Alates 2019. aasta sügisest on EMA looduskaitse töörühm süstemaatiliselt jälginud väljastatavaid metsateatisi ning vaidlustanud teatisi, mis töörühma hinnangul kaitstavaid loodusväärtusi kahjustavad. Vaietes oleme tuginenud EU direktiividele ja Looduskaitseseadusele, samuti erinevatele liigikaitse tegevuskavadele, sealhulgas metsise kaitse tegevuskavale.

Enamiku meie vaietest on Keskkonnaamet seni rahuldamata jäetud, seepärast oleme pöördunud abi leidmiseks ka kohtu poole. Hetkel on Tallinna halduskohtus pooleli kaebuse menetlus Keskkonnaameti (KeA) otsuse peale, millega lükati tagasi EMA vaie Mustjõe metsise elupaiga raiekavadele. Koos kaebusega andsime kohtusse taotluse kaitsealuse linnuliigi elupaika väljastatud kahekümne ühe metsateatise kehtetuks tunnistamiseks

Ehkki KeA on enamiku meie vaietest rahuldamata jätnud, võttis RMK metsise mängualadele väljastatud lageraieteatised peale meie poolset vaidlustamist ise tagasi. Tegemist on FSC säästva metsamajandamise sertifikaadi nõudega, millega on seletatav ka RMK initsiatiiv raieteatiste tagasi võtmisel. Samas jääb arusaamatuks, miks riigimetsa majandajad metsise mängualadele ülepea lageraielube taotlevad, kui nad samal ajal avalikult tunnistavad, et on otsustanud metsise mängualade lageraietest loobuda.

Uuri raiekavade vaidlustamise seisu:

20.04.2020 MUSTVEE LR
20.04.2020 MUSTVEE HR
20.04.2020 VINNI LR
20.03.2020 KOHILA LR
16.03.2020 TAHEVA HR
28.02.2020 LÜGANUSE LR
17.02.2020 KEHTNA VR AR
14.02.2020 MULGI AR
13.02.2020 RÄPINA AR LR
12.02.2020 RÄPINA SR
8.02.2020 RÄPINA LR
8.02.2020 KEHTNA LR
26.09.2019 PEIPSIÄÄRE LR

KOHT: Mustvee vald, Jõgeva maakond (Alutagusel)

Mis ja kus? Viis RMK lageraieteatist metsise elupaigas kanade ehk emaslindude sigimisalal kogupindalaga 7,21 hektarit
Millal luba anti? 17.04.2020
Seis: EMA poolt VAIDLUSTATUD 20.04.2020, 5.05.2020 Keskkonnaameti poolt TAGASI LÜKATUD
Kas mets on alles? Koha pealset kontrollkäiku pole veel tehtud, kuid kuna väljastatud metsateatistele on seatud lindude pesitsusaegne raiepiirang 15.04-30.06, siis ei tohi RMK vähemalt selle aja sees raieid teostada.

KOHT: Ida-Viru/Jõgeva mk, Alutaguse vald, Tudulinna metsise PEPi piiranguvöönd

Mis ja kus? 25 RMK harvendusraieteatist metsise püsielupaiga piiranguvööndis kogupindalaga 53,49 hektarit
Millal luba anti? 17.04.2020
Seis: EMA poolt VAIDLUSTATUD 20.04.2020, 5.05.2020 RAHULDAMATA JÄETUD
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud, aga raierahu periood kestab 15. märtsist 30. juunini.

KOHT: Vinni vald, Lääne-Viru maakond

Mis ja kus? Kolm RMK lageraieteatist kanakulli elupaigas kogupindalaga 3,58 hektarit
Millal luba anti? 12.03.2020
Seis: VAIDLUSTATUD 20.04.2020, EI VÕETUD MENETLUSSE, TÄHTAEGA EI ENNISTATUD 5.05.2020
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud, kuid kuna väljastatud metsateatistele on seatud lindude pesitsusaegne raiepiirang 1.03-31.07, siis ei tohi RMK vähemalt selle aja sees raieid teostada.

KOHT: Rapla mk, Kohila vald

Mis ja kus? 2 RMK lageraieteatist kanakulli elupaigas kogupindalaga 3,29 hektarit
Millal luba anti? 21.02.2020
Seis: 20.03.2020 vaidlustatud Raplamaa Loodushoiu MTÜ poolt, rohkem dokumente kaustas pole.  
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud.

KOHT: Valga maakond, Taheva vald, Hargla ja Kalliküla küla, Mustjõe metsise PEP

Pildil on kujutatud ka lähiümbruse raieteatised, mis ei ole osa Mustjõe metsise PEPist (natuke üle poolte)

Mis ja kus? 21 RMK harvendus- sanitaar- ja lageraieteatist metsise püsielupaiga piiranguvööndis kogupindalaga ligi 95 hektarit
Millal luba anti? Erinevatel aegadel
Seis: 16.03.2020 vaidlustatud. Vaide esitamise tähtaeg jäeti ennistamata. Halduskohtusse edasi antud. Halduskohus ennistas vaiete tähtajad ning lõpetas menetluse teatiste suhtes, mille kehtivus oli lõppenud raiete teostamise tõttu.
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud. Mets peaks alles olema.KOHT: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Alutaguse metskond

Mis ja kus? 3 RMK lageraieteatist metsise mängualal kogupindalaga 5,16 hektarit
Millal luba anti? 21.02.2020
Seis: vaidlustatud 28.02.2020, jäetud rahuldamata 12.03.2020, 04.03.2020 andis RMK Keskkonnaametile teada, et ei plaani antud eraldistel lageraiet teostada.
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud.


