4.11.2020: RIIGIKOHTU LAHEND SELGITAB KODANIKE ÕIGUSI METSATEATISTE VAIDLUSTAMISEL

Märjamaa lauluväljaku parkmetsa lageraievaidluse käigus selgus Riigikohtu tasandil, et metsateatisi vaid Metsaportaalis avaldades ei ole kodanikke nende vaidlustusõigusest piisavalt teavitatud, kuna nii metsateatise kinnitamise kui ka kinnitamata jätmise puhul on kohtu hinnangul tegemist haldusaktiga. See tähendab, et haldusmenetlusseaduse järgi peaks Keskkonnaamet iga raiet lubavat otsust põhjendama ning lisama otsusele ka vaidlustusviite.

Lisaks määratles Riigikohus kinnitatud metsateatist kui „raieluba“, kuna varasemalt on puidutööstuse ja Keskkonnaministeeriumi esindajad leidnud, et metsateatis seda ei ole. Ka nõustus Riigikohtu kolleegium kaebajaga selles osas, et efektiivse õiguskaitse ja -kindluse tagamiseks on oluline, et Keskkonnaamet teeks raiet lubavad otsused kõigile kaebeõigust omavatele isikutele õigel ajal ja nõuetekohaselt teatavaks.

Lauluväljaku parkmetsa lageraielubade õiguspärasuse menetlemiseni Riigikohus siiski ei jõudnud, kuna asulasisese parkmetsa raieõiguse omanik Stora Enso AS võttis 6. oktoobril sama puistu raieks uued metsateatised, mille Keskkonnaamet samuti kinnitas. Sellega muutus eelnevate metsateatiste tühistamiskaebus kehtetuks.

Menetlusse võetud määruskaebuse andis kohtusse Raplamaa Loodushoiu MTÜ eestvedaja Mari Laanesaar, kaebuse tegijat esindab advokaadibüroo RASK. Protsessi toetas rahaliselt kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA).

Lahendiga saab tutvuda Riigikohtu kodulehel: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-20-580/47

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised