12.03.2018: EMA AVALDUS KESKKONNAINSPEKTSIOONILE SOOMAA RAIETE ASJUS

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks
12.03.2018

 

Lugupeetud Keskkonnainspektsioon

 

 

Pöördusime teie poole 7.03.2018 seoses Soomaa Rahvuspargis toimuvate raietöödega Tõramaa m/ü 36001:001:0080 kinnistul nr 157539. 8.03.2018 avaldasite te Keskkonnainspektsiooni kodulehel meie pöördumisest ajendatud vastulause. 9.03.2018 esitasime me täpsustavad küsimused seoses Soomaa rahvuspargis toimunud raietöödega, nagu olime juba oma esimeses pöördumises lubanud.

Esiteks avaldame heameelt teie kinnituse üle, et mõistate meie süüdistuste tõsidust. Soomaa Rahvuspargi näol on tegemist Natura 2000 loodus- ja linnualaga ning Białowieża juhtum Poolas näitab, et Euroopa Liidu organid suhtuvad sellistesse kaasustesse äärmiselt tõsiselt.

Ütlesite oma vastulauses, et lumeolude tõttu ei saa te väga täpselt kõigi süüdistuste paikapidavust kontrollida. Sellest vastusest ajendatuna sooviksime saada võimalikult kiiresti täpsustust selle kohta, milliste rikkumiste kontrollimine täpselt on lumeolude tõttu raskendatud. Meie ühenduse spetsialistide hinnangul ei tohiks praegused lumeolud valdavat osa meie poolt esitatud kahtlustuste kontrollimisest mõjutada ning kui saame KKI-lt täpsemat informatsiooni lumeolude tõttu väidetavalt raskesti kontrollitavate asjaolude kohta, siis oleme valmis pakkuma oma spetsialistide poolset abi nende rikkumiste kontrollimisel.

Kas Keskkonnainspektsiooni hinnangul on lumeolude tõttu raskendatud vähemuspuuliigi väljaraie kontrollimine? Säilikpuude hulk eraldisel? Järelkasvu säilitamine? Eelmise veerraie nõuetekohane uuenemine? Meie ühendust huvitab, kas Soomaal on teie hinnangul hetkel 1,3 meetri kõrgused hanged, mile alt on võimatu tuvastada 1,3 meetriste puude olemasolu? Kas puistu tegelikku vanust on kändude järgi võimatu tuvastada? Kas on võimatu tuvastada, kas ala oli varustatud firma infoga?

Rõhutame, et enamikku meie suunavatest küsimustest oli võimalik esitada fotodokumentatsiooni alusel. Seega mõjub Keskkonnainspektsiooni avaldus, mille kohaselt pole lumeolude tõttu võimalik lõplikku seisukohta öelda, erafirma võimalike rikkumiste varjamisena. Ootasime pigem suhtumist, et inspektsioon teeb koheselt kõik, kontrollimaks võimalikult paljusid kahtlustusi, isegi kui lumeolude tõttu on üksikute osutuste kontrollimine raskendatud.

Samuti äratab kahtlust väide, et Strobus OÜ ei lõpetanud raiet mitte kahtlustusega seoses, vaid nädala pärast algava musträhni pesitsusaja pärast. See oleks Eesti oludes üsna ebaharilik praktika, ehkki kahtlemata kiiduväärne algatus. Kuna aga raietegevuse lõpetamine Natura 2000 alal langes ajaliselt kokku raiete ümber puhkenud vaidlusega, siis on üsna ilmne, et tööde peatamise tegelikuks põhjuseks oli just avalikkuse tähelepanu, mis omakorda süvendab kahtlusi, et kodanikuühenduse poolt osutatud rikkumistel on tõepoolest alust. Tavaliselt metsatöid kodanike sekkumise järel ei peatata. Loodame, et KKI ametnikud ei lase end tulevikus kahtlastelt raiepraktikatelt tabatud ettevõtete ettekäänetest eksitada ning suhtuvad kahtlusaluste ütlustesse just sellise objektiivsuse ja kriitilisusega, mida esitatud süüdistuste tõsidus nõuab.

Lisaks juhib meie ühendus tähelepanu tõsiasjale, et kui vastab tõele Keskkonnainspektsiooni väide, et inspektsioonil puudub voli peatada raiet, millel on teatis olemas, kuigi teatise õiguslikkus on vaidlustatud, siis on tegemist tõsise puudujäägiga seadusandluses. Vastavalt Keskkonnajärelevalve seaduse § 8 lg 2 palume Keskkonnainspektsioonil esitada sellekohane ettepanek õigusaktide muutmiseks või täiendamiseks.

Ootame KKI-lt võimalikult kiiret tagasisidet ning kodanikuühenduse poolt esitatud kahtlustuste kontrollimise alustamist. Vajadusel pakume kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks spetsialistide ja aktivistide abi, et kontrolli võimalikult kiiresti teostada ning hakata süüdistuste paikapidevuse korral teiste sarnaste metsapettuste peatamise ja uurimisega tegelema, sest tegemist on Eesti loodusväärtuste tõsise kahjustamisega.

 

Lugupidamisega

Eesti Metsa Abiks (EMA)
abi@eestimetsaabiks.ee

Jaga

Teised uudised