Ettepanekud Lepna tammiku maastikukaitseala moodustamise ja Tõnija hoiuala kaitse-eeskirja muutmise eelnõule

Millal? 11.05.2020

Miks? EMA palus (1) täiendada Lepna tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskirja nimekirja Natura võrgustiku liikidega, keda Keskkonnaamet pole ära märkinud, aga kelle eluala EMA looduskaitsetöörühma liikmed kontrollimise käigus avastasid; samuti tegime ettepaneku (2) seada kõik Tõnija hoiuala alal esinevad Loodusdirektiivi liigid ja elupaigad kaitse-eesmärgiks; lisaks tegime ettepaneku (3) muuta Tõnija hoiuala looduskaitsealaks ning muuta seal kõrgete loodusväärtustega alade kaitse piiranguvööndist sihtkaitsevööndiks; samuti tegime (4) ettepaneku lisada tõhusamat kaitset vajavad kõrge loodusväärtusega alad Tõnija LKAsse.

Praegu asuvad osad kõrge loodusväärtustega alad Tõnija LKA (hetkel HA) piiri ääres ja ei ole kaitstud. Need alad on aga Tõnija LKA ökosüsteemi osa ja nende alade lisandumisel oleks Tõnija kaitseala terviklikum, suurem, paremini kaitstud väliste mõjutuste eest tulevikus, inventeerida liike ja Natura elupaikasid väljaspool kaitseala piire. Ainult inventuuri andmetega saab otsustada õigete piiride asukoha ning viia kaitseala välispiir vastavusse tegelike loodusväärtustega.

Mis seisus asi on?

Pärast täiendavat analüüsi nõustub Keskkonnaamet MTÜ EMA ettepanekuga ning Tõnija hoiuala kaitse-eesmärgiks lisatakse ka vanad loodusmetsad (9010*). Samuti tehakse kaitse alla võetavad alad projekteeritavateks.

Jaga

Teised uudised