Ettepanekud Võhandu jõe ürgoru kaitseala kaitsekorra uuendamise väljatöötamise kavatsusse

Millal? 25.10.2019

Miks? Keskkonnaameti ettepaneku kohaselt väheneb Võhandu jõe ürgoru kaitseala pindala 712,6 hektarilt 492 hektarile. KeA ei võtnud oma ettepaneku koostamisel arvesse ameti enda tellitud ekspertiisi, millega tehti ettepanek hoopiski laiendada kaitseala 712 hektarilt 940 hektarile. Piire korrigeeritakse põhimõttel, et kaitseala koosseisu jääksid kõrget looduskaitselist väärtust omavad alad. Peamisteks muudatusteks kaitsekorras on see, et keelatakse turberaietest veerraie. Selle asemel lubatakse väikese pindalaga (kuni 0,5 ha suuruseid) lageraieid. Ilma kaitseala valitseja nõusolekuta lubatakse püstitada ehitisi ehitisealuse pinnaga 0-20 m² ja kõrgusega kuni 5 meetrit. Haritava maa parema hooldamise võimaldamiseks lubatakse uue kaitsekorraga biotsiidi, taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamist õue- ja põllumaal ning maaparandussüsteemide rajamist.

Kui KeA ettepanek näeb ette leebete majanduspiirangutega piiranguvööndite hoidmist, siis kodanikuühendus teeb ettepaneku kõnealuste alade kaitsekorra karmistamiseks ja nende sihtkaitsevöönditeks muutmist, kuna kõnealustel aladel asuvad Natura elupaigad (3260, 6270*, 6450, 7160, 9010*, 9080*), (tsenseeritud), samuti eraomandis vääriselupaigad, mis vajavad paremat kaitset. Probleemne on, et Keskkonnaamet on jätnud oma ettepanekus mitmed olulised Natura elupaigad ja liigid kaitse-eesmärkidesse arvestamata ega ole teinud väljapakutud sihtkaitsevööndeid projekteeritavaks. Kuna projekteeritavale alale ei saa väljastada metsateatisi, siis teeb EMA ettepaneku moodustada Võhandu kaitsealale projekteeritav(ad) sihtkaitsevöönd(id).

Mis seisus asi on? Keskkonnaamet lükkas enamuse ettepanekutest tagasi, ent mõnede ettepanekutega ka nõustus täielikult või osaliselt. KeA vastusest: “Tegite ettepaneku ühenduse hoidmiseks Palomõisa oja hoiuala ja Võhandu jõe ürgoru kaitseala vahel. Selle ettepanekuga nõustume täielikult ning see on kavas teha siis, kui keskkonnaminister algatab ametlikult kaitse-eeskirja muutmise menetluse. Sel juhul muudetakse samaaegselt ka „Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas“ määrust, millega korrigeeritakse hoiuala piiri, et see oleks jätkuvalt ühendatud kaitsealaga. Täiendame selles osas ka VTK ptk 3.1. / Esitasite ettepaneku, arvata Palomõisa oja hoiuala Võhandu jõe ürgoru kaitseala koosseisu. Palomõisa oja hoiuala kaitse-eesmärk on elupaigatüübi jõgede ja ojade (3260) kaitse, praegune hoiuala kaitsekord on KeA hinnangul piisav kaitse-eesmärgi saavutamiseks. Samas on see ettepanek kaalumist väärt ning teeme seda kaitse-eeskirja muutmise menetluse algatamise korral. / Ettepaneku osas muuta Võhandu jõe ürgorg projekteeritavaks märgime, et seda tehakse kohe kui VTK materjalid on kokku koondatud ja valmis Keskkonnaministeeriumile esitamiseks. Vastavasisuline info saadetakse Keskkonnaagentuuri, kes kannab info projekteeritavate alade kihile.”

Jaga

Teised uudised