29.11.2018: EMA ESITATUD RIKKUMISKAHTLUSTUSED LAHEMAAL LEIDSID KINNITUST

Kuu aega tagasi (27.10) korraldas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Lahemaa rahvuspargis vabatahtlike aktivistide toel operatsiooni “Lahemaa rööbas”, mille käigus kontrolliti Lahemaal toimuva raietegevuse õigsust ja vastavust metsaseadusele.

Päevase kontrollreidi käigus jõuti kontrollida alla 5% Lahemaa RP piiranguvööndis kehtivatest metsateatistest. Keskkonnainspektsioonile (KKI) esitati kolm rikkumiskahtlustust, millest kaks leidsid esmase hinnangu kohaselt KKI poolt kinnitust.

Esimene kahtlustus puudutas harvendusraie teatisega alale tekitatud lageraieala. Inspektsiooni sõnul on eraldisel jäetud kavandatud ülepinnaline harvendusraie tegemata, aga raiutud on maantee ääres hinnanguliselt 70 meetri pikkuselt ja kuni 7 meetri laiuselt lage ala, kus tõenäoliselt on olnud metsamaterjali laoplats. KKI esmase hinnangu kohaselt on tegemist õiguserikkumisega.

Teise kahtlustuse alusel palus kodanikuühendus kontrollida raiete vastavust Metsaseadusele ja Lahemaa RP kaitsekorralduskavale, samuti oksavaalude laiuseid. Keskkonnainspektsiooni sõnul tuli esmane kaebus ja kontroll sellel maaüksusel tehtud raietööde kohta juba maikuus ning kevadisel kontrollimisel selgus, et maaüksusel oli metsamaterjali kokku- ja väljavedu külmumata pinnasega keelatud. Tuvastatud rikkumise osas alustati väärteomenetlust.

Kodanikuühenduse kontrollretke järgselt teostatud teistkordsel kontrollimisel selgus aga, et maaüksusel oli raietöid jätkatud ning praeguseks ei vasta tehtud raied enam metsateatistega kavandatule. Seega tuleb tehtud raietele tervikuna täiendav hinnang anda. Kokkuvõtted on veel tegemata, aga kontrollimisel antud visuaalsel hinnangul on KKI sõnul suure tõenäosusega tegemist rikkumisega.

Kodanikuühendus jätkab vabatahtlike metsavahtide poolseid kontrollretki rahvusparkides, parandamaks kaitse-eeskirjadest kinni pidamist looduskaitsealadel teostatavate raietööde puhul. Kontrollretkede eesmärgiks ei ole inimesi karistada, vaid levitada säästva metsanduse alaseid teadmisi ja nende praktilist rakendamist.

Lisaks sellele saavad kodanikuaktivistid tänu keskkonnainspektorite poolsele tagasisidele ja kontrollretkede teostamisele üha paremaid vajalikke teadmisi, et vabatahtlike metsavahtidena raieid kontrollida. Rikkumiskahtlustused edastatakse keskkonnainspektoritele, aidates sellega kaasa meie looduskeskkonna üle teostatavale heaperemehelikku majandamist soodustavale järelevalvele.

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised