täna FSC säästva metsamajanduse standardi kontrollijale NEPCon OÜ-le oma selleaastase auditi, milles loetleti üles kahtlustused RMK tegevuste mittevastavustest FSC säästva metsamajandamise sertifikaadile. FSC sertifikaat on ülemaailmne standard, mille omamine on äärmiselt oluline kaasaegsel puiduturul konkurentsivõimelise osalemise huvides. Loe edasi…
07.11.2018: 123 ORGANISATSIOONI 40 RIIGIST TAUNIVAD BIOMAJANDUSE ARENGUT. Täna avalikustati ning anti üle kriitiline pöördumine nn biomajanduse edendamislepete kohta. Kirja teravik on suunatud peamiselt Brasiiliast alguse saanud BioTuleviku Platvormile, ent mainitakse ka samalaadseid arenguid Euroopa Liidus ja mujal. Eesti Metsa Abiks (EMA) kuulub allakirjutanute hulka ning toome siinkohal täies mahus ära ka pöördumise tõlke. Loe edasi…
29.10.2018: EMA KONTROLLIS RAIETEGEVUST LAHEMAA RAHVUSPARGIS JA ESITAS RIKKUMISKAHTLUSTUSED KESKKONNAINSPEKTSIOONILE. Laupäeval (27.10) korraldas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Lahemaa rahvuspargis vabatahtlike aktivistide toel operatsiooni “Lahemaa rööbas”, mille käigus kontrolliti Lahemaal toimuva raietegevuse õigsust ja vastavust metsaseadusele. Loe edasi…
26.10.2018: EMA SÜÜTAB KÜÜNLAD RMK PEAKONTORI EES. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) ootab kõiki kaasaelajaid kell 9 Riigimetsa Majandamise Keskuse RMK peakontori ette Toompuiestee 24, et süüdata küünlad laialdastes lageraietes hävinud metsakoosluste mälestuseks. Leinaüritusega juhitakse tähelepanu metsade liigintensiivsele majandamisele nii riigi- kui erametsades. Loe edasi…
16.10.2018: EMA SAATIS VALITSUSORGANITELE EST-FORI REP MENETLUSE PIKENDAMIST VÕI UUE ALGATAMIST KRITISEERIVA KIRJA. Ühendus leidis, et Est-Fori tselluloositehase riigi eriplaneeringu menetluse pikendamine või uue algatamine ei ole kooskõlas ühiskonna ootustega ja valitsuse poolt antud lubadustega, kuna Riigikohtu 11.10.2018 otsus määratles planeeringuala „indikatiivsena“, mis tähendab, et tehase asukohta saab leida ka väljaspool planeeringuala. Loe edasi…
13.10-14.10.2018: EMA KÄIS MTÜ HIIU TUUL KUTSEL JA TOEL HIIUMAAL, ET TUTVUSTADA HIIDLASTELE METSANDUSE PÕHIPROBLEEME NING LAIALDASTE LAGERAIETE OHTE. Oktoobrikuu teisel laupäeval (13.10) astusid Kärdla kinosaali kogunenud kohalike elanike ees ettekannetega üles EMA koordinaatorid Linda-Mari Väli ja Mati Sepp, et tutvustada praeguseks hetkeks pea kaks aastat tegutsenud kodanikuühenduse vaadet meie metsanduse hetkeolukorrale ja selle kujunemise loole. Loe edasi…
13.10.2018: KODANIKUÜHENDUSED TUTVUSTAVAD HIIDLASTELE METSAPROBLEEME. Käesoleval nädalavahetusel (13.-14.10) toimub kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) ja mittetulundusühingu Hiiu Tuul ühine üritus, et tutvustada hiidlastele Eesti metsanduse põhiprobleeme. Ühtlasi on üritus osa lageraievastasest kampaaniast, millega taotletakse lageraiete olulist piiramist riigimetsades (www.lageraie.ee). Lisaks kogutakse infot läänesaartel toimuva raietegevuse kohta.  Loe edasi…
10.10.2018: TEATEID METSAST: RMK RAIUB  ROHEVÕRGUSTIKKU. Läinud kuul algasid raied kahes RMK hallatavas metsas, mille juures elavad inimesed lageraietele tugevasti vastu seisid: Kloogal ja Roobukal. Eesti Metsa Abiks (EMA) on proovinud mõlema loo juures nõuandja ja infolevitajana aidata, aga paraku pole see õnnestunud. Tunneme kaasa kohalikele elanikele ja raietest räsitud elusloodusele ning avaldame avalikku nördimust selle üle, kuidas meie riigimetsade väidetavalt heaperemehelikud majandajad rahvast üle sõidavad. Loe edasi…
27.09.2018: EMA TAUNIB EST-FORI KATSEID TEHAST SETOMAALE VIIAEile anti teada, et Est-For Invest OÜ on jätkanud oma projekti jaoks asupaiga otsimist algsest piirkonnast kaugemal, näiteks Setomaa vallas. Kuna projekti olemus ei ole muutunud ning arendajate tegevus äratab üha vähem usaldust, siis püsib kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) endiselt tehaseprojekti suhtes kriitiline. Loe edasi…
26.09.2018: LAGERAIE LAHEMAAL — EMA VABATAHTLIKUD VAATLEJAD KAJASTAVAD RAIETÖID OTSE RAHVUSPARGI SÜDAMES. Viimastel nädalatel on kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) koordinaatorid korduvalt Lahemaa rahvusparki külastanud, sest otse Vainupea sihtkaitsevööndi kõrval piirangukaitsevööndis asuvatel eramaadel on alustatud aktiivset looduskeskkonda kahjustavat metsamajanduslikku tegevust. Tegemist on raietöödega otse rahvuspargi südames ning seetõttu on Lahemaa elanikud, kellega EMA koordinaatoritel on olnud ka varasemaid kontakte, kutsunud vabatahtlikud metsavahid raietöid jälgima. Loe edasi…
24.09.2018: EMA SOOVITAB RMK-L LOOBUDA LAGERAIEST ROOBUKA KÜLAS. Läinud nädala lõpul saatis kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) ja Saku vallale kirja, milles tõstatas kohalike inimeste soovi säilitada raudteejaama ja kohaliku aiandusühistu vahele jääva 1,9 hektari suuruse metsatuka. Kohalike jaoks leiab roheala kasutust müratõkke ja rekreatsioonialana, samuti leiavad nad, et lageraie vähendaks nende kinnistute väärtust. Loe edasi…
17.09.2018: RIIGIMETSAS LAGERAIEID PIIRAV RAHVAALGATUSE PETITSIOON SAI ESIMESE NÄDALAGA NÕUTAVAD 1000 ALLKIRJA TÄIS. Üleeelmisel laupäeval kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) algatatud rahvapetitsioon, millega soovitakse mitmeid loodussäästliku metsamajandamise võtteid laiemasse tarvitusse võtta, on nüüdseks kogunud internetis üle 1000 allkirja, mis tähendab, et Riigikogu peab selle kindlasti arutusele võtma. Sellegipoolest jääb petitsioon veel detsembri keskpaigani üles, sest eesmärgiks on poliitikute tähelepanu kindlustamiseks koguda vähemalt 10 000 allkirja. Loe edasi…
14.09.2018: EMA ON METSANDUSE ARENGUKAVA PROTSESSIS PETTUNUD. Eilsel metsanduse arengukava (MAK) 2030 probleeme kaardistavate alamtöörühmade ühiskohtumisel tuli kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) esindajatele üllatusena, et osaleda lubati vaid ühel EMA esindajal. Kodanikuühenduse hinnangul ei ole tegemist avatud ega objektiivse protsessiga, kuna keskkonnaministeeriumi otsuseid suunab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) ja Eesti Erametsaliidu (EEML) eestkõnelejate kindel käsi. Loe edasi…
8.09.2018: EMA ALUSTAB LAGERAIEKAMPAANIAT KLOOGA INFOTELGI AVAMISEGA. Täna hommikul avalikustas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) riigimetsades lageraiete olulist piiramist nõudva petitsiooni, mida on võimalik allkirjastada rahvaalgatuse lehel. Lisaks rahvapetitsioonile algab kampaania avamise raames püsimetsandust tutvustav infopäev Kloogal. Loe edasi…
5.09.2018: SOOME LAGERAIEVASTANE  RAHVAALGATUS JÕUAB EESTISSE. Lageraievastane rahvaalgatus „Lageraied ajalukku!“ („Avohakkuut historiaan!“) on viie kuuga Soomes üle 50 000 allkirja kogunud, jõudes nüüd kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) juhtimisel ka Eestisse. Keskkonnakaitseliste rahvaliikumiste globaalse koostöö tulemusel viiakse kampaania siit edasi Lätisse, Leedusse ja Poolasse ning võimalusel veelgi kaugemale, sest laialdased lageraied sünnitavad ühiskondlikke ja looduskaitselisi vastuolusid peaaegu kogu maailmas. Loe edasi…
28.08.2018: KOLMETEISTKÜMNE RIIGI ORGANISATSIOONID PROTESTIVAD IDA-VIRU JAAMADES PUIDU PÕLETAMISE VASTU. Sel nädalal anti Eesti, Iirimaa, Luksemburgi, Hollandi ja Prantsusmaa energiasektori eest vastutavatele ministritele ning ametnikele üle kahekümne viie keskkonnaorganisatsiooni poolt allkirjastatud avalik kiri. Pöördumises palutakse Eestit puidu masspõletamise plaaniga mitte edasi minna ja vannutatakse välisriike selliste arengute korral Eesti taastuvenergiastatistikat mitte ostma. Loe edasi…
11.08.2018: EMA RÄNDNÄITUS JÕUAB TARTUSSE. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) kutsub kõiki 11. augustil Tartu loodusmajas (Lille 10) avatud kunstinäitusele. Näitusele on koondatud parimad tööd EMA korraldatud kunstikonkursile “Metsa väärtus” laekunud töödele üle 200 töö koolinoortelt üle Eesti. Näitus on avatud 25. septembrini. Loe edasi…
