MTÜ EESTI METSA ABIKS: KIRI KESKKONNAMINISTER TÕNIS MÖLDRILE

Hr Tõnis Mölder

Keskkonnaministeerium

keskkonnaminister

tonis.molder@envir.ee

Pöördumine juhtimaks tähelepanu tugevatele puudujääkidele RMK ja Keskkonnaministeeriumi töös

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev Eesti riigi ainus riigitulundusasutus. Paraku on Eesti Metsa Abiks liikmetel tekkinud korduvalt kahtlustusi, et keskkonnaministeeriumil puudub RMK üle kontroll. 

Keskkonnaministrina on üks Teie kohustustest jälgida ja tagada, et Eesti metsasid majandatakse jätkusuutlikult, tunnustame Teie püüdlusi vähendada RMK poolseid raiemahtusid mõistlikule tasemele, samas on aktuaalsed mitmed probleemid RMK ja keskkonnaministeeriumi sees, mis on paraku jäänud Teiepoolse tähelepanuta.

Euroopa Komisjon saatis 9. juunil 2021 Eestile kirja, mille sisu puudutas rikkumismenetlust, täpsemalt looduskeskkonda kahjustavaid metsaraieid Natura 2000 aladel. Kirjas seisab, et Eesti riik pole astunud piisavaid samme, et loodusdirektiiv ja keskkonnamõju hindamise direktiiv oleksid seadustesse kirjutatud. Keskkonnaministeeriumi tegemata jäänud töö tõttu on saanud võimalikuks ulatuslik looduse kahjustamine läbi raietegevuse. Tagajärjena võib Eesti maksumaksjat ootada kopsakad rahalised trahvid. Üks osa trahvist on ühekordne, mis määratakse tehtud kahju eest ja teine pool määratakse iga päeva eest, kuni rikkumine edasi kestab. 

Põhinedes SA Keskkonnateabe Ühenduse poolt kogutud infole toimub Natura 2000 aladel ulatuslik raietegevus. Aastatel 2001–2019 on Eestis hävinenud 15 000 hektari jagu Natura 2000 võrgustikku kuuluvat metsa. Raied lubatakse siiani edasi hoolimata uurimisest, mille algatas Euroopa Komisjon. 11. juuni 2021 aasta seisuga lubatakse järgmise 12 kuu jooksul Natura metsaelupaikadest riigimetsas varuda ligi 255 hektarilt 18 015 tihumeetrit, erametsast ligi 1075 hektarilt 76 448 tihumeetrit puitu. See tegevus peaks olema rangelt keelatud. Ainuüksi seetõttu, et loodusväärtused hävivad või saavad kannatada, aga ka seetõttu, et kui Eestile määratakse trahv, siis iga loodust kahjustav raie suurendab arvatavasti trahvisummat märkimisväärselt ja see raha ei tule keskkonnaministeeriumi töötajate taskust vaid otseselt Eesti rahva taskust. 

Keskkonnaministrina on Teie kohustus riiki ja Eesti loodust kahjustavad teod koheselt peatada. Keskkonnaministril peab olema julgust astuda ka mõjuvõimsate metsatööstust esindavate isikute huvide vastu, tagamaks Eesti riigi ja inimeste heaolu. Lisaks peab vastutusele võtma keskkonnaministeeriumi sees olevad isikud, kes selle olukorra on tekitanud. Juhime Teie tähelepanu sellele, et siiani pole kedagi vastutusele võetud. 

Eesti Metsa Abiks liikmetele pole jäänud märkamatuks ka see kurb asjaolu, et RMK tegutseb Natura 2000 aladel nii nagu ta ise heaks arvab. RMK on asunud hävitama Natura 2000 alade loodusväärtusi ja seda enne Natura 2000 alade inventuuri läbiviimist. Kõige teravamalt torkab see hetkel silma Haanja looduspargis, kus RMK on alustanud Natura 2000 aladel raietegevusega vanemaealistes metsades. Metsaalad on inventuurist jäänud siiani välja ja seetõttu ei teata, millised loodusväärtused saavad hetkel käimasolevate raiete tõttu hävitava hoobi. Eesti Looduseuurijate Seltsi vääriselupaikade (VEP) inventeerijad ja ELFi spetsialistid on proovinud päästa seal piirkonnas võimalikult palju alasid raiete eest. Tänuväärne töö, mis viitab jällegi riigiasutuste tegemata tööle ja taaskord pole riigipoolseid ametnikke vastutusele võetud. Samas on teada, et probleem VEP-ide mitte leidmisega RMK poolt on üle-eestiline nähtus. Nendelt aladelt, kust RMK pole võimeline leidma VEP-e, on sõltumatud uurijad neid massiliselt leidnud. Üks RMK töötaja on tunnistanud Eesti Metsa Abiks liikumisele, et nad ei tahagi vääriselupaiku leida, kuna see takistab raietegevust ja toorme kogumist.

RMK-l lasub seaduslik kohustus kõik VEP alad Eesti kaitsealadel arvele võtta, aga tõendeid selle kohta, et seda ei taheta teha, võib leida isegi Postimehe leheveergudelt: https://www.postimees.ee/7347100/rmk-rikkus-iseenda-korda-et-mets-enne-inventuuri-maha-raiuda

Eesti Metsa Abiks soovib teada:

1.Kui kaua plaanite jääda keskkonnaministrina olukorda lihtsalt pealt vaatama?

2. Kui plaanite asjasse puutuvaid ametnikke ja RMK-d vastutusele võtta, siis milliseid meetodeid kasutaksite, et probleemid ei jätkuks? Pelgalt noomituste aeg on arusaadavalt nüüdseks juba möödas.

Palume, et ka keskkonnaministrina jälgiksite seadust ja tuletame meelde, et Teil on MTÜ Eesti Metsa Abiks pöördumisele ametlikult sätestatud aja (30 päeva) jooksul vastamata. Saatsime kirja “Pöördumine juhtimaks tähelepanu vastuoludele kavandatavas looduskaitse seaduse eelnõus” teele 7. juulil 2021, mis on enam kui 80 päeva tagasi. EMA ootab jätkuvalt sellele kirjale vastust, Eesti vabariigi seaduste järgi pole ministril õigust kodanikuühenduse põhjendatud pöördumisi eirata, isegi kui kirja sisu on vastumeelne.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Mati Sepp

MTÜ Eesti Metsa Abiks

juhatuse liige

Jaga

Teised uudised