Ettepanekud Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõusse

Millal? 3.11.2019

Miks? Kaitseala on kavas laiendada ligikaudu saja hektari võrra ja selle pindala hakkab olema 1724 ha. Laiendamine toimub riigimaal kolmes kohas Kantküla ja Võhu külas. Plaanis on sihtkaitsevööndi pindala suurendada üle 300 ha võrra. Pärast sihtkaitsevööndi piiride muutmist hakkab selle pindala olema 983,1 ha. Sihtkaitsevööndisse arvatakse osa praegu piiranguvööndis asuvast riigimetsast ja umbes 98 ha väljaspool kaitseala asuvat riigimets.

EMA teeb ettepanekud 1. Täiendada kaitse-eesmärkide nimekirja EMA aktiivi poolt alalt tuvastatud Natura elupaikade ja liikidega;  2. Arvata kaitse alt välja inimtegevusega ala, kaitstes metsa-ala sihtkaitsevööndina;  3. Muuta kõrgete loodusväärtustega alade kaitse nõrgema kaitsega piiranguvööndist parema kaitsega sihtkaitsevööndiks;  4. Seada piiranguvööndile tugevamad piirangud; 5. Seada sihtkaitsevööndile tugevamad piirangud.; 6. Lisada tõhusamat kaitset vajavad kõrge loodusväärtusega alad Mõdriku-Roela MKAsse;  7. Teostada alade täiendav inventeerimine.

Mis seisus asi on? Keskkonnaamet vastas 4.12.2019, arvestades üksikute ettepanekutega kaitse-eesmärkide nimekirja täiendamise osas, aga lükates suurema osa olulistest ettepanekutest tagasi; KeA vastusest: “Teie ettepanek: Lisada kaitseala kaitse-eesmärgiks rabakonn ja (tsenseeritud). Otsus: Ettepanekuga arvestatakse. Rabakonn ja (tsenseeritud) lisatakse Mõdriku-Roela MKA kaitse-eesmärgiks. / Teie ettepanek: Lisada kaitse-eesmärgiks loodusdirektiivi elupaigatüübid 3260*, 6210*, 6450 ja 6530*. Otsus: Ettepanekuga arvestatakse osaliselt.  / Teie ettepanek: Laiendada kaitseala nendel aladel, kus praegu kavandatud välispiiri äärde jäävad loodusdirektiivi elupaigatüübid ja vääriselupaigad. Arvata kõik need alad, kus asuvad kaitseeesmärgina nimetatud loodusväärtused või vääriselupaigad, piiranguvööndist sihtkaitsevööndisse. Otsus: Ettepanekuga ei arvestata. / Teie ettepanek: Arvata kaitsealast välja Roela alevikus olev Sinilille tn 1a (90004:002:0121) katastriüksuse osa, kus asuvad staadion, laululava ja parkla ning jätta metsaosa sihtkaitsevööndisse. Otsus: Ettepanekuga ei arvestata. / Teie ettepanek: Keelata biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetiste kasutamine kogu piiranguvööndis.  Otsus: Ettepanekuga ei arvestata. / Teie ettepanek: Keelata jahipidamine kogu kaitsealal. Erandina võib jaht olla vajalik ja õigustatud osade liikide arvukse reguleerimise või nende üksikute isendite loodusest eemaldamise eesmärgil. Otsus: Ettepanekuga ei arvestata. / Teie ettepanek: Inventeerida Mõdriku-Roela MKA ja projekteeritava Puka metsise püsielupaiga vahele jääva kahe ala loodusväärtusi. Otsus: Ettepanekuga ei arvestata.”

Jaga

Teised uudised