8.08.2018: EMA PETTUSEKAHTLUSTUS KURE KINNISTUL JUHTIS TÄHELEPANU HIIGELLANKE VÕIMALDAVALE SEADUSEAUGULE. Kodanikuühendus saatis 26. juulil Keskkonnaametile ja Keskkonnainspektsioonile kahtlustuse seoses Valgamaal läbi viidud tavatult suure, 21 hektari suuruse lageraiega — tavalise lageraielangi maksimaalne lubatav suurus on 7 hektarit. Eile vastasid ametid, et antud raiel ei esinenud rikkumisi ning see oli seadustega kooskõlas, paljastades sellega seaduseaugu, mis võimaldab Metsaseaduse mõtte täitmisest mööda minna. Loe edasi…
26.07.2018: EMA KAHTLUSTAB MASTAAPSET METSAPETTUST VALGAMAAL. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks esitas täna hommikul Keskkonnainspektsioonile ja Keskkonnaametile avaldused seoses kahtlustusega mastaapses metsapettuses Valga maakonnas Tõrva vallas, kus ühele kinnistule on väljastatud tervelt 21 hektari suuruse lageraielangi jagu metsateatisi, millest suurem osa on juba ära raiutud. Loe edasi…
25.07.2018: EMA KOHTUB IDA-VIRUMAA AKTIVISTIDEGA. EMA koondab üha laiemat hulka Eestis elavaid inimesi, kodanikke, kes on oma elukeskkonna pärast mures ning soovivad poliitikasse panustada, et meie riiki ja maad aidata. Möödunud nädalal toimus Narva-Jõesuus esimene suurem kohtumine EMA koordinaatorite ning Ida-Virumaa kodanikuühenduste vahel. Vahetati väärtuslikku informatsiooni ning paika sai pandud ka esmane koostöökava. Loe edasi…
18.07.2018: NARVA HOIATUSKETT. 18. juulil toimus kodanikuühenduste kohtumine ja pressikonverents. Kokku said Eesti Metsa Abiks esindajad, Emajõe keti ja Tabivere keti eestvedajad ning Narva vastloodud kodanikuühenduse esindaja Stanislav Pupkevich. Ühiselt räägiti oma kodukohtade murekohtadest, meid ohustavast loodusreostuse tõenäolisusest, kui kuhu iganes Eestimaa paika peaks ehitatama tselluloositehas. Loe edasi…
30.06.2018: METSALAULUPIDU.  Hüpassaare rabasaarel toimunud Soomaa metsalaulupeole jõudis oma kolmsada külalist ning lauluviis ei lakanud hommikuni — saarel lauldi loojakuni, külalistemaja tipitelgis päikesetõusuni. Kohalkäinud jäid rahule nii asukoha, meeleolu kui lauludega, aga kõige enam vist kokkutulemise tundega, vanade ning uute sõprade nägemisega ja meelde tuletamisega, et meil on, mille pärast koos käia, on, mida hoida. Loe edasi…
22.06.18: EMA TUNNUSTAB VALITSUSE OTSUST TSELLULOOSITEHASE ERIPLANEERINGU LÕPETAMISE OSAS. Meenutame, et juba enne planeeringu algatamist oli ühendus seisukohal, et sellist planeeringut algatada ei tohi, informeerides sellest ka valitsuse liikmeid. EMA hinnangul sai riigi otsuse puhul eriplaneering lõpetada aga määravaks just Tartus ning Tabiveres tärganud kodanikuühenduste väljaastumine, mis on toonud tänavatele tuhandeid oma elukeskkonna kaitseks välja astunud eestlasi. Loe edasi…
16.06.2018: LOHUSALU PARKLAVAIDLUSES SAAVUTATI LOODUSSÄÄSTLIK KOMPROMISS. Kuu aega tagasi esitas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) ühes kohalike elanikega vaide Lääne-Harju vallavolikogu otsusega vastu võetud Lohusalu küla osalisele teemaplaneeringule, millega kavandati rohevõrgustiku tuumalale kokku 215 parkimiskohaga parklaid, kusjuures kolm suurt parklat kavandati otse kaitsemetsadesse. Loe edasi…
15.06.2018: METSANDUSE ARENGUKAVA 2030 KOOSTAMISPROTSESSI ESIMENE VAHEKOKKUVÕTE. Käesolevaks hetkeks on metsanduse arengukavasse kuuluvate probleemide kaardistamisega jõutud alamtöörühmade kohtumiste esmase tulemuseni ning esimese suurema vahekokkuvõtte tegemiseni. EMA aktiivil on hea meel oma kaasaelajatele teada anda, et kõik need probleemid, mis liikumise liikmete ja rahva hulgas läbi viidud kaardistamisega kodanikuühenduse tähelepanuvälja sattusid, said ka probleemidena ära kaitstud. Loe edasi…
13.06.2018: EMA SOOVITAB METSATÖÖD TULEOHU TÕTTU PEATADA. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) kutsub kohalikke omavalitsusi, kelle aladel on juba tekkinud või tekkimas viienda klassi tuleoht (vt Ilmateenistuse kaarti), kasutama oma õigust keelata metsa kasutamine inimeste ja loomade julgeoleku ning majandusliku kahju vältimise huvides. Ka Päästeamet on soovitanud praegusel ajal metsas viibimisest hoiduda. Loe edasi…
4.06.2018: EMA TOETAB VALITSUSJUHTIDE PLAANI TSELLULOOSITEHASE ERIPLANEERING KATKESTADA. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) tervitab valitsusparteide juhtide vastutulekut Tartu linna, seitsme Tartumaa valla, arvukate teadlaste ja teiste Eesti kodanike pahameele äratanud tselluloositehase eriplaneeringu peatamise osas selle arvukate puuduste tõttu. Loe edasi…
1.06.2018: LOOMAAIAS AVATAKSE NOORTE METSAKAITSETEEMALINE NÄITUS JA AUTASUSTATAKSE KUNSTIKONKURSI VÕITJAID. Reedel, 1. juunil kell 17 avatakse Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses koolinoorte kunstikonkursi “Metsa väärtus” näitus. Näitusel on eksponeeritud valik koolinoorte metsateemalisi kunstiteoseid, samuti antakse parimatele üle auhinnad. Näitus on avatud 1. juulini. Samal ajal avatakse veebinäitus ka konkursi korraldanud kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) kodulehel. Loe edasi…
30.05.2018: KODANIKUD TEAVITAVAD RIIGIKOGULASI IDA-VIRUMAA JAAMADES PUIDU PÕLETAMISE OHTLIKKUSEST. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) koguneb täna varahommikul kell 7.00-9.00 ja lõunal kell 12.00-14.00 Riigikogu esisele platsile, et arutleda teisele lugemisele mineva elektrituruseaduse muudatuse üle. Kodanike eesmärgiks on teavitada tööle saabuvaid riigikogulasi ja ühiskonda laiemalt Elektrituruseaduse muudatuses peituvast ohust, milleks on Ida-Eesti elektrijaamades puidu põletamine taastuvenergia kvootide müügi eesmärgil. Loe edasi…
29.05.2018: VIIMSILASED VAIDLUSTASID HUNDI TEELE KAVANDATUD RAIED. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas koos Viimsi elanikega vaide metsateatisele, millega kavandatakse tiheasustusalal, kõrgendatud avaliku huviga (KAH) piirkonnas harvenduse nime all raiet, mis on väljastatud metsateatise järgi hoopis lageraie, aga mitte harvenduse mahtudes plaanitud. Tegemist on Haabneeme alevikus, Hundi teel asuva viimase terviklikult säilinud metsatukaga, kus kasvab ka väärtuslikke tammepuid ning pesitseb hulgaliselt linde. Loe edasi…
28.05.2018: LOHUSALU METSADE KAITSEKS ASUTATI LOODUSSELTS. Kohalike eestvedajate sõnul on MTÜ Lohusalu Poolsaare Loodusselts loomine ajendatud tõsiasjast, et hetkel puudub Lohusalus looduskeskkonna säästva arengu eest seisev jõud, mis esindaks poolsaare elanike ning kinnisvaraomanike muresid seoses ümbritsevas looduskeskkonnas toimuvaga. Värske kodanikuühendus soovib poolsaare heaperemehelikku ning tulevikku vaatavat ja loodushoidu väärtustavat arengut. Loe edasi…
21.05.2018: EMA MÕISTAB PUIDU MASSPÕLETAMISE ELEKTRIJAAMADES HUKKA. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) teavitab nii riigikogulasi kui avalikkust, et järgmisel kolmapäeval (30.05) Riigikogus toimuv elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290SE) teine lugemine, mis sisaldab võimalust Narva elektrijaamades statistikakaubanduse raames piiranguteta puitu põletada, on kaasaegseima teadusinfo järgi säästva metsanduse printsiipidele ning Pariisi kliimaleppe eesmärkidele vastukäiv samm ning seepärast kavatsevad kodanikud astuda kõik vastusammud, et seda peatada. Loe edasi…
16.05.2018: EMA JA LOHUSALU ELANIKUD ESITASID VAIDE TEEMAPLANEERINGULE, MILLEGA KAVANDATAKSE EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMIST JA RAADAMISI. Vaie esitati Lääne-Harju Vallavolikogu otsusega vastu võetud Lohusalu küla osalisele teemaplaneeringule, millega kavandatakse rohevõrgustiku tuumalale kokku 215 parkimiskohaga parklaid. Vaidele kirjutasid alla ka mitmed kohalikud elanikud, teiste seas helilooja Arvo Pärt ja tema naine Eleonora Pärt. Loe edasi…
