Ettepanekud Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt välja arvamisele

Millal? 8.01.2020

Miks? KeA teeb ettepaneku Tõstamaa liigikaitseala (KLO1000021) kaitsealana kaitse alt välja arvata. “Kuna Tõstamaa liigikaitseala asub suures osas riigimaal ning väärtuslik osa on kaitstud VEP-ina ja ülejäänud osal alast loodusväärtusi ei leidu, ei ole objekti täiendavalt riiklikult kaitsta otstarbekas. Seetõttu on põhjendatud Tõstamaa liigikaitseala kaitsealana kaitse alt välja arvamine.”

Tõstamaa LKA loodi 1958. aastal ning püsis puutumatuna 2002 aastani, hiljem on RMK teinud lageraiet kahel kaitse all oleval alal, ala on kahjustatud ka harvendusraietega, samas polnud uuendusraied kaitse-eeskirjaga lubatud. 24,7 hektarist LKA tahetakse asendada rohkem kui poole väiksema vääriselupaigaga, olgugi et loodusväärtuste kaitset tagab alati suurem kaitstud ala. EMA soovitas Tõstamaa LKA-d mitte kaitse alt välja arvata ning RMKl kaitsealale tehtud kahju hüvitada kahjustatud alaga samaväärse ala täiendavalt kaitse alla võtmisega.

Mis seisus asi on? 20.01.2020 lükati EMA ettepanek tagasi põhjendusel, et Tõstamaa LKA loodi merikotka kaitsmise eesmärgiga, keda seal ammu nähtud pole, ning RMK raiete kohta puuduvad neil andmed, kuna metsateatiste andmeid on neil kohustus säilitada vaid kümme aastat.

Jaga

Teised uudised