Ettepanekud Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja ja tsoneeringu muutmise väljatöötamise kavatsusse

Millal? 9.12.2019

Miks? Vastavalt Endla LKA kaitse-eeskirja eelnõule: ”Endla LKA-l kaitstakse taastatakse ja säilitatakse eluslooduse mitmekesisust, metsa-, soo- ja veekooslusi, väljakujunenud või kujundatavaid looduslikke ja poollooduslikke kooslusi ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Metsanduse arengukavaga seotud eesmärgi täitmiseks ning laane-, salu- ja soovikumetsasid elupaigana kasutavate vanametsaliikide hoidmiseks ja nende elutingimuste parandamiseks tuleb kaitseala kaitse-eesmärkide hulgas nimetada planeeritavate uute sihtkaitsevööndite eesmärk, milleks on kaitsta laane-, salu- ja soovikumetsasid (sh säilitada ja taastada neid).”

EMA pani ette täiendada kaitse-eesmärkide nimekirja (kõigi alal esinevate LD liikidega), mitte kaitse alt välja arvata kõrge loodusväärtusega ala, mis on praegu PV, aga mis uue plaani kohaselt kaotab täielikult kaitse, muuta mõnede kõrgete loodusväärtustega alade kaitse piiranguvööndist sihtkaitsevööndiks, karmistada piiranguid, laiendada Endla LKA piire, kaitsmaks suuremat osa kõrgete loodusväärtustega aladeks ning muuta kõik alad, mis muutuvad PVst SKVdeks projekteeritavateks.

Mis seisus asi on? 9.01.2020 lükkas Keskkonnaamet EMA ettepanekud täies mahus tagasi.

Jaga

Teised uudised