15.05.2018: METSAKAITSEÜHENDUS SEISAB FSC STANDARDI KOOSTAMISEL LINNURAHU JA METSAMEESTE ÕIGUSTE EEST. Kodanikuühendus ja FSC Eesti esindusorganisatsiooni sotsiaalkoja liige Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas täna omapoolsed täpsustused ja parandused hetkel välja töötatavale kohalikule säästva metsanduse standardi eelnõule, juhindudes muu hulgas sellest, et ühenduse aktivistid saaksid võimalikult arusaadaval ja auditeeritaval viisil sertifikaadi täitmise üle vabatahtlikku kontrolli teostada. Loe edasi…
 8.05.2018: KUNSTIKONKURSI “METSA VÄÄRTUS” VÕIDUTÖÖD VALITUD. Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) korraldatud kunstikonkursile “Metsa väärtus” laekus üle 200 töö koolinoortelt üle Eesti. Kunstikonkursi eesmärgiks oli innustada koolinoori mõtlema Eesti metsade seisukorra üle ja oma ideid kunstivahenditega väljendama. Aktiivsest osavõtust võib järeldada, et koolinoortele ja õpetajatele lähevad metsaküsimused korda. Noorte töödest kajastub mure meie metsade olukorra pärast. Loe edasi…
4.05.2018: METSAKAITSEÜHENDUS ALUSTAB RB TRASSI KORISTUSPÄEVAL TERVE KUU VÄLTAVAID TEAVITUSTALGUID. Eesti Metsa Abiks (EMA) ootab inimesi üle kogu Eesti väljendama oma meelsust kohaliku keskkonnahoiu teemadel. Kampaanias osalejad lähevad üksi või gruppidena mõnda looduskaunisse, hävimisohus, juba hävitatud või isiklikult olulisse paika, teevad endast seal pilti ning jagavad seda sotsiaalmeedias hashtagiga #minaelansiin. Kampaania vältab 1. juunini. Loe edasi… 
23.04-27.04: RAHVUSVAHELINE METSAKAITSEMIITING MÖÖDUS EDUKALT. Kohtumisel osales kahekümne üheksa organisatsiooni esindajaid kahekümne neljast riigist ja arutuse alla tulid Eesti, Malaisia, USA, Indoneesia, Slovakkia ja Venemaa metsandusprobleemid ning edasiminekud nende lahendamisel. Koha peal otsiti ühist nägemust biomassi elektriks põletamise osas ning valmistati ette ühispöördumine Tartu kodanike, teadlaste ja linnavalitsuse toetuseks Est-For Investi poolt kavandatava tselluloositehase asjus. Loe edasi…
20.04.2018: NOAROOTSIS TOIMUVAL RAHVUSVAHELISEL METSAKAITSEORGANISATSIOONIDE NÄDALASEL MIITINGUL ARUTATAKSE KA TARTU TSELLULOOSITEHASE KÜSIMUST. Metsa kaitsele ja tööstuse keskkonnamõju vähenemisele pühendunud võrgustike iga-aastasele kohtumisele tuleb osalejaid 22 riigist ja 29 organisatsioonist, arutuse alla tulevad nii rahvusvaheline paberi- ja biomassiturg, kogukondade võimustamine, kliimaküsimused, üldstrateegiad kui üksikjuhtumid. Kolmapäeval toimub matk Soomaa rahvuspargis. Loe edasi… 
18.04.2018: RINGKONNAKOHUS RAHULDAS EMA MÄÄRUSKAEBUSE NURSIPALU RAADAMISE ASJUS. Möödunud aasta lõpul andis kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Tallinna ringkonnakohtusse määruskaebuse, milles paluti Tallinna halduskohtu poolse tagasilükkava määruse tühistamist ning esialgse kaebuse menetlusse võtmist, et tuvastada Keskkonnaameti pea 100 hektarilist Nursipalu raadamist lubanud otsuse ebaseaduslikkust. Tänaseks on Ringkonnakohus määruskaebuse rahuldanud. Loe edasi…
17.04.2018: EMA PÖÖRDUS NARVA-JÕESUU ELANIKE TOETUSEKS KOHALIKE OMAVALITSUSTE POOLE. Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis täna hommikul kohalikele omavalitsustele pöördumise, milles avaldatakse toetust Narva-Jõesuu ja Narva elanikele, kes soovivad alal asuvate riigimetsade kaitse alla võtmist.  Pöördumises meenutati ka tuntud tõsiasja, et tegemist on ühe Eesti vanima ajaloolise kuurortlinnaga, mille majesteetlikud rannaäärsed männimassiivid on aluseks tervele kohalikele elanikele eluks vajalikule ettevõtlusvõrgustikule. Loe edasi…
12.04.2018: METSAKAITSJAD TOETAVAD 400 KIRJA. Kuna planeeritav trass ohustab metsade terviklikkust, veerežiimi, rabasid ja looduslikke pühapaikasid, ning ka seetõttu, et projektil puudub vajalik läbipaistvus, avaldab kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks Rail Balticu kriitikutele toetust. Loe edasi…
9.04.2018: SOOMAA RAIERIKKUMISTE ÜLE ALUSTATI VÄÄRTEOMENETLUST. Kuu aja eest tegi kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Keskkonnainspektsioonile (KKI) avalduse seoses Soomaa rahvuspargis toimunud raietega. Praeguseks on ühenduse kahtlustused kinnitust leidnud, kuna kõnesolevas asjas on inspektsioon alustanud väärteomenetlust juba kahe rikkumise osas. Loe edasi…
6.04.2018: EKSPERDID PALUVAD TÕRMA HIIEMÄE RÜÜSTAMINE KOHESELT PEATADAEile esitas Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu liige Tiit Kaasik Muinsuskaitseametile taotluse Rakvere lähistel asuval ajaloolisel Tõrma hiiemäel toimuvate raietööde peatamiseks. Raietööd avastas Kaasik juhuslikult päev varem, teavitades koheselt nii saetöölisi kui maaomanikku ja selgitades neile, et käsilolevate töödega on tegemist püha paiga rüvetamisega, millega eksitakse nii pärandipaiga hoidmise kui esivanemate tavade vastu. Loe edasi…
5.04.2018: EMA MESINIKETIIB KOHTUS MAAELUMINISTRIGAKodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) ühes mesinike delegatsiooniga kohtus maaeluminister Tarmo Tammega, et meenutada ministrile pestitsiidide liigse kasutamisega kaasnevaid kahjusid, millega mesinikud mesilaste suremise näol pidevalt kokku puutuvad. Külastuse eesmärgiks oli uurida ka seda, millise poole valib Eesti peatselt toimuval Euroopa Liidu liikmesriikide hääletusel kõikidele tolmeldajatele ülimalt kahjulike neonikotinoidide keelustamise üle. Loe edasi…
4.04.2018: EMA PÖÖRDUMINE AJENDAS ÕIGUSKANTSLERIT TEGEMA PARANDUSETTEPANEKUT METSATEATISTEST TEAVITAMISE KORRALE. Eesti Metsa Abiks (EMA) tegi käesoleva aasta alguses õiguskantsler Ülle Madisele avalduse, milles juhitakse tähelepanu praeguse metsateatiste menetlemise korra vastuoludele haldusmenetluse ja hea halduse tavaga. Ühenduse pöördumine ajendas õiguskantslerit ettepanekule metsateatiste senise menetluskorra parandamiseks, võimaldamaks kõrvalkruntide omanike paremat kaasamist kavandatavatesse raietesse. Loe edasi…
2.04.2018: EMA KAARDISTAB METSANDUSPROBLEEME. Eesti Metsa Abiks (EMA) osaleb kõigi nelja metsanduse arengukava alamtöörühma töös ning on teostanud probleemide kaardistuse nii ökoloogia, sotsiaalia, majanduse kui kultuuri valdkonnas. Probleemide kaardistamine toimus EMA võrgustikku koondunud huvirühmade ning sõltumatute vaatlejate poolt edastatud informatsiooni ja tähelepanekute põhjal, missugust protsessi alustas vabaühendus 2017. aasta sügisel. Loe edasi…
22.03.2018: METSANDUSE ARENGUKAVA TÖÖRÜHM KOGUNES ESIMEST KORDA. Järgmise kümnendi metsanduse arengukava koostamise eest vastutab asjaomastest huvirühmadest moodustatud töörühm, kes seisab keerulise, aga seda vajalikuma ülesande ees – saavutada enam kui aasta väldanud metsasõja lahendamiseks ühiskondlik kokkulepe ja muuta säästev metsandus sõnakõlksust reaalsuseks. Loe edasi…
22.03.2018: ÜHENDUSED ANDSID KULTUURIMINISTRILE ÜLE PÖÖRDUMISE PÜHAPAIKADE PÄÄSTMISEKS. Täna hommikul kohtusid Eesti Metsa Abiks (EMA), Hiite Maja, Maavalla Koda ja Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse esindajad kultuuriminister, et anda üle pöördumine looduslike pühapaikade päästmiseks. Pöördumise üleandjad rõhutasid, et hetkel on riigi tegematajätmiste tõttu tekkinud olukord, kus kellelgi meie hulgast pole võimalik välistada, et ta ei söö lõunat hiiepuust laua taga ega kasuta tualetis ristipuidust paberit. Loe edasi…
20.03.2018: EMA AVALDAS ÜLEVAATE KÜMNETEST MAJANDUSTEGEVUSE KÄIGUS RÜÜSTATUD PÜHAPAIKADEST. Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse juhataja Ahto Kaasiku koostatud põhjaliku ülevaate Eestis viimaste aastakümnete jooksul rüüstatud hiiepaikadest, ristipuudest ja muudest looduslikest pühapaikadest. Ülevaates kirjeldatakse süstemaatilisi riiklikke menetlusi, mis sellist rüüstamist võimaldavad. Loe edasi…
13.03.2018: METSANDUSE ARENGUKAVA AVAÜRITUS MÖÖDUS ELAVALT. Kohal oli nii metsaomanikke, teadlasi, puidutööstureid, kultuuritegelasi, turismiettevõtjaid, ajakirjanikke kui metsaasjade vastu huvi tundvaid kodanikke. Ürituse käigus joonistusid selgelt välja kaks erinevat osapoolt, mille rahvalikum osa pooldab metsade säästvamat, metsamajandajate ring aga veelgi intensiivsemat kasutust. Loe edasi…