KOHT: Rapla maakond, Kõnnumaa MKA

Mis ja kus? 2 RMK veer-ja aegjärgse raie teatist Kõnnumaa MKV PV-s kogupindalaga 3,17 hektarit
Millal luba anti? 16.01.2020 ja 19.11.2019
Seis: 17.02.2020 vaidlustatud, 30.03.2020 tagasi lükatud
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud.

Märkus: Vaidlustatud teatiste ümber on terve eraldise suurune raieklaster, otse SKV piiril, metsakorraldaja on Ülo Vendland.

KOHT: Viljandi ja Valga mk, Rubina MKA

Mis ja kus? 2 RMK aegjärkse raie teatist metsise sigimisalas ja Rubina MKA Õhne PVs kogupindalaga 8,59 hektarit
Millal luba anti? 23.01.2020
Seis: Vaidlustati 14.02.2020, jäeti KeA poolt rahuldamata 12.03.2020
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud.


KOHT: Põlva maakond, Räpina vald, Timo ja Koolmajärve küla, Kuulmajärve MKA

Mis ja kus? 7 RMK lage- ja aegjärkse raie teatist Kuulmajärve MKA PV-s 8,05 hektarit
Millal luba anti? 13.02.2020
Seis: 13.02.2020 vaidlustatud, 12.03.2020 tagasi lükatud
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud.

Märkus: hetkel on Kuulmajärve MKA PVs põhjalikumal kontrollil viis aktiivset teatist, neli pildil, 2 LR ja 1 AR on varemtäheldatud, ülejäänud lankide saatuse kohta puudub teave.

KOHT: Vaadimäe konnakotka PEP, Räpina poldri hoiuala, Põlva maakond
Vaidlustatud teatis keskel, ka ülejäänud nähaolevad SR ja LR teatised jäävad PVsse, punktiirjoonega tähistatud teatisele on tellitud MKE

Mis ja kus? Üks RMK sanitaarraieteatis väike-konnakotka püsielupaigas kogupindalaga 4,78 hektarit
Millal luba anti? 15.01.2020
Seis: EMA poolt VAIDLUSTATUD 12.02.2020, 20.02.2020 RAHULDAMATA JÄETUD
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud.


KOHT: Põlva maakond, Räpina vald, Nohipalo küla/Võru maakond, Võru vald, Kõivsaare küla, Oodsipalu metsise PEP
Vaidlustatud teatis on pikk ja kitsas, keskel, sellele kõige lähemad väikesed klastrid on samuti metsise PEPi alla jäävad SR teatised ja parempoolne klaster ei ole enam PEPi piiranguvööndi osa, ent kui kontrollkäiguks läheb, oleks siiski huviväärne üle vaadata

Koht:
Mis ja kus? 1 RMK lageraieteatis metsise püsielupaiga piiranguvööndis kogupindalaga 0,92 hektarit
Millal luba anti? 09.01.2020
Seis: Vaidlustatud 8.02.2020, jäeti KeA poolt rahuldamata 20.02.2020
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud.


KOHT: Rapla maakond, Kehtna vald, Nõlva küla, Nõlva metsise PEP
Tilluke lank keskel on vaidlustatud, ka sellest paremale jääv lank on osa metsise PEPist, vasakpoolsed on lihtsalt läheduses asuvad metsateatised.

Koht:
Mis ja kus? 1 RMK lageraieteatis metsise püsielupaiga piiranguvööndis kogupindalaga 0,34 hektarit
Millal luba anti? 09.01.2020
Seis: Vaidlustatud 8.02.2020, jäeti KeA poolt rahuldamata 25.02.2020
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud.


KOHT: Tartumaa mk, Kääpa MKA, Välgi pv/ Kiisli metsise PEP

Mis ja kus? 5 LR Kääpa MKA LR 4,74 ha, Kiisli metsise PEP 3 AJ 4 LR
Millal luba anti? 08.- 10.01.2019. Kääpa MKA
Seis: 26.09.2019 vaidlustatud, tagasi lükatud 24.10.2019. Viie Kääpa MKA-l vaidlustatud teatise kohta pole enam Metsaportaalis andmeid. Ka Kiisli kohta üks äratoodud teatis pole leitav.   
Kas mets on alles? Kohapealset kontrollkäiku pole veel tehtud.

Hetkel on Välgi PVs ainult 2 RMK LR teatist, 2 RMK SR teatist ning eraomaniku raieklaster.