8.11.2018: EMA EDASTAS KAHTLUSTUSED RMK TEGEVUSE KOHTA LOODUSKAITSEALUSTE LIIKIDE OHUSTAMISEST KUNI KOHALIKE ELANIKE TAHTEST ÜLE SÕITMISENI

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis täna FSC säästva metsamajanduse standardi kontrollijale NEPCon OÜ-le oma selleaastase auditi, milles loetleti üles kahtlustused RMK tegevuste mittevastavustest FSC säästva metsamajandamise sertifikaadile. FSC sertifikaat on ülemaailmne standard, mille omamine on äärmiselt oluline kaasaegsel puiduturul konkurentsivõimelise osalemise huvides.

Kodanikuühenduse kahtlustused puudutasid metsise sigimisalade maha raiumist,, metsateatiste võtmist ja raiumisi vääriselupaikades, looduslike pühapaikade ebapiisavat kaitset, säästlike raiemahtude ületamist, ebapiisavaid meetmeid juurepessi leviku vältimiseks ja optimaalseks metsakasutuseks, Vikipalu-Pillapalu põlengu järgset hiiglaslikku lageraiet, mille käigus raiuti täielikult lagedaks ka põlengust järele jäänud mets, kodanike ja kogukondade raietesse kaasamata jätmist ning nende tahtest üle sõitmist Kolgal, Kloogal ja mujal Eestis ning teisi FSC sertifikaadi nõuetega vastuollu minevaid tegevusi.

Tutvu EMA auditiga Riigimetsa Majandamise Keskuse raietegevuse kohta siin: https://www.eestimetsaabiks.ee/wp-content/uploads/2018/11/8.11.2018EMA_FSC_audit_RMKle.pdf?fbclid=IwAR1Zcu2L0Y5tC_23Y_BUIZi6uylp61EyOrrENj-XjgVzOo7_nDDKImWbCAQ

Tulevikus kavatseb kodanikuühendus pöörata rohkem tähelepanu ka suurtele metsaettevõtjatele, kes FSC-sertifikaati omavad ning peavad seepärast ka säästva metsamajandamise standardist kinni pidama.

 

Loe lisaks:

 

Jaga

Teised uudised