12.03.2018: KODANIKUÜHENDUSE HINNANGUL EKSITAB INSPEKTSIOON AVALIKKUST. Eesti Metsa Abiks saatis Keskkonnainspektsioonile täiendava järelpärimise seoses KKI avaldusega, mille kohaselt polevat Soomaa raiete asjus lumeolude tõttu võimalik lõplikku seisukohta anda. Ühenduse hinnangul oleks KKI pidanud väljenduma konkreetsemalt, selgitades, milliseid rikkumisi on võimalik kohe tuvastada ning milliseid lume sulades, sest vastasel juhul jääb mulje, nagu üritaks inspektsioon võimalikku rikkumist pehmendada. Loe edasi…
9.03.2018: EMA PEATAS SOOMAA RAIED. Üleeile esitas Eesti Metsa Abiks Keskkonnainspektsioonile (KKI) ja Keskkonnaagentuurile (KAUR) avaldused, paludes Soomaa raied viivitamatult peatada ning tellida uus, auditeeritud inventeerimine, mis hoiaks ära edasise keskkonnakahju põhjustamist. Ametkondade sõnul on tegemist väga tõsiste süüdistustega ja vahetult pärast avalduse esitamist Soomaa raied peatati. Täna saatis EMA KKI-le täiendavad küsimused. Loe edasi…
7.03.2018: EMA KAHTLUSTAB METSAPETTUST RAHVUSPARGI SÜDAMES. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks esitas ametkondadele avalduse, paludes Soomaa raied viivitamatult peatada ning tellida uus, auditeeritud inventeerimine, mis hoiaks ära edasise keskkonnakahju põhjustamist. EMA andmetel tellis Soomaal kasutusvaldust omav osaühing looduskaitsealal paikneva metsa kohta uued inventeerimisandmed, et hiilida mööda Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast. Loe edasi…
5.03.2018: EMA PÄÄSTIS LOODUSVÄÄRTUSED. Möödunud suvel saatis kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks Keskkonnaametile vastuväited seoses kolme Tallinna pargi kaitse alt välja arvamisega. Praeguseks on dendroloog Olev Abneri läbi viidud ekspertiis kindlaks teinud, et EMA poolt osutatud parkides leidub lausa riikliku looduskaitsetähtsusega puid ning põõsaid. Loe edasi…

