Ettepanekud Varbola vanade rannamoodustiste maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõule

Millal? 13.09.2020

Miks? Soovitasime Keskkonnaametil

1) mitte lubada kaitsealal uuendusraieid (toetudes Euroopa Liidu õigusaktidele)

2) moodustada piiranguvööndite asemel sihtkaitsevööndid, toetudes eelnõu seletuskirjale, mille kohaselt suurte lankidena tehtavad metsaraied ohustavad maastikuilme säilimist

3) lisada kolm täiendavat Natura elupaigatüüpi ala kaitse-eesmärkide hulka, toetudes eelnõu seletuskirjale

4) Täpsustada kaitse-eeskirja eelnõu seletuskirja, tuues sisse võrdluse uue ja vana kaitse-eeskirja vahel

5) Viia sisse lageraiepiirangutega sarnanevad aegjärkse raie piirangud lähtuvalt hetkel kehtivatest seadustest ja nende riigiametite poolsetest tõlgendustest, mis muudavad aegjärkse raie lageraiega äärmiselt sarnaseks

Mis seisus asi on? Ootame Keskkonnaameti vastust

Jaga

Teised uudised