Ettepanekud Savalduma maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõule

Millal? 13.09.2020

Miks? Soovitasime Keskkonnaametil

1) täiendada kaitse-eesmärkide nimekirja

2) mitte vähendada kaitseala pindala märgatavalt võrreldes eelnõu VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUSES märgituga, antud samm läheks vastuollu ka Savalduma karstiala kaitsekorra ekspertarvamuses soovitatuga. Soovisime, et dokumentide vahelist vastuolu põhjendataks.

3) keelata uuendusraied kaitsealal

4) muuta osade kõrge kaitseväärtusega alade kaitsekord SKVst PVks (kõik riigimaal asuvad ja osad eramaal asuvad PV alad

Mis seisus asi on? Keskkonnaamet vastas meie ettepanekutele 30.09.2020. Täiendavaid kaitse-eesmärke, nagu ka mitmetel muudel kordadel, kaitse-eesmärgiks ei seatud, Keskkonnaamet väidab, et see pole kriitiliselt oluline, ning ühtesid liike kaitstakse läbi teiste liikide ning koosluste kaitse. Kaitseala piiri vähendamise põhjuseks toodi administratiivsete kulude kokkuhoid, tulu vähenemine maalt ja osutus, et karstiala võib ohustada vaid kaevandamine, mis on antud piirkonnas ebatõenäoline. Uuendusraiete osas märgiti, et Savalduma MKA eesmärk ei ole metsakoosluste kaitse ning et sookooslustele võib uuendusraie sootuks soodsalt mõjuda. Riigimaal asuvate PVde SKVdeks ümbertsoneerimist ei pidanud KeA vajalikuks, märkides ära ka, et eelnõu on Savalduma kaitseala kaitsekorra eksperthinnangu koostanud eksperdiga kooskõlastatud. Lühidalt, kõik EMA ettepanekud lükati tagasi.

Jaga

Teised uudised