1.03.2018: ARENGUKAVA TÖÖRÜHMA ARUTELU. EMA kohtus Keskkonnaministeeriumi juhtivametnikega, selgitamaks, et kodanikuühenduse esindajad soovivad kaasa lüüa kõigis metsanduse arengukava töörühma valdkondades, kuuludes nii kultuurilisse, ökoloogilisse, sotsiaalsesse kui majanduslikku alamtöörühma, sest kodanikuühenduselt arengukavale esitatav lähteülesanne puudutab kõiki metsanduse valdkondi. Loe edasi…

26.02.2018: EMA KOHTUS RIIGIHALDUSE MINISTRIGA. Arutleti tselluloositehase kavandamise küsimuse üle, sealhulgas selgitas Eesti Metsa Abiks avalikkuse suure vastuseisu põhjuseid ning uuris, mil moel saaks eriplaneeringu praegust protsessi RMK ja Est-For Investi poolt plaanitud ning riigile kahjuliku koostöökokkuleppe kavandamise valguses katkestada. Loe edasi…
20.02.2018: KOHTUMINE MINISTEERIUMIS. Eesti Metsa Abiks delegatsioon kohtus Keskkonnaministeeriumi juhtivametnikega, et selgitada säästva metsanduse pooldajate ootusi uue metsanduse arengukava koostamise protsessis. Keskkonnaministeeriumi sõnul on Metsandusnõukogus juba välja käidud ettepanek kaasata EMA MAK juhtgruppi, mis jaotatakse omakorda üksteisega lõimuvateks töörühmadeks. Loe edasi…
14.02.2018: EMA KÄIS PARTNERLUSPÄEVAL. Keskkonnaministeeriumis toimus partnerlusorganisatsioonidele ja huvilistele korraldatud arutelupäev, kus koonduti erinevatesse keskkonnavaldkondadega tegelevatesse töötubadesse ning arutleti nii probleemide kui võimalike lahenduste üle. EMA esindajad võtsid osa metsanduse, maapõue ja vete teemalistest töötubadest. Loe edasi…
13.02.2018: RMK RIIVAB KOLGALASTE USALDUST. Möödunud suvel RMK ja Lahemaa rahvuspargi serval asuva Kolga kogukonna vahel sõlmitud kaasamiskokkulepe, mis pidi olema esimene omataoline Eestis ning pakkuma kohalikele elanikele suuremat kaasarääkimisvõimalust riigi poolt plaanitud raietes, sai kodanikuühendusele Eesti Metsa Abiks teateid jaganud kolgalaste sõnul rahva usaldust oluliselt riivava lõpu.  Loe edasi…
9.02.2018: EMA KORRALDAB NOORTE KUNSTIKONKURSI “METSA VÄÄRTUS”. Kutsume III kooliastme (7.-9. klasside) ja gümnaasiumite õpilasi osalema kunstikonkursil “Metsa väärtus”, et mõelda üheskoos Eesti metsade seisukorra ja tuleviku üle ning avaldada oma mõtteid kunstivahendeid kasutades. Töid hindab kunstnikest, kunstiõpetajatest, bioloogidest ja EMA aktivistidest koosnev žürii, tööde esitamise tähtaeg on 15. aprillil. Loe edasi…5.02.2018: KESKKONNAAMET RIKKUS LOODUSKAITSESEADUST. Läinud nädala lõpul pöördus EMA Keskkonnaameti ning Keskkonnainspektsiooni poole, et teavitada raiest värbkaku piiritletud elupaigas. Ehkki Keskkonnaamet selgitas juba samal pärastlõunal, et raie on nende hinnangul seaduslik ning linnule suhteliselt ohutu, eksis ta andmeid avalikustades Looduskaitseseaduse vastu. Loe edasi…
2.02.2018: RAIE KAKU PESITSUSALAS. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks saatis täna hommikul Keskkonnaametile ja Keskkonnainspektsioonile kaebuse, kuna riiklikud ametkonnad lasid viimaste päevade jooksul lagedaks raiuda saja-aastase männiku otse kaitsealuse värbkaku püsipesitsusalas. Raieid ei aidanud peatada ka tööde algust pealt näinud inimeste protest. Loe edasi…
30.01.2018: EMA PÖÖRDUS ÕIGUSKANTSLERI POOLE. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis õiguskantslerile pöördumise, milles juhib tähelepanu vastuoludele Metsaseaduse määruses, mis puudutavad metsateatiste menetlemise korda. Loe edasi…
25.01.2018: EMA SAI RAHVA LEMMIKUKS. Kuigi varasematel aastatel on Keskkonnaministeerium andnud Keskkonnateo rahvahääletuse võitjale ka keskkonnateo auhinna ning sellega kaasneva 5000-eurose preemia, siis sel aastal ministeeriumi ja rahva arvamus kokku ei langenud. Loe edasi…

