29.05.2018: VIIMSILASED VAIDLUSTASID HUNDI TEELE KAVANDATUD RAIED

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas koos Viimsi elanikega vaide metsateatisele, millega kavandatakse tiheasustusalal, kõrgendatud avaliku huviga (KAH) piirkonnas harvenduse nime all raiet, mis on väljastatud metsateatise järgi hoopis lageraie, aga mitte harvenduse mahtudes plaanitud. Tegemist on Haabneeme alevikus, Hundi teel asuva viimase terviklikult säilinud metsatukaga, kus kasvab ka väärtuslikke tammepuid ning pesitseb hulgaliselt linde. Raieloa taotlusele eelnes ka kinnistu omanikevahetus.

 

Varasem võsastunud Viimsi raielank

Keskkonnaamet (KKA) on väljastatud metsateatises rõhutanud, et lähtuvalt kinnistul läbi viidud välitööst on kavandatud raied suuremad kinnistul kasvava metsa kogutagavarast ning KKA vaatluste kohaselt ei tohiks raiest saadava puidu hulk ületada 158 tihumeetrit. Ometi on välitööde andmed teatisele lisatud vaid soovituslikus vormis ning planeeritud raiemahtudeks on amet märkinud maaomaniku poolt soovitud 500 tm.

Seadusega vastuollu mineva raieloa tõttu on ohus väärtusliku kõrghaljastuse säilimine piirkonnas, kus haljastus niigi kiires tempos väheneb, pälvides kohalike elanike meelepaha ning üha sagedamini ka piirkonnast lahkumise. Lisaks on tegemist kõrgendatud avaliku huviga ehk KAH-alaga, mille kõrvale plaanitakse lähiajal rajada Viimsi Tammede Park. EMA ja vaide esitanud viimsilased leiavad, et ootamatult raiekavadesse tõmmatud suured tammed ning teised puud oleksid hinnaliseks täienduseks kavandatavale tammede pargile.

Kodanikuühendus meenutab, et Metsaseaduse kohaselt on harvendusraie hooldusraie liik, mida tehakse metsa väärtuse tõstmiseks, metsa tiheduse ja koosseisu reguleerimiseks ning lähitulevikus väljalangevate puude puidu kasutamise võimaldamiseks. Arvestades, et antud juhul on luba väljastatud varjatud kujul lageraie teostamiseks, siis pole võimalik rääkida metsa väärtuse tõstmisest ega muudest harvendusraiega kaasneda võivatest positiivsetest aspektidest, sest läbi lageraie luuakse soodsad tingimused praeguse mitmerindelise metsa asemel eelkõige võsa tekkeks. Ka on vallaasjade varasemad arengud näidanud, et raietööde järel on karta ka maatüki sihtotstarbe muutmise taotlemist metsamaast elamumaaks.

Kohalikud poliitikud on ka meedias korduvalt välja öeldud, et metsa majandamine Viimsis ja eriti tiheasustusaladel peab olema välistatud, seega on Hundi teele väljastatud vastuoluline metsateatis valla poliitikaga ilmses vastuolus ning seab ohtu kohalike elanike õiguspärased ootused viimase kõrghaljastuse säilimisele tiheasustusalal, mille säilimist on kohalikele korduvalt lubatud. Arvestada tasub ka seda, et kõrgendatud avaliku huviga piirkondades lageraie teostamine võib tuua kaasa naaberkinnistute väärtuse olulise languse ning üldise ebakindluse kohalike elanike seas, kuna puudub õiguskindlus, et edaspidi ei hakata kaunist metsamaad elamuarenduseks ümber tegema. Juriidiliste vaidluste vältimiseks tuleb sedavõrd laialdase mõjuga otsuseid tunduvalt põhjalikumalt vaagida, kuna praegusel hetkel said kohalikud elanikud kavandatavatest raietest täiesti juhuslikult teada. Kodanikuühenduse koordinaatoritele vald oma seisukohta kavandatava raie osas veel ei jaganud, leides, et neil on selle teemaga tutvumiseks rohkem aega vaja.

Lisaks on kavandatavate raiete puhul oluliseks aspektiks ka lindude pesitsusrahust kinni pidamise vajadus. Ulatusliku raietööga alustamine praegusel perioodil võib tuua kaasa linnupoegade hukkumise ning oleks seega üldsuse silmis taunitav ja seadusevastane tegevus.
 
Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised