7.03.2018: AVALDUS METSAINVENTEERIMISANDMETE VAIDLUSTAMISEKS

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks
7.03.2018

 

Avaldus registrisse kantud metsainventeerimisandmete vaidlustamiseks

 

Hr Enn Pärt
Keskkonnaagentuur (KAUR)
metsaosakonna juhtivspetsialist
enn.part@envir.ee

Hr Olav Etverk
Keskkonnaamet (KKA)
metsaosakonna juhataja
olav.etverk@keskkonnaamet.ee

 

Pöördume teie poole seoses Soomaa rahvuspargis asuva Tõramaa m/ü 36001:001:0080 registri inventeerimisandmetega.

Nimetatud kinnistul on 2012. aasta augustis läbi viidud metsa inventeerimine ja vastavad andmed registrisse kantud.

Samale kinnistule on kasutusvaldaja Strobus OÜ tellinud 5 aastat hiljem, 2017. a. lõpus uued inventeerimisandmed, mis on registrisse kantud 07.12.17.

Eesti Metsa Abiks käsutuses on mõlema registrikande avaliku info andmed (koosseisu puuliigid, vanused jne), mille alusel on tekkinud kahtlus, et 2017. a. metsainventeerimistöödel on moonutatud puistu vanuse ja koosseisu andmed selliselt, et see võib kaasa tuua keskkonnakahju.

Andmed (vanus) on moonutatud eraldistel 6, 9, 10, 11, 12, 26, kus pehmelehtpuude (Ks., Lm., Hb.) vanuseid on näidatud nooremana kui 2012. a. registri andmetel.

Näiteks eraldisel 9. on sanglepik koguni 15. a. noorem kui viis aastat varasemates andmetes. Samuti on eraldise 12 koosseisus olevad lehtpuud (Ks ja Lm, kokku 45%) hinnatud 20 aastat nooremaks.

Kuna Soomaa RP eeskiri keelab piiranguvööndis kõigi vanemate kui 80 aastaste pehmelehtpuude väljaraie, siis selliste inventeerimisandmete moonutamise teel on tehtud võimalikuks keskkonnakahju tekitamine.

Käesoleval hetkel on kõigil eelnimetatud eraldistel raiet lubava märkega metsateatis ja tööd metsas käivad.

Oleme teinud Keskkonnainspektsioonile avalduse metsatööde peatamiseks seni, kui tegelikud inventeerimisandmed on selgunud.

Eeltoodust lähtudes palume antud kinnistu uut auditeeritud inventeerimist. Erilist tähelepanu palume juhtida järgmistele metsaosadele, mille tegeliku olukorra kohta soovime lisaks ka kirjalikku vastust.

Küsimused:

  1. Kas e. 30 (endine e. 28 veerraie) 0,71 ha on nõuetekohaselt uuenenud? (Kuusk 1,3 m) MME §16

  1. Kas e. 33 (endine e. 32 veerraie) 0,5 ha on nõuetekohaselt uuenenud? (Kuusk 1,3 m ja 5 m.) MME §16

  1. Kas e. 32 (praegune) on ikka lage metsaala üksikpuudega? Mis on selle metsaosa I rinde täius?

  1. Mis on e. 34 I rinde täius ja kui palju esineb tegelikult looduslikku uuendust?

  1. Eraldusel 15 (endisel e. 14) on teostatud ca 4 aastat tagasi veerraie, kas see ala on nõuetekohaselt uuenenud vastavalt MME §16 lg 2?

  1. Kas e. 16 ja 28 esineb järelkasvu ja kui palju?

  1. Kas e. 12 koosseisu ei peaks kuuluma ka e. 11 eralduse põhjaosa, nii nagu see on inventeeritud 2012. a. kavas e. nr 11 all?

  1. Kas e. 31 puhul ei ole hoopis tegemist lageda alaga koos üksikpuudega (täius alla 30%) Mis on selle eralduse täius?

  1. Mis on eraldiste 6, 9, 10, 11, 12, 26 tegelik vanus ja koosseis?

  1. Kas teie arvates on raieküpsetes ja küpsusvanust ületanud metsaosades harvendusraie õigustatud ning sooritatud vastavalt säästva metsanduse tavale?

 

Lugupidamisega
Eesti Metsa Abiks (EMA)
abi@eestimetsaabiks.ee

Jaga

Teised uudised