24.01.2018: RMK AUDITI TULEMUSED PALJASTASID RÄNGAD RIKKUMISED. FSC säästva metsamajandamise auditi tulemused, millele esitas omapoolsed kogutud tähelepanekud ka ühendus Eesti Metsa Abiks, on viimaks avalikkuse ette jõudnud, kuid midagi rõõmustavat neist paraku ei selgu. Loe edasi…
19.01.2018: AVALDASIME HUNTIDELE TOETUST. EMA kogunes hommikul Norra saatkonna ette, et avaldada toetust Loomuse ja Norra loomakaitsjate poolt juhitavale hundikaitsekampaaniale ning tuletada meelde, et ka Eestis on vaja seda väärikat suurkiskjat hoolsamalt hoida. Loe edasi…


16.01.2018: EMA SAI RAHVUSVAHELISE BIOENERGIA TÖÖRÜHMA JA FSC-KOJA LIIKMEKS. Eestiga seostub kõnealune töörühm nii plaanitava tselluloositehase kui Auvere jaama pärast, FSC Hea Metsanduse Koja liikmeks astumine annab aga vabatahtlikele metsavahtidele uusi võimalusi. Loe edasi…
9.01.2018: EMA TOETAB ÜLESKUTSET METSADE ERIOLUKORRA KEHTESTAMISEKS. Kodanikuühenduse hinnangul ei peaks eriolukord piirduma vaid märja aastaajaga, vaid minema üle kestlikuks ja proportsionaalseks Eesti metsa- ja puidusektori kahandamisplaaniks. Loe edasi…
9.01.2018: KESKKONNAKOMISJON TOETAS EMA ETTEPANEKUT. Ettepanekus on juhitud tähelepanu sellele, et Eesti metsanduse tuleviku planeerimisse peavad lisaks ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike huvide esindajatele olema kaasatud ka kultuuriliste huvide esindajad. Loe edasi…
6.12.2017: NURSIPALUGA RINGKONNAKOHTUSSE. Kohtu praeguse seisukoha järgi ei ole vaja raie ebaseaduslikkust enam uurida, kuna mets on juba maha võetud, aga ebaseadusliku praktika kordumise ohu tõttu palub kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks kaebust tagasi lükkava määruse tühistamist ning esialgse kaebuse menetlemist. Loe edasi…
19.12.2017: METSASEADUSE MUUDATUSETTEPANEK. EMA esitas üheskoos kaheteistkümne metsaühistu ja -seltsinguga omapoolsed ettepanekud metsaseaduse muudatusele, võimaldamaks kaasata metsanduse arengukava koostamisse tänasest tasakaalustatumalt oluliste huvirühmade esindajaid ning arvestamaks kõnealuse kava koostamisel rohkem valdkondadeüleste alusdokumentidega. Loe edasi…
15.12.2017: MEELEAVARDUS MÖÖDUS EDUKALT! Tuisusele ilmale vaatamata olid säästva metsanduspoliitika edenemisest huvitatud organisatsioonide ja huvirühmade eestvedajad kohale tulnud üle kogu Eesti, tervitades lootusrikkalt ühiseid ettevalmistusi järgmise kümnendi metsanduse arengukava koostamiseks.  Loe edasi…

11.12.2017: EMA KAEBUS JÕUAB RIIGIKOHTUSSE. Kodanikuühendus on endiselt seisukohal, et rahvast pole kaasatud tehase planeerimise esmasesse faasi, kuna avalikkuse kaasamine toimub alles asukoha planeerimise protsessis. Loe edasi…


27.11.2017: EMA EI TOETA RMK DIVIDENDIDE TÕSTMISE PLAANI. Kuna alkoholiaktsiisi tõusu vähendamisest tekkinud eelarveauku kavatsetakse muu hulgas katta RMK dividendide tõstmisega, siis teavitas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks ministeeriumeid ja avalikkust selle plaani varjupoolest. Loe edasi…
17.11.2017: NÕUPIDAMINE HUNDITEADLASEGA. Edendamaks viimastel nädalatel EMA seltskonnas lahvatanud arutelu hundijahi ning laskmiskvootide teemadel, kohtus kodanikuühenduse meeskond Keskkonnaagentuuri spetsialisti Marko Kübarsepaga, et saada veidi rohkem teada selle erakordse looma ja tema eripärade kohta. Loe edasi…

6.11.2017: NURSIPALU RAIED HALDUSKOHTUS. EMA ja seltsing Inimsõbralik Nursipalu andsid Keskkonnaameti Nursipalul toimunud raiete asjus kohtusse. Kaitseministeeriumi algatusel raadati pea sada hektarit vähem kui nädala aja jooksul. Loe edasi…

3.11.2017: EMA OSALES LINNUJAHIKOOSOLEKUL. Diskussioon kaitsealadel korraldatava linnujahi üle muutus aeg-ajalt üsna teravaks, kuna põrkusid kaks täiesti erinevat nägemust – ühe poole meelest ei tohiks kaitsealadel üldse mingisugust jahti korraldada, teised jälle leiavad, et isegi kaitsealadele seatavad piirangud on liiast. Loe edasi…
2.11.2017: EMA KOHTUS KESKKONNAMINISTER KIISLERIGA. Kõnealuse kohtumise organiseeris EMA kaasamismeeskond peale pressiteadet, milles lugupeetud minister avalikkusele teada andis, et Eesti Metsa Abiks õhutavat “tüli ja vaenu”, kuna meie ühendus on pöördunud tselluloositehase planeeringu menetlemise asjus Ringkonnakohtu poole. Loe edasi…

25.10.2017: RIIGIKOGUS TOIMUS SÄÄSTVA METSANDUSE KONVERENTS. Mastaapne ühisprojekt teadlaste, kodanikuaktivistide, keskkonnaühenduste, ettevõtjate ja poliitiliste struktuuride vahel möödus sisukalt ja lootustandvalt. Kuulama ja debateerima oli tulnud nii riigikogulasi, ametnikke, RMK töötajaid kui mitmeid teisi seni looduskaitsjatele vastandatud huvirühmasid. Loe edasi…
16.10.2017: EMA KOONDAS RMK RIKKUMISED AUDITIKS. Täna hommikul edastasime FSC säästva metsanduse sertifikaati haldavale NEPConile üle meiepoolsed märkmed Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamajandusliku tegevuse kohta, seades küsimuse alla praeguse metsandusliku tegevuse vastavuse FSC sertifikaadi nõuetele. Loe edasi…

12.10.2017: EMA OOTAB MINISTEERIUMILT TÜLI ASEMEL KOOSTÖÖD. Täna saatis kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks avaliku kirja keskkonnaminister Siim Valmar Kiislerile, kes teatas eile pressi vahendusel, et EMA õhutavat tselluloositehase vastu kohtusse minnes ühiskonnas tüli ja vaenu. Loe edasi…

9.10.2017: EMA KAEBAS TEHASE KAVANDAJAD RINGKONNAKOHTUSSE. Toetume oma määruskaebuses Århusi konventsioonile ja Euroopa parlamendi ning nõukogu direktiivist tulenevale kaebeõigusele, kuna tehase rajamise puhul on kodanikud ja huvigrupid algsest otsustusprotsessist kõrvale jäetud. Loe edasi…
29.09.2017: INSPEKTSIOON HAKKAS VELISE JUHTUMIT UURIMA. Tänu EMA põhjalikele raportitele algatas Keskkonnainspektsioon viimaks väärteomenetluse raiete asjus, mille üle kohalik elanik juba kuid tulemusteta kaevanud oli. Loe edasi…


22.09.2017: KODANIKUD KOHTUSID SUPERMINISTEERIUMIS TEHASE KAVANDAJATEGA. Kohtumine toimus ministeeriumide ühishoones ning selle peamiseks teemaks oli küsimus, kas Eesti ühiskonna ootused meie metsaressursi kasutamisele vastavad ettevõtjate plaanidele massiivsest tselluloositööstusest või eksisteerib ka alternatiivne nägemus. Loe edasi…
20.09.2017: ALUSTASIME KANDIDAATIDE TEAVITAMISE KAMPAANIAT. EMA alustas täna hommikul poliitilisele aktiivsusele üles kutsuvat kampaaniat „Teavita kandidaati“, et uurida kohalike omavalitsuste eel erinevate piirkondade kandidaatidelt, milline on nende nägemus linna või asula haljastuse- ja keskkonnapoliitikast. Loe edasi…
19.09.2017: EMA LÄHEB EST-FORI VASTU KOHTUSSE. Andsime eile Tallinna halduskohtusse esmase õiguskaitse taotluse ja kaebuse, milles soovitakse ettevõtte Est-For Invest poolt kavandatava tselluloositehase püstitamisega seotud haldusaktide tühistamist. Loe edasi…
10.09.2017: RMK PLANEERIMISE PÄEV. EMA vaatlejad osalesid riigimetsa majandajate korraldatud üritusel nii Viimsis, Põlvamaal kui Võrus. Rahvast oli esimeses kahes kohas päris palju kokku tulnud, Võru kandis oli seevastu rahulikum. Loe edasi…

25.-27.08.2017: EMA SUVELAAGER MOOSTES. Nädalavahetusel Põlva lähedal toimunud suvelaagris oli enam kui kolmekümnel metsakaitsjal võimalik lähemalt tuttavaks saada ning ühenduse selle aasta töökava üheskoos läbi arutada. Otsustati, et edaspidi hakkab aktiiv kohtuma kaks korda kuus: ühe korra Tallinnas, teise Tartus. Loe edasi…

25.08.2017: VELISE VAJAB PAREMAT KAITSET. EMA tegi keskkonnaametile ettepaneku karmistada Velise jõe piiranguvööndis toimuvate raiete tingimusi seoses seal hiljuti toimunud keskkonnarikkumistega. Kodanikuühendus juhib tähelepanu, et piirkonnas asuvad mitmesugused haruldased looduskaitsealused liigid, muu hulgas must-toonekurg ja harvaesinev magevee-punavetikas. Loe edasi…

23.08.2017: ESITASIME VELISEST TÄIENDAVAD MATERJALID. Tegemist on olulise tõendusmaterjaliga Velise jõe ääres toimunud rikkumiste kinnituseks ning inspektorite poolse ametikohustuste eiramise kohta. Juhime keskkonnajärelvalve ametnike tähelepanu ka aegjärksele raiele veekaitsevööndis, mille puhul on ebaselge, missugust väidetavalt veekaitselist otstarvet need peaksid täitma. Loe edasi…
22.08.2017: EMA ALARMEERIS VELISE OLUKORRAST. Tegime keskkonnajärelvalvele avalduse seoses Velise jõe ääres toimunud raietöödega, mille puhul on eksitud nii Veeseaduse kui ka hooldus- ja sanitaarraie tingimuste vastu. Rikkumisi toime pannud isikud tuleb vastutusele võtta ning ametnikepoolset kontrolli tuleb karmistada, et vastutustundetud majandajad ei kasutaks võimalust looduse laastamise arvelt hõlptulu teenida. Loe edasi…
16.08.2017: KIIRE REAGEERIMINE PÄÄSTIS HARKU JÄRVE ÄÄRSED METSAD! Kaks nädalat tagasi vaidlustas EMA ühes kohalike elanike ja Harku vallavalitsusega järve äärsetele metsadele väljastatud lageraieload, kuna load olid kohaliku üldplaneeringuga vastuolus. Tänaseks on metsad tänu rahva kiirele ja aktiivsele tegutsemisele päästetud. Loe edasi…

15.08.2017: HARKU METSADEGA KESKKONNAAMETIS. Toimus EMA algatatud ja valla ning kohaliku kogukonna toel esitatud Harku järve äärsete lageraielubade vaide arutelu. Keskkonnaametisse olid kutsutud kodanikuliikumise, kohaliku kogukonna ja vallavalitsuse esindajad ning raie taotleja, Austraalias elava maaomaniku täielike volitustega esindaja Martin Teder. Kõik osapooled peale härra Tederi olid arutelule ka kohale tulnud. Loe edasi…
12-13.08.2017: EMA LOODUSLAAGRIS KÜLASTATI NII VANEMAID METSI KUI VÄRSKEID LANKE. Bioloogi ja õppejõu Tõnu Ploompuu juures toimunud looduslaager kujunes osalenutele põnevaks ja loodetavasti ka harivaks kogemuseks. Kokku käis laagrist läbi 15 metsahuvilist. Loe edasi…

2.08.2017: RAHVAS KOGUNES HARKU JÄRVE LÄÄNEMETSADE KAITSEKS. Kohal olid nii Harku elanikud, EMA koordinaatorid kui ka vallavalitsuse esindajad. Lageraiet soovivate maade omanik jättis kohalike kontaktikatsetele vaatamata koosolekule tulemata. Loe edasi…
28.07.2017: VAIDLUSTASIME HARKU JÄRVE ÄÄRSETE METSADE RAIELOAD. Täna hommikul edastas EMA Keskkonnaametile Harku järve äärsete metsamassiivide raielubasid vaidlustav pöördumine, kuna meie hinnangul on amet lubasid väljastades puudulikult hinnanud Harku valla üldplaneeringus sätestatud raiepiiranguid. Loe edasi…
26.07.2017: ESITASIME KESKKONNAAMETILE PARKIDE KAITSEKS VASTUVÄITED. Kodanikuühenduse korraldatud vaatluste põhjal on amet Tallinna parkide loodusväärtusi valesti hinnanud ning võib põhjustada parkide kaitse alt välja arvamisega linlastele olulise haljastuse hävinemist. Samuti tekitab küsimusi, miks on kinnisvaraarendajatel lastud osad kaitsealustest loodusväärtustest hävitada. Loe edasi…
22.06.2017: KOLGA KAASAMINE PÄÄDIS ÜHISE RAIEKAVAGA. Kohaliku kogukonna esindajate ja RMK poolt allkirjastatud kaasamiskokkuleppes pandi paika, mis mahus ja mil viisil majandatakse järgmise kümne aasta jooksul Kolga aleviku lähiümbruse riigimetsi. Loe edasi…
26.07.2017: EMA KAASATI TSELLULOOSITEHASE ERIPLANEERINGUSSE. Kaardistame juba praegu võimalike lisauuringute vajadust ning korrastame viimastel kuudel alanud diskussiooni, et selgitada ärimeestele võimalikult konstruktiivselt, miks me Est-For Investi laadset määratut tööstusmassiivi Emajõe kallastele lubada ei saa. Loe edasi…
8.07.2017: EMA KORISTAS STROOMIL! Kogunesime Merimetsa kaitsealal, et korjata metsast prügi, uurida piirkonna loodust ja pidada üheskoos nõu, mida kodanikena metsa ning looduse käekäigu edendamiseks teha saab. Nentisime heameelega, et metsaalune oli võrdlemisi hästi hoitud, kaitseala ise võiks seevastu suurem olla. Loe edasi…

