12.03.2018: EMA HINNANGUL EKSITAB INSPEKTSIOON AVALIKKUST

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis Keskkonnainspektsioonile täiendava järelpärimise seoses KKI avaldusega, mille kohaselt polevat Soomaa raiete asjus lumeolude tõttu võimalik lõplikku seisukohta anda.

EMA palus täpsustada, milliste kahtlustuste kontrollimine on Keskkonnainspektsiooni sõnul raskendatud, sest kodanikuühendusega konsulteerinud spetsialistid suutsid osutada reale rikkumistele pelgalt fotodokumentatsioonile toetudes. Ühenduse kahtlustuste hulka kuulusid säilikpuude ebapiisav jätmine, eelmise veerraie nõuetekohase uuenemise puudumine, erinevate vähemuspuuliikide ja liiga vanade puude väljaraie (vastavalt Soomaa PR kaitsekorralduskavale) jms. EMA hinnangul oleks Keskkonnainspektsioon pidanud väljenduma konkreetsemalt, selgitades avalikkusele, milliseid rikkumisi on võimalik kohe tuvastada ning milliseid lume sulades, sest vastasel juhul jääb mulje, nagu üritaks inspektsioon võimalikku rikkumist pehmendada.

Kuna Keskkonnainspektsiooni 8. märtsil tehtud avalduse kohaselt puudub neil voli peatada vaidlustatud raiet, mille kohta on teatis olemas, siis on tegemist tõsise auguga seadusandluses, ning vastavalt Keskkonnajärelevalve seaduse § 8-le peaks Keskkonnainspektsioon tegema ettepaneku vastavate õigusaktide muutmiseks, et nende ametkond saaks keskkonnarikkumiste peatamist tõhustada.

Kodanikuühendus juhtis KKI tähelepanu ka sellele, et ettevõtte Strobus OÜ poolne põhjendus, mille kohaselt peatati raied seoses nädala pärast algava musträhni pesitsusajaga, aga mitte tõstatatud rikkumiskahtlustusega, on Eesti oludes äärmiselt ebatõenäoline, ehkki väärib raiepraktikana kahtlemata tunnustust. Eesti Metsa Abiks tuletab siinkohal heaperemehelikele metsaomanikele meelde, et 15. märtsist 31. augustini kestva raierahu hoidmine aitaks Eesti metsades kaitsta lausa üheksatkümmet viit metsaliiki (A. Lõhmus ja EOÜ Linnukaitsekomisjon, „Eesti metsalinnustiku kaitse“ 1999, Tartu) ja avaldab tänu kõigile jätkusuutlikku metsamajandust harrastavatele metsamajandajatele, kes otsustavad lindude säästmise huvides sel ajal raieid mitte teostada.

 

Tutvu ametkondadele esitatud dokumentidega:

 

Keskkonnainspektsiooni vastulause (12.03.2018):

Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis Keskkonnainspektsioonile järelepärimise, milles soovib selgitust, miks ei olnud inspektsioonil võimalik kohe Tõramaa kinnistul toimunud raie seaduslikkust hinnata, samas kui kodanikuühendust konsulteerinud spetsialistid suutsid osutada reale rikkumistele pelgalt fotodokumentatsioonile toetudes.

Selgitame, et Keskkonnainspektsioon saab järelevalveasutusena lähtuda rangelt seadusandlusest, menetlemisel tuleb iga rikkumine faktiliselt tõendada. Rikkumise tõendamiseks ja võimaliku süüdlase karistamiseks ei piisa kahtlustusest ja drooniga saadud fotomaterjali kasutamisest. Käesoleva juhtumi puhul tuleb rikkumise tõendamiseks välja selgitada, kui suur on tegelik raiemaht ning raiutud ala, mida saab teha ainult mõõtmistega. Raiutud puude mahu ning vanuste määramiseks on vaja mõõta raiutud puude kände, mis eelmisel nädalal olid veel enamasti lume all. Nii suure raiemahu juures on mõõtmiste tegemine mahukas töö.

Ehkki menetluse tulemuste ja käigu kohta on laiem avalik huvi, siis paraku võtab menetluse läbiviimine aega. Otsusest saame rääkida siis, kui kõik vajalikud toimingud on tehtud ja asjaolud välja selgitatud. Menetluse käiku ja üksikuid detaile menetluse huvides reeglina ei avaldata.

Mõistame EMA muret menetluse käigu üle, kuid kinnitame, et Keskkonnainspektsioon teeb vajalikud menetlustoimingud esimesel võimalusel. Oleme EMA-le tänulikud abi pakkumise eest nende esitatud kahtluste tõendamisel, kuid kahjuks ei ole konkreetsete menetlustoimingute läbiviimisel võimalik kasutada kolmandate osapoolte abi. Ühtlasi leiame, et EMA-poolne kodanikualgatus sarnaste juhtumite leidmiseks ja selgitamiseks on igati tänuväärt ja teretulnud.

 

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised