28.07.2017: HARKU METSADE RAIELUBADEST

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks Harku metsamassiivide raielubadest

Meie: 28.07.2017

 

Hr Jaak Jürgenson, Keskkonnaamet

Prl Monica Rand, Keskkonnainspektsioon

 

Keskkonnaamet on tagastanud metsaomanike esitatud metsateatised raiet lubavate otsustega teostada maaüksusel katastritunnusega 19814:001:0393 harvendusraiet 1,9 ha-l ja lageraiet 3,2 ha-l ning maaüksusel katastritunnusega 19814:001:0391 harvendusraiet 2,6 ha-l, aegjärkset raiet 0,6 ha-l ja lageraiet 1,7 ha-l. Kuna tegemist on Harku järvest läänes asuvate metsamassiividega, leiab meie kodanikuühendus, et raiet lubavad otsused on vaieldavad ning esineb reaalne oht Harku valla üldplaneeringu täitmisele.

Harku valla üldplaneeringu järgi tuleb Harku järvest läänes asuvad metsad säilitada puutumatuna ja majandada neid lageraiest erinevate majandamisvõtetega:

Harku järvest läänes asuvad metsad – omavad olulist rolli eelkõige Harku järve jõudvate vete puhveraladena ning aladest läände kerkiva tiheasustusala ja järve vahelise puhvrina. Suuremad alad omavad rolli ka linnustiku ja väikeimetajate liikumiskoridorina. Antud metsamassiivide pindala tuleb säilitada puutumatuna ja majandada metsa edaspidi lageraiest erinevate majandamisvõtetega. (lk 13)

Harku valla üldplaneering – Seletuskiri – 2013.10.17

 

Joonis 1

EMA päringu peale, miks on Keskkonnaamet väljastanud lageraieload Harku järvest läänes asuvatele metsadele, kui Harku valla üldplaneeringus kehtestatakse, et „antud metsamassiivide pindala tuleb säilitada puutumatuna ja majandada metsa edaspidi lageraiest erinevate majandamisvõtetega“, vastas Keskkonnaameti metsaosakonna metsanduse juhtivspetsialist Ivar Omler: „Harku valla üldplaneeringu sisu, mis puudutab Harku järve läheduses kavandatavat raietegevust („Harku järvest läänes asuvad metsad – omavad olulist rolli eelkõige Harku järve jõudvate vete puhveraladena ning aladest läände kerkiva tiheasustusala ja järve vahelise puhvrina. Suuremad alad omavad rolli ka linnustiku ja väikeimetajate liikumiskoridorina. Antud metsamassiivide pindala tuleb säilitada puutumatuna ja majandada metsa edaspidi lageraiest erinevat majandamisvõtetega.“), viitab sellele, et tegemist on üldistatud põhimõtetega, kuna puudub täpsustava infona selgitus, millises ulatuses vahetult Harku järvest tuleb metsa majandada lageraietest erinevate majandamisvõtetega. Eeltoodust lähtuvalt ei ole Keskkonnaameti hinnangul Harku valla üldplaneeringu sisu Harku järve läheduses kavandatavate lageraiete keelamiseks õiguspärane põhjendus ning Keskkonnaametil puudub alus raiete keelamiseks.“

EMA hinnangul ei ole Keskkonnaameti selgitus aga ammendav, sest Harku järvest läänes asuvad metsad, millele on praegusel hetkel Keskkonnaameti poolt väljastatud valdavalt lageraieload, moodustavad ühtse pindalaga metsamassiivi (joonis 1), aga Harku valla üldplaneeringu seletuskirjas on selgelt öeldud, et „antud metsamassiivide pindala tuleb säilitada puutumatuna ja majandada metsa edaspidi lageraiest erinevate majandamisvõtetega.“

Joonis 2

EMA leiab, et samavõrra, nagu puudub Keskkonnaametil alus raiete keelamiseks, puudub tal ka alus raiete lubamiseks. Kui üldplaneering on ameti hinnangul liialt üldsõnaline ning sellega polevat võimalik täpsustada, mida mõistetakse Harku järvest läänes asuvate metsamassiivide all, siis tuleb kodanikuühenduse hinnangul tellida täpsustavad uuringud, et määratleda kõnealuste metsamassiivide pindala ja ulatus. Praegusel hetkel on Keskkonnaameti otsus vaieldav, sest üldplaneeringut on võimalik tõlgendada nii raiet lubavate otsuste kasuks kui kahjuks. EMA hinnangul kaldub tõlgendus pigem raiet lubavate otsuste kahjuks, sest maaüksused katastritunnustega 19814:001:0393 ja katastritunnustega 19814:001:0391 moodustavad selgelt Harku järvest lääne poole jääva ühtse metsamassiivi, mida katkestab väga väikeses ulatuses (vähem kui 60 m) vaid vähese liiklusega üherealine Hobuseraua tee (joonis 2). Kuna tee on kergesti ületatav nii selgroogsetele, selgrootutele kui kahepaiksetele, lindudest rääkimata, siis on selle katkestuse mõju ühenduse hinnangul kõnealusele metsamassiivile marginaalne.

 

Eeltoodust johtuvalt teeb kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Keskkonnaametile ettepaneku peatada Harku järvest läänes asuva metsamassiivi maaüksustele katastritunnustega 19814:001:0393 ja katastritunnustega 19814:001:0391 väljastatud raieload, kuni on tellitud täpsustavad uuringud sõltumatutelt keskkonnaspetsialistidelt, mis selgitavad välja Harku valla üldplaneeringus sätestatud metsamassiivide suuruse ja pindala, et teha kindlaks, kas katastriüksustele väljastatud lageraieload on üldplaneeringuga kooskõlas või mitte.

 

Lugupidamisega

 

kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks
abi@eestimetsaabiks.ee

 

Lisa: väljavõtted Harku valla rohevõrgustiku tuumalade ja koridoride uuringust

Jaga

Teised uudised