7.07.2017: EMA PALUB RAIERAHU! Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks soovib pöörata avalikkuse ja seadusandjate tähelepanu metsaseaduse muutmise olulisusele, kehtestamaks Eesti Ornitoloogiaühingu tungival soovitusel nelja kuu pikkuse raierahu nii riigi- kui erametsades ning seada vastavad piirangud ka asulates tehtavatele raietöödele. Loe edasi…
15.06.2017: TEHASE KAVANDAJATE TEINE VASTUSKIRI. Saabus hiiglaslikku tselluloositehast kavandavate ärimeeste vastus EMA liikujate poolt saadetud täpsustavatele arupärimistele. Spetsiifilistele küsimustele tehase tootmisprotsessi ning intensiivmetsanduse mõjude kohta meie maastikele ei saadud aga vastuseid selgi korral. Loe edasi…

25.05.2017: TEINE AVALIK KIRI TEHASE KAVANDAJATELE. Täna hommikul saatis EMA tselluloositehast kavandavatele ärimeestele järjekordse selgitava kirja, et põhjendada inimeste ettevaatust kavandatava tselluloositööstuse asjus. Tegemist on juba kolmanda avaliku kirjaga rahva ning ärimeeste vahel toimunud kirjahetuses. Loe edasi…


13.05.2017: TARTUS AVALDATI MEELT! Raekoja platsile kogunes üle 150 inimese, kes avaldasid meelt Eesti puidutöösturite poolt plaanitava hiiglasliku tselluloositehase vastu. Üritust soosisid nii ilm kui kohale tulnud inimesed. Sõna võtsid linnapea Urmas Klaas, ökosemiootik Timo Maran, kirjanikud Kristiina Ehin, Contra ning Merca ja paljud teised. Loe edasi…
8.05.2017: TEHASE KAVANDAJATE TEINE INFOÜRITUS. Seekordne kaasamiskoosolek, millest ühendus Eesti Metsa Abiks taas vaatlejana osa võttis, toimus Tartu Ülikoolis. Kohal olid nii teadlased, Tartu inimesed kui metsa käekäigust huvitatud kodanikuaktivistid. Arutelu läks küll pingeliseks, ent selgeid vastuseid ei saadud selgi korral. Loe edasi…

5.05.2017: ANTI ÜLE AVALIK KIRI TSELLULOOSITEHASE KAVANDAJATELE. Liikumisse Eesti Metsa Abiks kuuluvate inimeste koostöös valmis avalik kiri Lõuna-Eestisse tselluloositehast kavandavatele ärimeestele. EMA juhtis tähelepanu tehase suurele puiduvajadusele ning ühiskonna ootustele areneda riigina metsade säästvama majandamise suunas. Loe edasi…

1.05.2017: EMA MATKAS VORBUSELE! Tähistasime kevade algust Vorbuse raudteesilla juurde toimunud uurimisretkega, kuna just sinna on langenud Eesti puidutöösturite esimene asukohavalik hiiglasliku tselluloositehase kavandamisel. Otse raudteesilla all nägime ka jäälindu. Loe edasi…
12.04.2017: TEHASE KAVANDAJATE ESIMENE INFOÜRITUS. Eesti Metsa Abiks osales vaatlejana Eesti Maaülikoolis toimunud infopäeval, kus tehase rajamise eestvedajad Margus Kohava ja Aadu Polli kokku tulnutele oma plaane ja nägemust tutvustasid. Tutvustusele järgnenud arutelul võtsid sõna nii teadlased kui Tartu linna elanikud, väljendades tõsist muret tehase ehitusplaanide suhtes. Loe edasi…

7.04.2017: TEINE TEHASE TEEMALINE PÖÖRDUMINE. EMA andis Tartu linnapeale Urmas Klaasile ja Tartu maavanemale Reno Laidrele Tartumaa ja Tartu linna elanike nimel üle avaliku pöördumise, milles palutakse, et neid kaasataks linna külje alla kavandatava tselluloositehase rajamisplaanidesse. Loe edasi…

3.04.2017: ESIMENE TEHASE TEEMALINE PÖÖRDUMINE. Täna hommikul saatis kodanikuühendus avaliku pöördumise Riigikogule ning rahandus-, keskkonna- ja siseministeeriumile, paludes rahva kaasamist tohutu tselluloositehase kavandamisplaanidesse. Pöördumises juhiti tähelepanu ohuteguritele metsa ning vee osas. Loe edasi…

23.03.2017: KOGUNESIME NURSIPALU VÄRAVAS! Kuna riigikaitsekomisjon külastas väljasõiduistungi raames Nursipalu harjutusvälja, siis kogunesid EMA aktivistid samal ajal väljaku värava juurde, et tervitada väljasõiduistungile siirduvat riigikaitsekomisjoni ning avaldada oma rahulolematust seoses polügooni arendusprojektiga. Tõstatati küsimus, kas riiki saab kaitsta oluliste loodusväärtuste hävitamise hinnaga.  Loe edasi…
14.03.2017: EMA KÄIS KESKKONNAKOMISJONIS KERETÜ KAITSEKS KÕNELEMAS. Selgitasime komisjonis, et kodanikud on kaitseministeeriumi poolse metsaraadamisplaani vastu, sest selle käigus hävitataks 1,6 ruutkilomeetrit põlismetsa otse kaitsealuste liikide kõrval ning kuivendataks ka sealset sood, minnes sellega eksperthinnangu soovituste vastu. Loe edasi…


24.02.2017: LAGERAIED VIIMSIS NÖRRITASID KOHALIKKE ELANIKKE. EMA vaatlejad käisid koos kohalikega RMK raieid vaatamas ning möönsid, et enam kui kümne hektari viisi loodusliku ning sotsiaalse väärtusega Viimsi metsi on hävitatud. Loe edasi…

20.02.2017: ÜHENDUS PALUB RIIGILT KERETÜ SÄÄSTMIST. Kaitseala moodustamisega on venitatud juba aastaid, kuigi loodusteadlased hindavad sealset liigilist mitmekesisust ning leiavad, et selle mitmekesisuse säilitamiseks on looduskaitseala võimalikult kiire moodustamine hädavajalik. EMA esitas kaitseala võimalikult kiireks moodustamiseks avaliku pöördumise. Loe edasi…

31.01.2017: KOLGA KAASAMISKOOSOLEK. RMK, kes on planeerinud Lahemaa rahvuspargi servale massiliselt lageraieid, on ühiskonna kõrgendatud tähelepanu tuules astunud sammu kodanikele lähemale ja üritanud neid raieplaneerimisse rohkem kaasata. Loe edasi…

17.01.2017: METSANDUSTEEMA KESKKONNAKOMISJONIS. Kodanike algatatud avalik
kiri ning sellele kogutud allkirjad tõid metsandusliku kriisi Riigikogu keskkonnakomisjoni
istungi keskseks teemaks. Komisjoni istungil osalesid ka maaelukomisjoni liikmed ning
kaasatud olid mitmesugused osapooled.  Loe edasi…
16.12.2016: EMA ESIMENE KOGUNEMINE! Keskkonnaministeeriumi ees toimus kuuskede
raievanuse langetamise ning intensiivse metsamajandamise vastane pikett, mis tõi kokku sadu
meeleavaldajaid. Ühtlasi loetakse seda sündmust EMA liikumise sünnihetkeks. Loe edasi…